Politika attiecībā uz finanšu pakalpojumiem | Eiropas Savienības faktu lapas | Eiropas Parlaments

Iespēju loma finanšu tirgos, Svarīgākie pasākumi integrēta ES finanšu tirgus izveides pabeigšanai

Lai noteiktu finanšu tirgus politikas mērķus un pasākumus finanšu sektora attīstībai vidējā termiņā, ir izstrādāts Finanšu sektora attīstības plāns Esošās situācijas raksturojums Plāna izstrādes laikā Covid pandēmija ir izraisījusi plašu un smagu sabiedrības veselības laimēt bināro opciju un pandēmijas izplatības mazināšanai noteiktie ierobežojumi, būtiski ietekmē ekonomisko aktivitāti. Kopš Veselības krīzes apmērs un politikas pasākumi, kas veikti, lai pandēmijas izplatību ierobežotu, ir līdz šim nepieredzēti.

Pastāvot ļoti augstai nenoteiktībai par Covid ierobežošanai nepieciešamo laiku, gan pasaules, gan Latvijas ekonomiskās attīstības prognozes ir tikušas visai strauji koriģētas un ar šādām korekcijām jārēķinās arī turpmāk.

vai tiešām ir iespējams nopelnīt naudu par bitkoiniem

Līdz brīdim, kamēr vakcīna vai atbilstoši medikamenti būs plašu pieejami, situāciju raksturos liela nenoteiktība un riski. Atbilstoši EK Tomēr pandēmijas atsākšanās liek izaugsmei apsīkt, jo tiek ieviesti jauni ierobežojumi. Saskaņā ar Saskaņā ar šo prognozi ES ekonomika Salīdzinājumā ar Sagaidāms, ka rezultāti ne Eirozonā, ne ES līdz Atbilstoši Starptautiskā Valūtas fonda Finanšu ministrijas Atbilstoši šim scenārijam, Latvijas iekšzemes kopprodukts Reaģējot uz vīrusa izraisīto krīzi, Latvija un pārējās ES dalībvalstis ir ieviesušas ārkārtējus ierobežojumus un finansiālus atbalsta pasākumus ierobežojumu izraisīto seku mazināšanai.

Uzzini vēl par šo tēmu

Pandēmijas izraisītais satricinājums ES tautsaimniecībām bija vienlaicīgs, bet asimetrisks, jo striktāki pandēmijas izplatības ierobežojošie pasākumi skartajās valstīs rezultējās lielākā šokā ekonomikai.

Ekonomiskās aktivitātes kritums un ieviestie atbalsta pasākumi novedīs pie krietni lielākiem budžeta deficītiem un iespēju loma finanšu tirgos parāda līmeņa pieauguma. ES iespēju loma finanšu tirgos ir vienojušās, ka pirmo reizi kopš EK publicētā Reaģējot uz ekonomiskās situācijas kraso pasliktināšanos saistībā ar Covid krīzi, pasaules valstu centrālās bankas ir pastiprinājušas monetārās stimulēšanas pasākumus. ASV Federālo rezervju sistēma ECB savukārt ECB palielināja arī esošās aktīvu iegādes programmas apjomu, atviegloja ilgāka termiņa mērķoperāciju nosacījumus, kā arī uzsāka pandēmijas ilgāka termiņa mērķoperācijas.

Latvijā ilgāka termiņa mērķoperācijās III piedalījās vairākas kredītiestādes. Jūnija un septembra izsolēs tās kopā pieprasīja un saņēma šos kredītus 1. Covid krīzei ieilgstot arī ilgāka termiņa mērķoperācijas III tika pārkalibrētas, gan pagarinot šo operāciju īpašo labvēlības periodu, gan veicot ESM kredītu līnijas kopapjoms veido miljardi euro. Maijā izveidotais EIB Viseiropas garantiju fonds ES uzņēmējdarbības atbalstam, it īpaši mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam, paredz piesaistīt investīcijas ap miljardu euro apmērā.

EIB fonds sniedz garantijas vai ieguldījumus uzņēmumu kapitālā. Septembrī tika iedarbināts Eiropas pagaidu atbalsta instruments miljardu euro apmērā bezdarba risku mazināšanai īstermiņa nodarbinātības pasākumiem ārkārtas situācijā SUREsniedzot dalībvalstīm iespēju aizņemties no EK.

Tā finansējums papildina ES daudzgadu budžeta finansējumu.

Politika attiecībā uz finanšu pakalpojumiem

Saskaņā ar Eiropadomes Atveseļošanas un noturības mehānisma, finansēšanai. ES aizņēmumu starptautiskajos finanšu tirgos ir plānots atmaksāt līdz Eiropas Atveseļošanas instrumenta finansētu programmu ietvaros Latvija kopumā varētu saņemt grantos līdz 2,3 mljrd. Pēdējo divu gadu laikā Latvijas banku sektorā, kas ir galvenās starpnieku institūcijas uzņēmumu un privātpersonu kreditēšanā un maksājumu pakalpojumu sniegšanā, mainās īpašnieku sastāvs, tirgus daļas un darbības modeļi.

Ievērojami sarucis ārvalstu klientu skaits un tiem sniegto pakalpojumu apjoms. Iespēju loma finanšu tirgos izmaiņu rezultātā ir samazinājusies kredītiestāžu peļņa, tomēr kredītiestāžu vidējie atdeves rādītāji pārsniedz ES vidējo līmeni. Saglabājoties piesardzīgam kreditēšanas piedāvājumam un pieprasījumam, var tik ietekmēta ekonomikas izaugsmes atjaunošanās pēc Covid pandēmijas izraisītās krīzes.

Latvijas kapitāla tirgus joprojām ir maz attīstīts. Vērtējot iespēju loma finanšu tirgos akciju tirgus kapitalizācijas pret IKP, Latvija ir pēdējā vietā starp ES valstīm, būtiski atpaliekot arī no kaimiņvalstīm.

Main navigation

Tā kā finanšu pakalpojumu sektorā ir salīdzinoši augstas darbības uzsākšanas barjeras, inovāciju veicināšanā un jaunu spēlētāju ienākšanai tirgū ļoti būtisks ir arī uzraugošo institūciju atbalsts. Attiecībā uz atsevišķiem alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, savstarpējo aizdevumu platformām, joprojām notiek licencēšanas process, kas rada neskaidrību par darbību regulējošo normatīvo ietvaru līdz attiecīgas licences izsniegšanai.

Ir jāņem Es gribu palikt mājās un nopelnīt miljonus, ka atbilstoši ES līmeņa normatīvajam regulējumam4, no Moneyval un Iespēju loma finanšu tirgos novērtēšanas procesu ietvaros, kas tika noslēgts Eksperti atzinuši, ka Latvija ir izveidojusi stipru un noturīgu finanšu noziegumu novēršanas sistēmu, kā rezultātā ir novērsta Latvijas iespēju loma finanšu tirgos "pelēkajā sarakstā", kas varēja radīt būtisku kaitējumu Latvijas reputācijai.

Pozitīvais novērtējums, apliecinot valsts spējas salīdzinoši īsā laika posmā veikt nozīmīgas pārmaiņas finanšu sistēmā, ir nostiprinājis Latvijas kā nozīmīga starptautiska partnera lomu starptautiskajā arēnā. Augstais novērtējums balstīts uz to, ka būtiski pilnveidots noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas regulējums, augusi kompetento iestāžu kapacitāte un uzlabojušies to darbības rezultāti, mazinājusies risku tolerance.

Līdz ar to ir būtiski šī plāna darbības periodā turpināt darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un atbilstoši politikas pasākumi ir iekļauti Ministru kabineta apstiprinātajā "Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laika posmā no Ieviešot minētajā Ministru kabineta un Finanšu sektora attīstības padomes apstiprinātajā plānā iekļautos pasākumus, tiks veicināta noziedzīgi iegūtu snt 4.

variants legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību efektīva un riskos balstīta ieviešana, kas nodrošinātu tālāku ilgtspējīgu sektora attīstību un spēju finansēt tautsaimniecību. Lai stiprinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas sistēmu ES līmenī, Latvijai ir svarīga ES līmeņa pasākumu īstenošana šajā jomā, pilnveidojot ES līmeņa uzraudzības sistēmu un stiprinot sadarbību ar trešajām valstīm.

Tāpat saredzam nepieciešamību patstāvīgas un institucionāli neatkarīgas ES līmeņa noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzības iestādes izveidošanai un ES tiesiskā regulējuma stiprināšanai ar vienveidīgām prasībām, izstrādājot jaunu regulu, kas papildinātu šīs jomas esošās direktīvas.

Jauns regulējums ir nepieciešams, lai regulētu valsts centrālās bankas darbību pēc tās apvienošanas ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju FKTKkā arī lai modernizētu, pilnveidotu un attīstītu tās darbību sabiedrības un finanšu sektora interesēs. To veido septiņas daļas, paredzot pārejas noteikumus uz jauno tiesisko regulējumu. Apvienotā institūcija dos virkni ieguvumu, piemēram, efektīvāku iespēju veicināt finanšu stabilitāti un mazināt sistēmiskos riskus.

Vienlaikus atbalstām turpmāku dalībvalstu finanšu izlūkošanas dienestu sadarbības stiprināšanu, tostarp, veicinot tehnoloģisko risinājumu izpēti un attīstību, lai stiprinātu finanšu izlūkošanu, noziegumu identificēšanu un novēršanu. Eiropas Zaļais kurss aptver visas ekonomikas nozares, jo sevišķi transportu, enerģētiku, lauksaimniecību, IKT un ķīmisko vielu ražošanu.

binārās opcijas uz mt4

Lai sasniegtu Eiropas Zaļā kursa mērķus, būs vajadzīgas ievērojamas investīcijas. Finanšu sistēmai šajā procesā ir būtiska loma un tā var būt daļa no risinājuma virzībā uz zaļāku un ilgtspējīgāku ekonomiku. Finanšu sektors ir strauji attīstījies izpratnē par ilgtspējīgām finansēm un ilgtspēju. Koalīcijas izveides mērķis ir veicināt nacionāla un globāla līmeņa rīcību klimata pārmaiņu radīto seku mazināšanai, izmantojot fiskālo politiku, publisko finanšu pārvaldību un piesaistot privāto finansējumu, kā arī veicinot investīcijas un tāda finanšu sektora attīstību, kas atbalsta klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanas politiku.

Mērķa sasniegšanai tiks sekmēta valstu pieredzes apmaiņa par attiecīgo politiku veidošanu un nodrošināts forums vienotu standartu un labākās prakses veicināšanai.

Latvija koalīcijai pievienojās Finanšu sektors ir lielākais digitālo tehnoloģiju lietotājs un būtisks ekonomikas un sabiedrības digitalizācijas veicinātājs. Lai gan finanšu inovācija nav jaunums, ir ievērojami palielinājušies ieguldījumi tehnoloģijā un inovāciju temps. Īpaši Covid ietekmes rezultātā palielinājās pieprasījums pēc digitālajiem pakalpojumiem, kuru esošie finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki veiksmīgi ir apmierinājuši, piedāvājot elastīgus, mainīgajai videi iespēju loma finanšu tirgos finanšu pakalpojumu risinājumus.

variants rosnano

Tiek plaši izvērsti finanšu tehnoloģiju risinājumi, kas maina finanšu nozari un to, kā patērētāji un uzņēmumi piekļūst pakalpojumiem. Finanšu tehnoloģija rada gan iespējas, gan jaunus izaicinājumus attiecībā uz normatīvo atbilstību un uzraudzību. Finanšu tehnoloģija rada arī ar kiberdrošību saistītus riskus, ar datu, patērētāju un ieguldītāju aizsardzību un tirgus integritāti saistītus jautājumus.

Tās iespēju loma finanšu tirgos FKTK, kā nacionālā koordinējošā institūcija, regulāri veic finanšu pratības monitoringu, izvērtē izvirzīto mērķu sasniegšanu, veic Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības aptauju un nosaka iedzīvotāju finanšu pratības indeksu.

Pieejamie dati liecina, ka izvirzītie finanšu pratības mērķi daļēji tiek sasniegti — pieaugošs ir mājsaimniecību uzkrājumu apjoms, palielinājies pensiju sistēmas 3.

Tomēr FKTK izveidotais Finanšu pratības indekss, kā ietvaros tiek analizēta iedzīvotāju attieksme un paradumi, norāda, ka nepieciešams vēl mērķtiecīgāk veicināt Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību.

Kāpēc birža tomēr nav kazino Viņa panākumi ir balstīti pavisam vienkāršā stratēģijā: saglabāt kapitālu un labi nopelnīt. Viņš ir leģenda.

Indekss pamazām pieaug: Īpaši svarīgi ir uzlabojumi uzkrājumu un ieguldījumu jomā, lai iedzīvotāji nodrošinātu savu finanšu noturību pret ārējiem nelabvēlīgiem apstākļiem, spētu salīdzināt dažādus pakalpojumus un pieņemt informētus lēmumus, tai skaitā aizņemties atbildīgi, izvairīties no finanšu krāpnieku uzbrukumiem un spēt izsekot pakalpojumu digitalizācijai.

Plāna mērķis un rīcības virzieni Plāns ir izstrādāts, lai noteiktu finanšu sektora politikas iespēju loma finanšu tirgos termiņa attīstības virzienus, sniedzot finanšu sektora darbības iespēju loma finanšu tirgos un nosakot sasniedzamās prioritātes un rezultātus.

Finansējuma pieejamība un investīciju iespējas Efektīvs finanšu sektors ir nozīmīgs faktors tautsaimniecības attīstībai, lai spētu novirzīt finansējumu stingrs variants uzņēmumiem, kuri ir labi kapitalizēti, pārvaldīti un godprātīgi veic nodokļu samaksu, un vienlaikus stimulēt arī uzkrājumu veidošanu, iespēju loma finanšu tirgos iespēju brīvajiem līdzekļiem pelnīt. Jāsecina, ka šobrīd Latvijas finanšu sektora spēju šo funkciju veikt nevar novērtēt kā pilnībā efektīvu.

Kredītiestādes joprojām ir galvenais finansējuma avots, savukārt kapitāla tirgus un citi naudas opcijas prēmija finansējuma avoti ir mazāk attīstīti. Ekonomikas atveseļošanās lielā mērā būs atkarīga tieši no Covid turpmākās izplatības. Vīrusa izplatības seku novēršana un finansējuma pieejamība nākotnē būs svarīgākie faktori, lai esošā recesija nekļūtu par ekonomisku depresiju.

Latvijas finanšu sektors ir spējis efektīvi reaģēt — Covid laikā tika operatīvi pieņemti moratoriji atlikto saistību summa pārsniedz 1 miljardu6lielākā daļa pakalpojumu tika nodrošināta attālināti, senioriem tika sniegta iespēja rēķinu apmaksu veikt pa telefonu utt. Ilgtermiņā svarīga būs politikas normalizācija un patstāvīgi funkcionējoša ekonomika, un līdz ar to arī finanšu sektora spēja efektīvi nodrošināt finansējuma pieejamību, jo īpaši MVU, ko pandēmija skārusi vissmagāk.

Kreditēšana Neskatoties uz to, ka Latvijā kredītiestāžu kapitāla un likviditātes, aktīvu kvalitātes un kapitāla un aktīvu atdeves rādītāji ir labāki kā vidēji ES7, Latvija ir Eirozonas valsts un tiešā veidā gūst labumu no ECB atbalstošas monetārās politikas, tomēr kreditēšanas tempi saglabājas zemi.

Ilustrācija 1 Kopējās aizņemšanās izmaksas uzņēmumiem Baltijas valstīs un Eirozonā, procenti gadā avots: ECB Ilustrācija 2 Kredītiestāžu izsniegto kredītu atlikums pret IKP avots: FKTK Stimulējošas monetārās politikas ietekmē aizņemšanās izmaksas Eirozonā vidēji ir kritušās līdz salīdzinoši zemam līmenim. Tomēr aizņemšanās izmaksas Baltijas valstīs ir augstākas nekā vidēji Eirozonā.

super indikators opcijām

Aizņemšanās izmaksas mājokļa iegādei kopumā ir stabilākas, tomēr, tāpat kā uzņēmējdarbības kredītiem, kopumā vidēji ir virs Eirozonas vidējā rādītāja. LB sadarbībā ar ECB veiktajā Eirozonas banku kreditēšanas apsekojamā par kreditēšanas attīstības tendencēm dati8 parāda, ka Ilustrācija 3 ECB Eirozonas banku kreditēšanas aptaujas Latvijas lielākajām bankām dati Jāatzīmē, ka ir virkne faktoru, kas negatīvi ietekmē kredītiestāžu kreditēšanas aktivitāti, tostarp ēnu ekonomika, uzņēmumu kredītspēja, maksātnespējas procesu efektivitāte, un daļa no tiem tiek risināta citu politikas plānošanas dokumentu ietvaros, tostarp nodokļu politikas jautājumus risina "Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes Lai arī atsevišķos faktoros iespēju loma finanšu tirgos vērojams uzlabojums, piemēram, uzlabojas uzņēmumu kapitalizācija, tiek veiktas būtiskas reformas maksātnespējas jomā, tomēr ir svarīgi, lai šis darbs turpinātos, jo īpaši iespēju loma finanšu tirgos jomās, kur progress ir lēnāks, kā piemēram, ēnu ekonomikas apkarošanas jomā.

Arī vērtējot tiesību aktu projektu ietekmi uz tautsaimniecības attīstību, jāņem vērā ietekme uz kreditēšanu. Iespēju loma finanšu tirgos vienlaikus var secināt, ka kopumā, vērtējot situāciju kredītiestāžu sektorā, ir novērojama zināma strukturāla problēma kredītu pieejamības jomā atsevišķos segmentos, tā piemēram, joprojām saglabājas MVU grūtības pieejai finansējumam. Lai arī lielākiem uzņēmumiem kredīti ir pieejami, attiecībā uz MVU segmentu finansējuma pieejamība ir ierobežota.

Kapitāla tirgus Latvija ir starp tām valstīm, kur kapitāla iespēju loma finanšu tirgos attīstībā vēl ir liels potenciāls. Tas parāda, ka Latvija akciju tirgus attīstības jomā būtiski atpaliek no tā potenciāla, kas būtu atbilstošs mūsu ekonomikas attīstības līmenim.

video binārās iespējas iesācēju stratēģijām

Latvija Ilustrācija 4 Akciju tirgus kapitalizācija ES valstīs Ilustrācija 5 Akciju tirdzniecības apgrozījums, EUR avots: Nasdaq Pēdējos gados ir uzsāktas vairākas iniciatīvas, kuras ilgākā termiņā varētu pozitīvi ietekmēt kapitāla tirgus izaugsmi. Programmas ietvaros uzņēmumi var saņemt grantu, kas daļēji sedz akciju vai obligāciju emisijas sagatavošanas izdevumus. Šīs programmas iespēju loma finanšu tirgos gan tiks veicināta kapitāla tirgus attīstība, gan arī tiks veicināta uzņēmumu interese līdzekļu piesaisti veikt kapitāla tirgū, tādējādi diversificējot finansējuma piesaistes avotus.

Līdz ar to ir būtiska šīs programmas turpināšana. Tāpat šobrīd Latvijas, Lietuvas un Igaunijas finanšu ministrijas, sadarbībā ar ERAB Eiropas Strukturālo reformu atbalsta dienesta finansēta projekta ietvaros strādā pie akselerācijas fonda Baltijas IPO fonda izveides, kas veiktu ieguldījumus tādos uzņēmumos, kuri plāno veikt publisku akciju emisiju, lai tālāk stiprinātu kapitāla tirgus attīstību visās trijās Baltijas apmācības tiešsaistē.

EkonT000 : Profesionālajā izglītībā iesaistīto ekonomikas skolotāju kompetenču pilnveide

Šāda trīs Baltijas valstu kopēja iniciatīva ir daļa no reģionāla kapitāla tirgus attīstības iniciatīvas, ko valstis apņēmās izveidot, Šī memoranda ietvaros trīs Baltijas valstis regulāri notur koordinējošas sanāksmes reģionāla kapitāla tirgus izveidei, lai sekmētu tirgus kapitalizāciju, likviditāti un investīciju produktu pieejamību reģionālajā tirgū.

Vienlaikus jāuzsver, ka kapitāla tirgus attīstībai ļoti būtisks ir arī kopējais tirgus apjoms.

Likumā lietotie termini 1 Likumā ir lietoti šādi termini: 1 kategorija — viena veida finanšu instrumenti, kuros nostiprinātas viena un tā paša veida tiesības ar vienādiem šo tiesību īstenošanas noteikumiem; 2 ieguldījumu brokeru sabiedrība — kapitālsabiedrība, kas regulāri un profesionāli sniedz ieguldījumu pakalpojumus; 3 dalībvalsts — Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts; 4 izcelsmes dalībvalsts — dalībvalsts saskaņā ar šā likuma 3. Attiecībā uz regulētajā tirgū iekļautajiem depozitārajiem sertifikātiem par emitentu uzskata to vērtspapīru emitentu, uz kuriem tiesības ir nostiprinātas iespēju loma finanšu tirgos sertifikātā neatkarīgi no tā, vai šie vērtspapīri ir vai nav iekļauti regulētajā tirgū; 11 sākotnējā izvietošana — emitenta vai tā pilnvarotas personas izteikts publiskais piedāvājums iegūt pārvedamus vērtspapīrus vai citus finanšu instrumentus un to pirmreizējā izvietošana; 12 izslēgts Sistemātiskā internalizētāja darbības biežumu un sistemātiskumu nosaka pēc to finanšu instrumentu ārpusbiržas pārdošanas darījumu skaita, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde veikusi savā vārdā, pildot klientu rīkojumus. Visas struktūrvienības, kuras vienā dalībvalstī ir izveidojusi ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas atrodas citā dalībvalstī, uzskatāmas par vienu filiāli; vērtspapīru finansēšanas darījums — darījums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes

Pie esošā kapitalizācijas līmeņa Latvija nav iekļauta nevienā starptautiskā indeksā, un arī bez klātbūtnes indeksam mazs un nelikvīds tirgus nav pietiekami pievilcīgs investoriem. Tādējādi ir būtiski, lai tirgū ienāktu arī lielāki uzņēmumi, kas spētu radīt būtisku kapitalizācijas un apgrozījuma pieaugumu.

binārās opcijas uz cme

Lai šos mērķus sasniegtu, būtiski iespēju loma finanšu tirgos kurš ir tirgotājs tirdzniecībā iespējas arī valsts kapitālsabiedrību akciju kotācijai biržā atbilstoši šo kapitālsabiedrību attīstības un finansējuma nepieciešamībām. Jāatzīmē, ka gan Lietuvā, gan Igaunijā ir pozitīvi piemēri ar publiskā sektora uzņēmumiem, kas kotējas biržā, tā piemēram, pieci valsts un pašvaldības īpašumā esoši enerģētikas uzņēmumi Viļņas biržā, Tallinas osta un Tallina Vesi pašvaldības ūdensapgādes uzņēmums, kas tika daļēji privatizēts Tallinas biržā.

Tālākai kapitāla tirgus attīstībai svarīgas ir arī ES līmeņa iniciatīvas kapitāla tirgus savienības izveidei. Kapitāla tirgus savienības attīstība dos iespēju mazākiem kapitāla tirgiem sasniegt lielākos un attīstītākos tirgus un vienlaicīgi nodrošinās iespēju vietējiem uzņēmumiem, it īpaši MVU, dažādot finansējuma avotus uzņēmējdarbībai, tādējādi nodrošinot alternatīvas finansējuma iespējas banku sektora kredītiem. Lai veicinātu Latvijas kapitāla tirgus attīstību FKTK sadarbībā ar Latvijas kapitāla tirgus dalībniekiem un citām iesaistītajām pusēm apkopoja viedokļus par situāciju kapitāla tirgū Latvijā, par šķēršļiem, kas kavē kapitāla tirgus attīstību un nepieciešamajiem pasākumiem, kas veicinātu kapitāla tirgus attīstību.

Kapitāla tirgus izaugsmi atbalstoši lēmumi vajadzīgi jau šodien

FKTK izstrādātā desmit soļu programma ir integrēta šī plāna uzdevumos laika posmam no Alternatīvo finansējuma veidu izmantošanas attīstīšana Sekmīgai kapitāla tirgus attīstībai, nepieciešams nodrošināt un radīt veicinošus apstākļus, lai uzņēmumi izmantotu dažāda veida finansējumu.

No Saskaņā ar Deloitte sadarbībā ar Latvijas, Igaunijas un Lietuvas riska kapitāla asociācijām veikto Baltijas privātā un riska kapitāla tirgus pārskatu13, riska kapitāla investīciju kumulatīvais apjoms Latvijas uzņēmumos Riska kapitāla fondu izveide Latvijā tāpat kā pārējās Centrāleiropas valstīs notiek, izmantojot līdzinvestīcijas no valsts budžeta, ES fondiem, ERAB un Eiropas Investīcijas fonda, Baltijas un citu valstu pensiju fondiem un privāto ieguldījumu līdzekļiem.

Pētījumi liecina, ka turpmākai privātā un riska kapitāla nozares attīstībai joprojām nepieciešams publisko investīciju atbalsts, it sevišķi agrīnajās riska kapitāla stadijās. Ilustrācija 6 Riska kapitāla ieguldījumu ikgadējais un kumulatīvais apjoms Baltijas valstīs Lai nodrošinātu privātās un riska kapitāla nozares darbību papildus publiskajam finansiālajam atbalstam ir būtiski radīt apstākļus, kas veicinātu institucionālo un privāto investoru investīcijas riska kapitāla fondos, tostarp sekmēt uzņēmēju izpratni par dažāda veida finansējuma pieejamību un šo veidu atbilstību uzņēmuma attīstības stratēģijai un fāzei, kā arī veicināt ilgtspējīgu investīciju izaugsmi.

Lielāko daļu pensiju fondu aktīvu Latvijā veido valsts fondēto pensiju plānos uzkrātie līdzekļi, kas Savukārt privātajos pensiju fondos pēc FKTK datiem OECD statistika rāda, ka vidēji pensiju fondu gan 2. Taču ir svarīga tieši ilgtermiņa fondu darbības efektivitāte 20, 30 vai 40 gadu garumā, jo tas būs noteicošais faktors tam, kāds nākotnē būs pensiju lielums. Tabula 1 Nominālā un reālā ģeometriskā vidējā gada ieguldījumu ienesīguma likme fondēto iespēju loma finanšu tirgos privāto pensiju plāniem pēdējos 5, 10 un 15 gados uz Attiecībā uz fondēto pensiju ieguldījumiem kopš Tāpat iepriekšējos gados tika veikta reforma attiecībā uz valsts fondēto pensiju pin joslu bināro opciju stratēģija iekasētajām komisijas maksu limitiem, kas kopā ar aktīvu konkurenci no administrēšanas aspekta lētāko indeksu fondu plānu puses, veicināja komisijas maksu būtisku iespēju loma finanšu tirgos, kas savukārt pozitīvi ietekmē arī plānu neto ienesīgumu.

OECD Salīdzinoši Arī salīdzinot kopējo izdevumu koeficientu, kas ir atspoguļots VSAA pārskatos par