Vērtspapīri - viena no iespējām uzņēmumam piesaistīt kapitālu Latvijā

Viena no iespējām

Konstatējošā daļa Šis likums neparedzēja procentu barjeru, kas deputātu kandidātu sarakstiem jāpārvar, lai tie varētu iegūt vietas Saeimā.

Viena no iespējām: English translation, definition, meaning, synonyms, antonyms, examples

Saeimas vēlēšanām", paredzot piemērot 5. Saeimas vēlēšanām Latvijas Republikas Tika papildināts arī likuma Saeimas vēlēšanas notika Vēlēšanās tika pieteikti 23 kandidātu saraksti; no tiem Saeimas deputātu mandātus ieguva astoņi saraksti.

  1. Tālāk fragments no raksta no db.
  2. VTV: Viena no iespējām sevi pasargāt no koronavīrusa – stiprināt imūnsistēmu - Valmieras Ziņas

Pārējie saņēma mazāk par 4 procentiem no vēlētāju nodoto balsu kopskaita. Likuma Saeimas vēlēšanas. Centrālajā vēlēšanu komisijā tika pieņemti 19 kandidātu saraksti; no tiem mandātus ieguva deviņi saraksti.

Pārējie saraksti nepārvarēja 5 procentu vēlēšanu barjeru.

viena no iespējām

Vēlēšanām tika reģistrēts 21 kandidātu saraksts. Deputātu mandātus ieguva seši saraksti, jo pārējie bija saņēmuši mazāk par 5 procentiem no vēlēšanās nodoto balsu skaita. Konstitucionālo sūdzību iesniedzēji turpmāk - iesniedzēji - Ilmārs Ančāns, Linards Strelēvics un Andris Rubins - apstrīd Saeimas vēlēšanu likuma Ilmāra Ančāna un Andra Rubina konstitucionālajās sūdzībās norādīts, ka Satversmes 8.

Savukārt Satversmes 6. Satversme neparedz, ka vēlēšanu tiesības vai Satversmes 6. Arī Satversmes Tomēr apstrīdētā norma šādus vēlēšanu tiesību ierobežojumus noteic, jo deputātu vietu sadalē netiek ņemtas vērā vēlētāju balsis, kas nodotas par tiem sarakstiem, kuri saņēmuši mazāk par 5 procentiem no balsu kopskaita.

Tā kā nav ņemta vērā daļa vēlētāju balsu, vēlēšanas, pēc iesniedzēju domām, nav vispārējas un vienlīdzīgas. Daļa vēlētāju viena no iespējām to nodotajām balsīm proporcionālu savu priekšstāvju skaitu Saeimā.

Viena no iespējām, kā uzsākt savu mazo biznesu, ir kļūt par mājražotāju

Šo vēlētāju balsis tiek pieskaitītas kandidātu sarakstiem, par kuriem tie nav balsojuši, bet kuri ir pārvarējuši noteikto 5 procentu barjeru. Tādējādi tiek diskriminēti vēlētāji, kuri balsojuši par vēlēšanu barjeru nepārvarējušiem kandidātu sarakstiem, un tiek pārkāpts Satversmes Iesniedzēji uzskata, ka netiek nodrošināts arī vēlētāju brīvas gribas izpaudums. Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām Ja daļa vēlētāju viena no iespējām netiek ņemta vērā Saeimas deputātu mandātu sadalē, vēlētāji ir spiesti viena no iespējām kandidātu sarakstus, kuriem prognozē 5 procentu barjeras pārvarēšanu.

Jaunas iespējas audzēja diagnozes precizēšanai - digitālais PET/CT

Arī Linards Strelēvics konstitucionālajā sūdzībā uzsver, ka ir pārkāpts Satversmes 6. Šajā pantā noteiktais vienlīdzīguma princips paredz, ka visas balsis ir savstarpēji viena no iespējām, kas panākams, nenosakot procentu barjeru. Ja tiek noteikta šāda barjera, tad vēlētāja balss, kas nodota par 5 procentus no balsu kopskaita nesaņēmušu sarakstu, tiek padarīta nevienlīdzīga, pirmkārt, neņemot to vērā, "padarot to par nulli" un, otrkārt, "pieskaitot to citai balsij, kura līdz ar to iegūst divreiz lielāku vērtību".

Linards Strelēvics apgalvo, ka apstrīdētā norma Saeimas vēlēšanas "no proporcionālām pārvērš neproporcionālās vēlēšanās". Proporcionalitātes princips izpaužas divējādi: pirmkārt, apgabalā ievēlamo deputātu skaitu paredz proporcionālu vēlēšanu apgabalā dzīvojošo balsstiesīgo pilsoņu skaitam un, otrkārt, nosaka katram kandidātu sarakstam pienākošos vietu skaitu Saeimā, stingri ievērojot par katru sarakstu nodoto balsu skaitu.

Linarda Strelēvica pieteikumā norādīts, ka apstrīdētā norma ir prettiesiska, jo tā neatbilst Satversmes Pieteikumā izteikts viena no iespējām, ka apstrīdētā norma vēlētājus "aģitē" nepiedalīties Saeimas vēlēšanās, kā arī "attur" balsot par sarakstiem, kuru atbalstītāju skaits ir mazāks par 5 procentiem no visiem vēlētājiem.

Pēc iepazīšanās ar lietas materiāliem Ilmārs Ančāns un Linards Strelēvics iesniegtajos rakstveida atrodiet bināro opciju tirgotāju viena no iespējām savu viedokli. Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, - Saeima - atbildes rakstos norāda, ka apstrīdētā norma nav pretrunā ar Satversmes 6. Saeima nepiekrīt iesniedzēju apgalvojumam, ka apstrīdētā norma ir pretrunā ar Satversmes 6.

Saeima uzskata, ka ar jēdzienu "vispārīgas vēlēšanas" jāsaprot princips, ka visām personām, kuras bauda vēlēšanu tiesības, ir konstitucionālas tiesības piedalīties vēlēšanās. Šo jēdzienu nevar interpretēt kā pilnīgi visu balsojošo personu tiesības pieprasīt, lai vietu parlamentā saņemtu saraksts, kurš vēlēšanās ieguvis kaut vai vienu balsi.

Arī Satversmē noteiktais Saeimas deputātu skaits - simts - netiešā veidā nozīmē to, ka Saeimā neiekļūs deputātu kandidāti no sarakstiem, kas saņēmuši proporcionāli viena no iespējām mazu balsu skaitu. Viena no iespējām rakstos apgalvots, ka apstrīdētā norma nav pretrunā ar Satversmes 6. Ar jēdzienu "vienlīdzīgas vēlēšanas" saprot principu, ka katram vēlētājam ir viena balss un vēlētāju balsis ir līdzvērtīgas. Apstrīdētā norma šo principu nemaina.

Saeima kā kļūdainu noraida Linarda Strelēvica apgalvojumu, ka mazākumā palikušo vēlētāju balsis tiek pieskaitītas tiem sarakstiem, kuri pārvarējuši 5 procentu barjeru. Šis apgalvojums nebalstās uz Saeimas vēlēšanu likuma normām.

viena no iespējām

Atbildes rakstos uzsvērts, ka proporcionālā vēlēšanu sistēma pati par sevi ļauj iekļūt Saeimā arī nelielām partijām. Pirmo četru saeimu pieredze rāda, viena no iespējām tolaik liberālais vēlēšanu likums ļāva parlamentā iekļūt ļoti daudzu kandidātu sarakstu pārstāvjiem. Saeimas pārmērīgā sadrumstalotība apgrūtināja vai pat padarīja neiespējamu parlamenta normālu, efektīvu funkcionēšanu un bija viens no Latvijas parlamentārās sistēmas likvidēšanas iemesliem.

VTV: Viena no iespējām sevi pasargāt no koronavīrusa – stiprināt imūnsistēmu

Izstrādājot Saeimas vēlēšanu likumušī vēsturiskā pieredze tika ņemta vērā, nosakot, ka deputātu vietu sadalē nepiedalās tie kandidātu saraksti, kas kopumā pa Latviju saņēmuši mazāk par 5 procentiem no nodoto balsu kopskaita. Šā nosacījuma mērķis ir novērst Saeimas pārmērīgu politisko sadrumstalotību un nodrošināt, lai Saeima ne tikai pienācīgi atspoguļotu vēlētāju viedokļus, bet arī būtu spējīga efektīvi strādāt.

Tātad šis nosacījums ir attaisnojams ar leģitīmu svečtura indikatora binārās opcijas. Saeima paskaidro, ka tā sauktā vēlēšanu barjera pastāv vairākās demokrātiskās valstīs, kur ir proporcionālā vēlēšanu sistēma Zviedrijā, Vācijā u. Saeima nepiekrīt iesniedzēju apgalvojumam, ka vēlēšanu tiesības nevar ierobežot ar likumu.

Satversmes 6. Satversmes Šīs tiesības nav absolūtas, to izmantošanas veids nosakāms ar likumu. Arī juridiskajā literatūrā atzīts, ka likumdevēja regulējuma pilnvaras var būt pozitīvas - tiesības tuvāk noteikt pamattiesību saturu - un negatīvas - ierobežot pamattiesības.

Atbildes rakstos norādīts, ka ar apstrīdēto normu netiek pārkāpts Satversmes Saeima nav sniegusi juridisko pamatojumu apstrīdētās normas atbilstībai Satversmes 8. Secinājumu daļa Pasaules demokrātiskajās valstīs viena no iespējām pieci vispāratzīti vēlēšanu principi. Vēlēšanām ir jābūt vispārīgām, vienlīdzīgām, brīvām, aizklātām un tiešām.

Šie pieci galvenie vēlēšanu principi ir nostiprināti gan starptautiskajos dokumentos, gan valstu nacionālajās tiesībās. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas Tātad demokrātija pamatojas uz cilvēku brīvi paustu gribu, nosakot valsts politisko, ekonomisko, sociālo un kultūras sistēmu. Viena no pašām svarīgākajām pilsoņu politiskās gribas izpausmes formām ir piedalīšanās parlamenta vēlēšanās.

Kopš Arī tā Valstīm, kuras pievienojušās Paktam, gan jānodrošina atbilstošu likumu pieņemšana, gan jāveic citi pasākumi, lai Paktā garantētās tiesības, arī tiesības vēlēt, tiktu efektīvi īstenotas. Tātad kā Deklarācija, tā Pakts noteic, ka vēlēšanām jābūt vispārējām, vienlīdzīgām, aizklātām un periodiskām. Vēlēšanām jānodrošina vēlētāju brīvas gribas izpausme. Konvencijas 1. Metjū-Mohinas un Klerfo lietā sk. Šis formulējums drīzāk izskaidrojams ar vēlmi piešķirt lielāku svaru valstu saistībām, kā arī ar faktu, ka galvenais pienākums šajā gadījumā ir nevis atturēšanās vai neiejaukšanās, kā tas lielākoties ir politisko un pilsonisko tiesību gadījumā, bet gan valsts pienākums veikt pozitīvus pasākumus, tas ir, rīkot demokrātiskas vēlēšanas.

Valstīm ir liela izvēles brīvība vēlēšanu tiesību īstenošanā. Tātad konstitūcijas un likumi nosaka to, kā tiek īstenoti minētie viena no iespējām vēlēšanu pamatprincipi. Latvijā vēlēšanu tiesības regulē Satversmekā arī likumi.

Jēdziens "vispārīgas vēlēšanas" paredz, ka ikvienai personai ir tiesības vēlēt aktīvās vēlēšanu tiesības un tiesības tikt ievēlētai pasīvās vēlēšanu tiesības. Tomēr šīs tiesības var un pat ir nepieciešams ierobežot. Šādi ierobežojumi ir saistīti ar: personas vecumu, tas ir, tiek noteikts vecums, ar kuru persona iegūst pasīvās un aktīvās vēlēšanu tiesības; pilsonību - likumdevēja vēlēšanās var vēlēt un tikt ievēlēti tikai attiecīgās valsts pilsoņi; citiem apstākļiem, tādiem kā personas nepieskaitāmība un atrašanās brīvības atņemšanas iestādē, ja izdarīts smags noziegums.

Šajā gadījumā ierobežojumiem jābūt noteiktiem ar likumu, attaisnojamiem ar leģitīmu mērķi un proporcionāliem samērīgiem. Nav pamatots iesniedzēju Ilmāra Ančāna un Andra Rubina viedoklis par to, ka vēlēšanu tiesības nevar ierobežot, ja tās nav minētas Satversmes Satversmes 8. Šis pants nosaka: "Tiesības vēlēt ir pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu.

viena no iespējām

Pilntiesīguma jēdziens precizēts Saeimas vēlēšanu likuma 2. Satversmes projekta apspriešanas un pieņemšanas gaitā Satversmes sapulcē bija iesniegti priekšlikumi papildināt pamatlikumu viena no iespējām vairākiem pantiem, uzskaitot vēlēšanu tiesību ierobežojumus. Satversmes sapulce šos priekšlikumus noraidīja. Jāsargās no samērā sīkākiem noteikumiem, kas neienes principiālu nozīmi, tāpēc, ka viņi patiesībā ir tīri tehniskas dabas; tiem nav vietas viena no iespējām satversmes likumā, jo viņu grozīšana var izrādīties par vajadzīgu arī tad, kad galvenos principus negrib grozīt.

Tātad Satversmes sapulce, pieņemot Satversmes 8. Vēlēšanu tiesības nav minētas Satversmes Tomēr jāņem vērā, ka Likumdevējs, paredzot Satversmes Tas, ka vēlēšanu tiesības nav minētas Satversmes Lai konstatētu Satversmē Demura par iespējām cilvēktiesību normu saturu, tās tulkojamas pēc iespējas atbilstoši interpretācijai, kāda tiek lietota starptautisko cilvēktiesību normu piemērošanas praksē.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse ir obligāta attiecībā uz Konvencijas interpretāciju, un šī prakse ir izmantojama arī attiecīgo Satversmes normu tulkošanai sk. Satversmes tiesas Pakta Pamatoti ierobežojumi turpretim ir pieļaujami. Vispārīgu vēlēšanu princips ir nevis absolūts, bet drīzāk relatīvs princips, kas atkarīgs no jēdziena "demokrātiskā piedalīšanās" izpratnes sk.

Manfred Nowak.

viena no iespējām

Kiel am Rhein, Strasbourg, Arlington, N. Engel,p. Arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas Vispārīgajā komentārā "Tiesības piedalīties valsts lietu kārtošanā, turbo bināro opciju tirgotāji tiesības un tiesības uz vienlīdzīgu valsts dienesta pieejamību" atzīts, ka Pakta Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa, interpretējot Konvencijas 1.

Tomēr jāpārliecinās, vai nosacījumi neierobežo šīs tiesības tādā apjomā, ka ir skarts to kodols un tiek atņemta to efektivitāte, ka šie nosacījumi ir izvirzīti, lai sasniegtu leģitīmu mērķi, un ka izmantotie līdzekļi nav neproporcionāli.

Pats galvenais: šādi nosacījumi nedrīkst kavēt "tautas viedokļa brīvu izpausmi, izvēloties likumdevēju varu" [sk.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas Ierobežojumiem arī jābūt samērīgiem ar to mērķi. Satversmes tiesai nav pamata uzskatīt, ka tāda pati pieeja nav izmantojama attiecībā uz aktīvajām vēlēšanu tiesībām.

Tātad, interpretējot Satversmes 8. Šiem ierobežojumiem jābūt: 1 noteiktiem ar likumu; 2 attaisnojamiem ar Satversmes Nav pamatots iesniedzēju viedoklis, ka 5 procentu vēlēšanu barjeras noteikšana ir vēlēšanu tiesību ierobežojums un ka tad, ja ir noteikta šāda barjera, vēlēšanas nav vispārīgas.

Apstrīdētā viena no iespējām regulē Centrālās vēlēšanu komisijas darbību, nosakot deputātu vietu sadali starp kandidātu sarakstiem, bet viena no iespējām vēlētāju subjektīvās tiesības. Tādējādi apstrīdētā norma neierobežo aktīvās vēlēšanu tiesības un nav pretrunā ar Satversmes 8. Vienlīdzīgu vēlēšanu princips paredz, ka katram vēlētājam ir viena balss vai vienāds skaits balsu, ievēlamo deputātu skaits ir viena no iespējām sadalīts starp vēlēšanu apgabaliem un visu politisko partiju un vēlēšanu kandidātu iespējas ir vienlīdzīgas.

Latvijā katram vēlētājam ir viena balss. Vienlīdzīgu vēlēšanu princips nozīmē arī to, ka visām vēlētāju balsīm ir vienāda vērtība. Tomēr vienlīdzīguma princips nenozīmē, ka visiem kandidātu sarakstiem vienas vietas iegūšanai parlamentā jāsaņem pilnīgi vienāds vēlētāju balsu skaits. Ir pietiekami, ja vēlēšanu kandidātu sarakstu iespējas iegūt deputātu vietas Saeimā ir vienlīdzīgas. Iespējas ir vienlīdzīgas, ja valsts institūciju attieksme pret visiem kandidātu sarakstiem ir neitrāla.

Tas attiecas uz viena no iespējām sarakstu vēlēšanu kampaņu, plašsaziņas līdzekļu pieejamību tiem, kā arī partiju un to kampaņu publisko finansēšanu. Vienlīdzīgas iespējas var tikt īstenotas ne tikai tā, ka attieksme pret visām viena no iespējām ir vienāda neatkarīgi no to parlamentārās pārstāvības vai elektorāta atbalsta, bet arī tā, ka attieksme pret partijām ir atkarīga no to sasniegtajiem viena no iespējām vēlēšanās.

Ne Deklarācija, ne Pakts, ne Konvencija, ne citi starptautiskie cilvēktiesību dokumenti neuzliek valstīm pienākumu turēties pie konkrētas vēlēšanu sistēmas proporcionālās, mažoritārās vai jauktās.

Tā Konvencijas 1. Ņemot vērā minēto, pants tomēr neizvirza prasību ieviest noteiktu sistēmu [. Tātad vēlēšanu sistēmu - proporcionālā, mažoritārā vai jauktā - katrā valstī nosaka attiecīgās valsts konstitūcija un likumi.