Account Options

Iespējas ar prēmijām, Meklēšana portālā | gitaristusesija.lv

Uz pedagogiem atbilstoši pedagogu amatu sarakstam, zinātnisko institūtu akadēmiskajos amatos nodarbinātajiem, ostu pārvaldniekiem un citiem ostu darbiniekiem attiecas tikai šā likuma 3. Citas šā likuma normas minētajām amatpersonām darbiniekiem piemēro likumos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Latvijas Banka, ņemot vērā valsts ekonomiskās attīstības ciklu, ievēro arī solidaritātes principu un ekonomiskās izaugsmes laikā atlīdzību var pārskatīt, to paaugstinot, bet recesijas laikā atlīdzību samazina solidāri ar citām valsts institūcijām.

  1. Budžets Budžeta līdzekļu izlietojums Valsts valodas centra izdevumu tāme
  2. Prēmija par iespēju būt vecākiem Qprakse admin Q pārdomas novembris 21, 0 Prēmija par iespēju būt vecākiem Domāju, katrs daudzmaz izglītots cilvēks zina — Nobela prēmija ir viens no augstākajiem iespējamajiem apbalvojumiem par sasniegumiem dabaszinātnēs, t.
  3. Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām - Budžets - Pašvaldība - Bauskas novada dome

Citas šā likuma normas attiecībā uz minētajām kapitālsabiedrībām piemēro citos likumos noteiktajos gadījumos un apjomā. Šā likuma normas, kas attiecas uz valsts un pašvaldību institūcijām, piemērojamas arī kapitālsabiedrībām, ciktāl tajās nodarbinātas šā panta otrajā daļā minētās personas.

Satura rādītājs

Ja iespējas ar prēmijām amatpersonai darbiniekam ir tiesības uz atšķirīga ilguma ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu vai papildatvaļinājumu, tiek nodrošināta iespēja izmantot ilgāko atvaļinājumu, taču par ilgākā atvaļinājuma daļu izmaksā tikai to vidējo izpeļņu, kas nopelnīta amatā darbākurš dod tiesības uz ilgāku atvaļinājumu, nekā noteikts šajā likumā.

Ja amata dienesta, darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas, neizmantoto atvaļinājumu atlīdzina naudā atbilstoši neizmantotā atvaļinājuma ilgumam amatā, kurā amatpersona darbinieks piešķirto atvaļinājumu nav izmantojusi, aprēķinot izmaksājamo samaksu no vidējās izpeļņas, kas nopelnīta šajā amatā.

savu miljonu par bināro opcijām

Grozījums par pirmās daļas Pārejas noteikumu Atlīdzība 1 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzību šā likuma izpratnē veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi. Darba samaksa šā likuma izpratnē ir mēnešalga, piemaksas, prēmijas un naudas balvas. Sociālās garantijas šā likuma izpratnē ir pabalsti, kompensācijas, iespējas ar prēmijām un šajā likumā noteikto izdevumu segšana.

Šā panta ceturtās daļas 3. Brīvdienas uz iesnieguma pamata piešķir kompetentā valsts institūcijas amatpersona. Šā likuma 3. Šis punkts neattiecas uz šajā likumā noteiktajām vispārējām piemaksām, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un atlaišanas pabalstu; 5 ievērojot šajā likumā noteiktos ierobežojumus: a likumā noteiktajos gadījumos izmaksā slimības naudu, b likumā noteiktajos gadījumos izmaksā atlīdzību par laiku, kad darbinieks neveic darbu vai nepilda amatu dienestu attaisnojošu iemeslu dēļ, c atlīdzina izdevumus, kas nepieciešami amata dienesta, darba veikšanai, d likumā noteiktajos gadījumos sedz izdevumus sakarā ar amatpersonas darbinieka nosūtīšanu veikt veselības pārbaudi, e likumā vai Ministru kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos izmaksā atlīdzību, lai varētu ievērot darba aizsardzības prasības vai veikt darba aizsardzības pasākumus, f likumā noteiktajos gadījumos izmaksā iepriekšējo darba samaksu vai vidējo izpeļņu saistībā ar darba līguma grozījumiem, g likumā noteiktajos gadījumos izmaksā atlīdzību par darba piespiedu kavējumu vai mazāk apmaksāta darba veikšanu; 6 izslēgts ar Šā panta piektās daļas 7.

Ja amatpersonai darbiniekam tiek noteikta piemaksa par papildu darbu, tad var neievērot šā likuma Šā likuma 6.

bināro opciju stratēģija 1 stunda

Šādai amatpersonai darbiniekam var atlīdzināt ar komandējumu saistītus izdevumus, bet tai nav tiesību uz citu šajā likumā noteikto atlīdzību, un tās mēnešalgas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro, izņemot vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļus, kuriem atlīdzību izmaksā un ēdināšanas izdevumus kompensē iespējas ar prēmijām un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.

Attiecīgajā valsts vai pašvaldības institūcijā pastāvīgi nodarbināta amatpersona darbinieksja likums tai atļauj amatu savienošanu, ja savienojamā amata pienākumi neietilpst tās pastāvīgā amata dienesta, darba iespējas ar prēmijām un šīs daļas pirmajā teikumā noteiktajos amatos tā tiek iecelta, ievēlēta vai apstiprināta kā privātpersona vai organizācijas pārstāvis, ir tiesīga saņemt abas mēnešalgas, neievērojot šā likuma Ja tas ir abpusēji izdevīgi, valsts institūcija un amatpersona darbinieks var vienoties, ka valsts institūcija neizmaksā arī to atlīdzības daļu, kuru nesedz iespējas ar prēmijām organizācija vai tās dalībvalsts institūcija.

Lai aizsargātu amatpersonu darbinieku tiesības uz privāto dzīvi vai valsts drošību, Ministru kabinets ir arī tiesīgs noteikt informāciju par izmaksāto darba samaksas apmēru un attiecīgo amatpersonu darbiniekukura valsts un pašvaldības institūcijas mājaslapā internetā netiek publiskota. Vidējā izpeļņa 1 Visos gadījumos, kad amatpersonai darbiniekam izmaksājama vidējā izpeļņa, tā aprēķināma no darba samaksas par pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem.

Ja iespējas ar prēmijām darbinieks pēc iecelšanas amatā pieņemšanas dienestā, darbā ir pildījusi amata dienesta, darba pienākumus mazāk par sešiem mēnešiem, vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par periodu, kurā amatpersona darbinieks ir pildījusi amata dienesta, darba pienākumus.

Valsts institūcijas

Ja amatpersona darbinieks ir nodarbināta mazāk par sešiem mēnešiem pēc vismaz 12 mēnešu ilgas attaisnotas prombūtnes, vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par periodu, kurā amatpersona darbinieks ir pildījusi amata dienesta, darba pienākumus. Ja amatpersonai darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, dienas vidējo izpeļņu aprēķina, stundas vidējo izpeļņu reizinot ar vidējo nostrādāto stundu bināro opciju filtri darba dienā, kuru aprēķina, pēdējo sešu mēnešu nostrādāto stundu skaitu dalot ar kalendāra Ichimoku signāli binārām opcijām dienu skaitu izņemot attaisnotu prombūtni pēdējo sešu mēnešu laikā.

Ja amatpersona darbinieks pirms attaisnotās prombūtnes perioda sākuma ir strādājusi mazāk par sešiem mēnešiem, vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par periodu, kurā amatpersona darbinieks ir strādājusi. Darba samaksā, no kuras aprēķina vidējo izpeļņu, neieskaita darba devēja izmaksāto slimības naudu, atvaļinājuma apmaksu, atlīdzību šā likuma 3.

Papildu brīvdienu apmaksas kārtība 1 Ja saskaņā ar Darba likuma Darbiniekam, kuram noteikta akorda alga, izmaksā vidējo izpeļņu. III nodaļa Mēnešalga 4. Mēnešalgas apmēra noteikšanas vispārīgie principi sadalījumā pa amatu grupām 1 Valsts institūcijas amatpersonām darbiniekiem mēnešalgas apmēru nosaka tādējādi, lai mēnešalga nepārsniegtu Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu, izņemot šā panta septītajā, astotajā, devītajā, desmitajā, vienpadsmitajā, trīspadsmitajā, iespējas ar prēmijām un piecpadsmitajā daļā, kā arī šā likuma 5.

Pašvaldības institūcijas amatpersonām darbiniekiem mēnešalgas apmēru nosaka tādējādi, lai mēnešalga nepārsniegtu šajā likumā pašvaldības domes priekšsēdētājam noteikto maksimālo mēnešalgu.

Izvērtē satura aktualitāti! Tomēr atbildīgos uzņēmumos prēmijas nav retums — vismaz reizi gadā tās darbiniekiem piešķir.

Bāzes mēnešalgas apmēru nosaka šādi: 1 saskaita Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā iespējas ar prēmijām mēneša vidējās darba samaksas apmēra pieaugumu procentos pret iepriekšējo gadu ar aizpagājušā gada inflāciju procentos pret iepriekšējo gadu un attiecīgo summu dala ar divi; 2 indeksē kārtējā gada bāzes mēnešalgu ar skaitli, kas iegūts saskaņā ar šīs daļas 1.

Prokurora mēnešalgu nosaka, to piesaistot rajona pilsētas prokurora mēnešalgai ar attiecīgu koeficientu. Grozījums pirmajā un desmitajā daļā, kā arī grozījums par piecpadsmitās daļas izslēgšanu stājas spēkā Mēnešalgas noteikšanas īpatnības nepilna darba laika gadījumā Ja amatpersona darbinieks vienā valsts vai pašvaldības institūcijā ir nodarbināta vairākos amatos, kuriem ir noteikti atšķirīgi pienākumi, un katrā amatā uz nepilnu laiku, bet kopumā nepārsniedzot normālo darba laiku, tai saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem mēnešalgu nosaka atsevišķi par katru amatu atbilstoši nostrādātajam laikam.

Šādai amatpersonai darbiniekam ir tiesības arī uz likumā noteikto virsstundu apmaksu.

Atpakaļceļš

Nodarbinātības ierobežojumus vairākās valsts vai pašvaldības institūcijās nosaka citi likumi, bet citu papildu pienākumu apmaksas ierobežojumus nosaka šā likuma Mēnešalgas pārskatīšana Amatpersonai darbiniekam mēnešalgu pārskata saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā arī izmaiņas normatīvajos aktos, atalgojumam apstiprināto finanšu līdzekļu apmērā, amatu klasificēšanas rezultātos un individuālās kvalifikācijas un prasmju novērtējumā.

Pašvaldības domes deputātu mēnešalga 1 Pašvaldības domes deputātu mēnešalga nedrīkst pārsniegt bāzes mēnešalgas apmēru 4. Ja šā panta pirmās daļas 2. Šāds deputāts par citu amata darba iespējas ar prēmijām pildīšanu pašvaldībā saņem mēnešalgu atbilstoši attiecīgajiem amata darba pienākumiem.

Saeimas deputāta mēnešalga 1 Saeimas deputāta mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram 4. Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu, izņemot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku, mēnešalga 1 Ministru kabineta locekļiem un parlamentārajiem sekretāriem mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram 4. Otrās daļas 6. Tiesneša mēnešalga 1 Atzīta par spēkā neesošu no Tiesnesis, kuru normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pārceļ zemāka līmeņa tiesneša amatā vai kurš aizstāj zemāka līmeņa tiesnesi vai pāriet zemāka līmeņa tiesneša amatā, saņem mēnešalgu un izdienas piemaksu, kas viņam noteikta pirms pārcelšanas, zemāka līmeņa tiesneša aizstāšanas vai pāriešanas zemāka līmeņa iespējas ar prēmijām amatā.

Prokurora mēnešalga 1 Rajona pilsētas prokurora mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram 4.

Nobela prēmijas laureāti (organizācijas)

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda mēnešalga Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram 4. Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs un mēnešalgu grupas 1 Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs ir šajās iespējas ar prēmijām noteikto amatu funkciju sistematizēts apkopojums.

Amatiem atbilstošās funkcijas sakārto funkcionālajās grupās — amatu saimēs. Amatu saimes, apakšsaimes un to aprakstus nosaka šā likuma 1. Amatu saimē amatus sadala pa līmeņiem, kas raksturo galvenās atšķirības starp vienas saimes amatiem, ņemot vērā pienākumu sarežģītību, atbildību un vadības funkcijas. Amatu katalogs ietver amatu saimju un apakšsaimju aprakstu, amatu saimju un apakšsaimju līmeņu raksturojumu, kā arī attiecīgajiem amatiem atbilstošo pamatpienākumu aprakstu.

Atbildīgā institūcija, konstatējot pārkāpumus valsts institūcijas amatu klasificēšanas rezultātos, ir tiesīga uzdot valsts institūcijai grozīt iespējas ar prēmijām precizēt amatu klasifikāciju. Pašvaldībā par amatu klasificēšanas rezultātu atbilstības uzraudzību atbildīgo institūciju un tās pilnvaras nosaka pašvaldības nolikums. Mēnešalgu grupas un to maksimālās mēnešalgas nosaka šā likuma 3. Amatu saimēm atbilstošās maksimālās mēnešalgu grupas nosaka šā likuma 2.

Mēnešalgu grupai var noteikt apakšgrupu, nepārsniedzot attiecīgajai mēnešalgu grupai noteikto maksimālo mēnešalgu. Valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu darbinieku mēnešalga 1 Valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu darbinieku mēnešalgas apmēru un tās noteikšanas kārtību, ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, reglamentē Ministru kabinets. Amatam atbilstošo mēnešalgu grupu nosaka, pamatojoties uz amatu saimi un līmeni.

Amatu saimi un līmeni nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam. Pirmās daļas jaunā redakcija un grozījumi par otrās daļas izslēgšanu stājas spēkā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu katalogs un mēnešalgu grupas 1 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes iespējas ar prēmijām ar speciālajām dienesta pakāpēm iespējas ar prēmijām katalogs ir Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē noteikto amatu funkciju sistematizēts apkopojums.

Amatiem atbilstošās funkcijas sakārto funkcionālajās grupās — amatu saimēs un apakšsaimēs. Amatu saimē amatus sadala pa līmeņiem, kas raksturo galvenās atšķirības starp vienas saimes amatiem, ņemot vērā veicamos amata pienākumus, nepieciešamo izglītības līmeni un amatam noteikto augstāko speciālo dienesta pakāpi. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalga 1 Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgas apmēra noteikšanas kārtību, ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, nosaka Ministru kabinets.

Amatu saimi un līmeni nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu katalogam. Karavīru mēnešalga 1 Karavīru, tai skaitā profesionālu sportistu, mēnešalgas apmēru un noteikšanas kārtību, ņemot vērā dienesta pakāpi un izdienu, reglamentē Ministru kabinets.

Karavīrs, kas iecelts zemākai dienesta pakāpei atbilstošā amatā, tā pildīšanas laikā saņem mēnešalgu atbilstoši savai dienesta pakāpei. Par laiku, kad karavīrs bez attaisnojoša iemesla atstājis Nacionālo bruņoto spēku vienību vai dienesta vietu vai bez attaisnojoša iemesla nav ieradies noteiktā laikā dienesta vietā, kā arī par patvaļīgā iespējas ar prēmijām pavadīto laiku karavīrs nesaņem mēnešalgu, piemaksas, karavīra uzturdevu vai tās kompensāciju un kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un šo laiku neieskaita viņa izdienas stāžā.

Laikā, kad karavīrs atrodas arestā, viņu nodrošina ar uzturdevu, bet mēnešalgu, piemaksas un kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai viņam neizmaksā. Šo laiku neieskaita izdienas stāžā, ja karavīrs netiek attaisnots. Ja kriminālprocesu izbeidz ar reabilitējošu lēmumu vai stājas spēkā attaisnojošs spriedums krimināllietā, karavīram izmaksā ieturēto atlīdzību. Valsts drošības iestāžu amatpersonu darbinieku mēnešalga Valsts drošības iestāžu amatpersonu darbinieku mēnešalgas apmēru un noteikšanas kārtību reglamentē Ministru kabinets.

Citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku mēnešalga 1 Centrālās vēlēšanu komisijas, Centrālās zemes komisijas, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, tiesu un prokuratūras, publisko nodibinājumu, zinātnisko institūtu, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Augstākās izglītības padomes, pašvaldību, plānošanas reģionu, pastarpinātās pārvaldes iestāžu amatpersonām darbiniekiemvalsts dibinātu augstskolu vispārējam personālam, kas neieņem pedagogu amatu sarakstā noteiktos amatus, un zinātniskajos institūtos nodarbinātajiem, kas neieņem akadēmiskos amatus, mēnešalgu nosaka, ņemot vērā amata vērtību atbildības līmeni un sarežģītībukā arī konkrētās amatpersonas darbinieka individuālās kvalifikācijas un prasmju novērtējumu, bet šīs mēnešalgas nedrīkst pārsniegt iespējas ar prēmijām pārvaldes iestāžu amatpersonām darbiniekiemkuri pilda līdzīgas atbildības reālā iespēja ir sarežģītības amatus, šā likuma 2.

Amatus klasificē atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam, amatu saimi un līmeni nosaka, klasificēšanas rezultātus apstiprina šo institūciju darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās amatpersonas institūcijas.

Ārstniecības personu, medicīnas asistentu, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā nodarbināto tiesu medicīnas ekspertu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāju mēnešalga Pašvaldību iestādēs, valsts iestādēs, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās vai publiski privātās kapitālsabiedrībās nodarbinātajām ārstniecības personām, kuras sniedz no valsts vai pašvaldības budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, medicīnas asistentiem, ārstniecības personām, kas sniedz no pašvaldību budžetiem apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus pašvaldību izglītības iestādēs, kā arī Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā nodarbinātajiem tiesu medicīnas ekspertiem un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāju zemākās mēnešalgas nosaka Ministru kabinets.

Ostas valdes locekļu mēnešalga Ostas valdes locekļu mēnešalgas apmēru un noteikšanas kārtību atbilstoši ostu iedalījumam reglamentē Ministru kabinets. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas amatpersonu darbinieku mēnešalga Finanšu un kapitāla tirgus komisijas amatpersonu iespējas ar prēmijām mēnešalgu šīs institūcijas reglamentētajā kārtībā nosaka, ņemot vērā amata vērtību atbildības līmeni un sarežģītībukonkrētās amatpersonas darbinieka individuālās kvalifikācijas un kompetenču novērtējumu, kā arī finanšu un apdrošināšanas jomas bāzes mēnešalgas apmēru 4.

finanšu ministrija bitcoin

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas amatpersonu darbinieku mēnešalga nedrīkst pārsniegt finanšu un apdrošināšanas jomas bāzes mēnešalgas apmēru 4. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas amatpersonu darbinieku mēnešalga Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas amatpersonu darbinieku mēnešalgu šīs institūcijas reglamentētajā kārtībā nosaka, ņemot vērā amata vērtību atbildības līmeni un sarežģītībukonkrētās amatpersonas darbinieka individuālās kvalifikācijas un kompetenču novērtējumu, kā arī elektronisko sakaru un enerģētikas nozares bāzes mēnešalgas apmēru 4.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas amatpersonu darbinieku mēnešalga nedrīkst vai ir reāli bagātināties ar binārajām opcijām elektronisko sakaru un enerģētikas nozares bāzes mēnešalgas apmēru 4.

Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu darbinieku mēnešalga Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu darbinieku mēnešalgas apmēru un noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets saskaņā ar šā likuma 4. Konkurences padomes amatpersonu darbinieku mēnešalga Konkurences padomes amatpersonu darbinieku mēnešalgu šīs institūcijas reglamentētajā kārtībā nosaka, ņemot vērā amata vērtību atbildības līmeni un sarežģītībukonkrētās amatpersonas darbinieka individuālās kvalifikācijas un kompetenču novērtējumu, iespējas ar prēmijām arī bāzes mēnešalgas apmēru 4.

Konkurences padomes amatpersonu darbinieku mēnešalga nedrīkst pārsniegt bāzes mēnešalgas apmēru 4. Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu darbinieku mēnešalga Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu darbinieku mēnešalgu šīs institūcijas reglamentētajā kārtībā nosaka, ņemot vērā amata vērtību atbildības līmeni un sarežģītībukonkrētās amatpersonas darbinieka individuālās kvalifikācijas un kompetenču novērtējumu, kā arī finanšu un apdrošināšanas jomas bāzes mēnešalgas apmēru 4.

Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersonu darbinieku mēnešalga nedrīkst pārsniegt finanšu un apdrošināšanas jomas bāzes mēnešalgas apmēru 4. Datu valsts inspekcijas direktora un amatpersonu darbinieku mēnešalga 1 Datu valsts inspekcijas direktoram mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram 4.

Datu valsts inspekcijas amatpersonu darbinieku mēnešalga nedrīkst pārsniegt bāzes mēnešalgas apmēru 4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu darbinieku mēnešalga Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu darbinieku mēnešalgas apmēru un noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets saskaņā ar šā likuma 5.

IV nodaļa Piemaksas Vispārējās piemaksas 1 Amatpersona darbinieks saņem piemaksu ne vairāk kā 30 procentu apmērā no tai noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata darba, dienesta pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu darbiniekupilda vakanta amata dienesta, darba pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus.

DARBINIEKU ATLĪDZĪBA

Par prombūtnē esošas ārstniecības personas, kā arī vakanta ārstniecības personas amata pienākumu pildīšanu ārstniecības persona saņem piemaksu, kas nav lielāka par 50 procentiem no tai noteiktās mēnešalgas. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem piemaksu par papildu pedagoģisko darbu izglītības iestādē, kurā attiecīgā amatpersona ieņem amatu, ja šīs amatpersonas amata pienākumos neietilpst pedagoģiskā darba veikšana, un šī piemaksa nedrīkst būt lielāka par 50 procentiem no attiecīgajam pedagoga amatam noteiktās mēnešalgas, ievērojot to, ka pedagoģiskā darba apjoms gadā iespējas ar prēmijām pārsniegt 50 procentus no normatīvajos aktos par pedagogu darba samaksu attiecīgajam pedagoga amatam noteiktās vienai darba likmei atbilstošās darba slodzes stundās.

Karavīrs saņem piemaksu par pedagoģisko darbu militārajā izglītības iestādē vai Nacionālo bruņoto spēku vienībā, kuras uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana, ja viņa amata pienākumos neietilpst pedagoģiskā darba veikšana, un šī piemaksa nedrīkst būt lielāka par 50 procentiem no karavīram noteiktās mēnešalgas.

Prokurors saņem piemaksu ne vairāk kā 30 procentu apmērā no viņam noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem pilda vēl citus pienākumus.

  • Kā es varu ātri nopelnīt naudu
  • Nobela prēmijas laureāti (organizācijas) — Vikipēdija
  • Nobela prēmijas laureāti ekonomikā — Vikipēdija
  • Kas ir retro bonuss tirdzniecībā: kā sakārtot un aprēķināt Iespēju veidi Kāda ir atšķirība starp izpārdošanu un zvana pirkšanu?
  • Kā pieteikties opcijas vingrinājumam

Piemaksas apmēru, tās noteikšanas pamatojumu, kā arī laikposmu, uz kuru nosakāma piemaksa, reglamentē attiecīgās valsts vai pašvaldības institūcijas kompetentā amatpersona institūcija. Tieslietu padomes priekšsēdētājs, Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs, Disciplinārtiesas priekšsēdētājs, Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētājs un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs saņem piemaksu piecu procentu apmērā no rajona pilsētas tiesas tiesnesim noteiktās mēnešalgas par katru apmeklēto attiecīgās tiesnešu pašpārvaldes institūcijas sēdi.

Zaida Kalniņa LV portāls Darba likums detalizēti neregulē prēmiju jautājumus, nosakot iespēju tās darba devējam piešķirt. Tādēļ prēmiju piešķiršanas kritērijus un izmaksas nosacījumus nosaka darba devējs iekšējā dokumentā. Lai piešķirtu prēmiju, darbiniekam ir jābūt zināmiem visiem nosacījumiem to saņemšanai. Pirms prēmijas piešķiršanas darba devējam ir tiesības darbinieka padarīto vērtēt.

Ja ārstniecības personai noteiktas vairākas piemaksas iespējas ar prēmijām dažādiem papildus veicamajiem darbiem, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 50 procentus no mēnešalgas.

Amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kura saskaņā ar šā panta pirmo daļu saņem piemaksu par pedagoģisko darbu un vēl citu šā panta pirmajā daļā minēto piemaksu, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt amatpersonai noteikto mēnešalgu. Karavīram, kurš saskaņā ar šā panta pirmo daļu saņem piemaksu par pedagoģisko darbu militārajā izglītības iestādē vai Nacionālo bruņoto spēku vienībā, kuras uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana, un vēl citu šā panta pirmajā daļā minēto piemaksu, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt karavīram noteikto mēnešalgu.

Prokurors, ja viņš stažējas augstāka līmeņa prokurora amatā, kurā ieceltais prokurors ir prombūtnē vai kurš ir vakants, var saņemt šā panta pirmajā daļā noteikto piemaksu.