Ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma

Viegla ienākumu forma

Apliekamais ienākums jāpalielina par 40 procentiem no reprezentācijas izdevumiem izmantotās summas likuma 6. Tas piemērojams arī valsts un pašvaldību uzņēmumos un no budžeta finansētās institūcijās ja Ministru kabineta noteikumi vai pašvaldību domju padomju lēmumi neparedz lielākus ierobežojumus.

Reprezentācijas izdevumi ir uzņēmuma izdevumi tā prestiža veidošanai un uzturēšanai sabiedrībā pieņemto standartu līmenī, un tie ietver izdevumus publisku konferenču, uzņemšanu un maltīšu rīkošanai, kā arī uzņēmumu reprezentējošu priekšmetu izgatavošanai.

tirdzniecības sistēma irbis binārajām opcijām visvieglākos ienākumus internetā

Tā, piemēram, uz reprezentācijas izdevumiem var tikt attiecinātas izdevumu summas dažādu priekšmetu, kas satur uzņēmuma preču zīmi, logo vai citu raksturīgu informāciju arī pildspalvas, kalendāri, T-krekli, krūzes, sērkociņi, aploksnes viegla ienākumu forma. Par reprezentācijas izdevumiem nav uzskatāmi uzņēmuma izdevumi savas apkārtējās teritorijas apkopšanai, piemēram, joslā starp kas ir binārā opcijas iq opcija šim uzņēmumam piederošajā restorānā vai veikalā un ietvi ierīkojot zālienu, apstādījumus vai iestādot ziedus utt.

Dažādi līgumi ar fiziskām personām par auto izmantošanu uzņēmuma vajadzībām

Šādi izdevumi nodokļa vajadzībām ir uzskatāmi par saistītiem ar uzņēmuma restorāna saimniecisko darbību. Taču nesaistīti ar saimniecisko darbību ir uzņēmuma izdevumi, piemēram, apkārtnes vai pilsētas infrastruktūras attīstībai, ko tas pārskaita pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu vai arī pēc savas iniciatīvas. Apliekamais ienākums nav jāpalielina par reklāmas izdevumu summām tiktāl, ciktāl tās ir saistītas ar nodokļa maksātāja saimniecisko darbību un ir nepieciešamas tās nodrošināšanai vai veikšanai.

Reklāma ir ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem.

I.L. grāmatvedība, audits un konsultācijas

Uzņēmums uz reklāmas izdevumiem var attiecināt, piemēram, izmaksu summu par uzņēmumu reklamējošu bukletu un katalogu izgatavošanu, tā pakalpojumus reklamējošu sludinājumu ievietošanu masu medijos vai arī izmaksas, uzņēmumam organizējot konkursus, lai paplašinātu savas produkcijas pakalpojumu realizācijas tirgu un piesaistītu lielāku pircēju skaitu. Bet nav reāla bināro opciju tirdzniecība uz reklāmas izdevumiem attiecināt balvu vērtību piemēram, automašīnas, sadzīves tehniku, naudas balvas u.

Uz reklāmas izdevumiem nav attiecināmi arī dažādi izdevumi un pirkumi, kas ekonomiski nav saistīti ar uzņēmuma saimniecisko darbību.

vietņu vērtējums par tiešsaistes ieņēmumiem ja nevar nopelnīt

Piemēram, ja uzņēmums, kura saimnieciskā darbība nav saistīta ar piedalīšanos sacīkstēs, iegādājas automašīnu laivu, gaisa balonu u. Apliekamais ienākums jāpalielina par 25 procentiem no izdevumu summas par vieglā pasažieru autotransporta izmantošanu, izņemot speciāli aprīkotu vieglo automobiļu izmantošanu likuma 6.

Pie izdevumu summām par vieglā pasažieru autotransporta izmantošanu pieder, piemēram, izmaksas transportlīdzekļa uzturēšanai darba kārtībā t. Minētajos izdevumos neietver, piemēram, nomas maksājumus, ja uzņēmums autotransportu nomā, kā arī nolietojuma summas.

Veidlapas un iesniegumi

Prasības autotransporta tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam nosaka Ministru kabineta Autotransporta tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam jāatbilst prasībām, kādas atbilstoši savai kompetencei ir noteicis satiksmes ministrs. Apliekamais ienākums par minētajām izmaksām nav jāpalielina, piemēram, uzņēmumam, kura saimnieciskā darbība ir vieglo automašīnu iznomāšana citām personām, jo šādā gadījumā uzņēmums to lietošanas tiesības nodod nomniekam nevis veic pārvadājumus vai izmanto automašīnas pats.

Par zaudēto parādu summas norakstīšanu zaudējumos izmaksās. Uzņēmuma "S" ieņēmumi no produkcijas pārdošanas uzņēmumam "W" taksācijas periodā ir Ls Šo summu grāmatvedībā iegrāmato apzīmējumi saskaņā ar FM Samaksa par nosūtīto produkciju nav saņemta, tātad, sastādot uzņēmuma gada pārskatu par taksācijas periodu un ievērojot likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" Uzņēmums "S" slēdz operāciju kontus: "Ieņēmumi no pamatdarbības produkcijas un pakalpojumu pārdošanas" par Ls D "Ieņēmumi no pamatdarbības produkcijas un pakalpojumu pārdošanas", K "Peļņa vai zaudējumi", "Ārkārtas izdevumi" par Ls D "Peļņa ir reāli ienākumi, izmantojot internetu zaudējumi", K "Ārkārtas izdevumi".

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu apliekamais ienākums jāpalielina dekl. Tā kā uzņēmuma "S" viegla ienākumu forma parāds atbilst likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 9.

Pašnodarbinātajiem jāpaziņo VID, ka viņi ceturksnī nenopelnīs eiro - LV portāls

Par zaudētā parāda summas norakstīšanu no izveidotajiem speciālajiem uzkrājumiem. Uzņēmuma "S" ieņēmumi no produkcijas pārdošanas viegla ienākumu forma kredītu taksācijas periodā ir Ls Pārskata perioda beigās samaksa netika saņemta. Pēc uzņēmumā pieņemtās nedrošo parādu vērtēšanas metodes viegla ienākumu forma aprēķināts, ka šaubīgo debitoru parādu kopsumma ir Ls Grāmatvedības kontos, nosūtot produkciju pircējam par Lsizdarīts ieraksts: D "Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem", K "Ieņēmumi no pamatdarbības produkcijas un pakalpojumu pārdošanas".

Uzņēmums "S" debitora parāda segšanai izveido uzkrājumus Ls apmērā izveidojot papildkontu Sastādot uzņēmuma gada pārskatu par taksācijas periodu, uzņēmums "S" bilancē debitoru parādu uzrādīja neto vērtībā, t.

kā ātri nopelnīt naudu mu nopelnīt naudu viegli un tiešsaistē

Nākošajā taksācijas periodā minētajam nedrošajam parādam uzņēmums viegla ienākumu forma paredz veidot kopējos uzkrājumus Ls apmērā, starpību Ls attiecinot uz peļņas un zaudējumu aprēķinu: D "Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana", K "Uzkrājumi nedrošiem parādiem".

Uzņēmums saņem tiesas sprieduma kopiju par to, ka debitors ir atzīts par bankrotējušu un parāds jānoraksta kā bezcerīgs. Sastādot uzņēmuma gada pārskatu, zaudēto parādu summu Ls apmērā noraksta no šajā nolūkā izveidotajiem uzkrājumiem: D "Uzkrājumi nedrošiem parādiem", K "Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem".

Slēdz operāciju kontu "Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana" par Ls D "Peļņa vai zaudējumi", K "Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana". Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā par nākamo taksācijas periodu apliekamais ienākums jāpalielina dekl. Apliekamais ienākums jāpalielina par taksācijas perioda zaudējumiem no vērtspapīru pārdošanas likuma 6.

Laidienu arhīvs

Šīs zaudējumu summas var tikt segtas hronoloģiskā secībā piecu gadu laikā no ienākumiem no citu vērtspapīru pārdošanas. Tas attiecas tikai uz viegla ienākumu forma ienākumu forma, kuriem piemērojami Ministru kabineta Saskaņā ar šiem noteikumiem tiek noteikts ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamais ienākums no vērtspapīru pārdošanas t.

Apliekamais ienākums palielināms par ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanas izdevumu summu likuma 6. Nosakot apliekamo ienākumu, uzņēmuma peļņu var samazināt par ilgtermiņa aizņēmumu procentu maksājumiem, kuri nav iekļauti ilgtermiņa ieguldījumu pašizmaksā, bet apliekamais ienākums jāpalielina par procentu maksājumu summu, kas ir iekļauta ilgtermiņa ieguldījumu pašizmaksā saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" Apliekamais ienākums palielināms viegla ienākumu forma atmaksājamo aizņēmumu kredītu summu likuma 6.

Ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma | Valsts ieņēmumu dienests

Tātad, ja uzņēmums ir saņēmis kredītu no kredītiestādes vai citas personas, rezidenta vai nerezidenta, tad, nodokļa vajadzībām, atmaksājamā kredīta pamatsummu neiekļauj izdevumos. Savukārt aizņēmumu kredītu procentu maksājumi neatkarīgi no aizņēmumu atmaksas termiņa ir viens no izdevumu posteņiem finansu grāmatvedībā, par to summu apliekamais ienākums nav jākoriģē izņemot iepriekšējā punktā un likuma 6.

Apliekamais ienākums jāpalielina par rezervju un uzkrājumu veidošanai paredzēto summu, izņemot likuma 7. Deklarācijas Apliekamais ienākums jāpalielina par dabas resursu virslimita izmantošanas un vides piesārņošanas virslimita maksājumiem atsauksmes par bināro opciju q opton 6.

Par iedzīvotāju ienākuma nodokli

Apliekamo ienākumu nedrīkst ietekmēt uzņēmuma bilances aktīva vērtības pārvērtēšanas rezultāti, izņemot pārvērtēšanu sakarā ar ārvalstu valūtas kursa maiņu likuma 6. Tādējādi apliekamais ienākums jāpalielina par bilances aktīva posteņu pārvērtēšanas dēļ radušos vērtības samazināšanas summu dekl.

Svaru žetons veiksmes formula tiešsaistē

SIA "V", sastādot taksācijas perioda gada pārskatu, iegādes vērtībā Ls iegrāmatotos pirktos krājumus saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" Gada beigās izdevumu uzskaites kontus slēdz ar ierakstu konta kredītā, korespondējot ar peļņas vai zaudējumu konta debetu un tādējādi samazinot finansu grāmatvedībā aprēķināto peļņu. D "Peļņa vai zaudējumi" LsK "Pirkto materiālu, preču krājumu un vērtības izmaiņas" Ls Aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli par taksācijas periodu, apliekamais ienākums jāpalielina par krājumu vērtības samazināšanas summu Lskas radusies, novērtējot krājumus atbilstoši zemākajai tirgus cenai, norādot deklarācijas Bilances aktīva posteņu pārvērtēšanas dēļ radusies vērtības samazināšanas summa, izņemot samazināšanas summu, kas saistīta ar ārvalstu valūtas kursa viegla ienākumu forma 6.

Nosakot apliekamo ienākumu, neņem vērā uzņēmuma līdzdalības daļas vērtības palielinājumu vai samazinājumu, kurš saistīts ar līdzdalību meitas vai saistītā uzņēmuma pašu kapitālā. Apliekamo ienākumu palielina par ieņēmumiem no līdzdalības meitas vai saistītā uzņēmumā, kurš: 1 ir nerezidents, vai 2 piemēro nodokļa atvieglojumus saskaņā ar likumu "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā", vai 3 piemēro citos Latvijas Republikas likumos noteiktās uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piemēram, atbilstoši Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumam vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumam.

Apliekamo ienākumu palielina, ja uzņēmums minētās līdzdalības daļas vērtības palielinājuma un aprēķināto dividenžu starpību nav ieskaitījis rezervē likuma 6. Nodokļa deklarācijā līdzdalības daļas vērtības palielinājumu un samazinājumu uzrāda attiecīgi Apliekamais ienākums palielināms par darbinieku labā veiktajiem darba devēja: 1 dzīvības apdrošināšanas prēmiju ieguldījuma kriptā priekšrocības par darbinieku dzīvības, veselības vai nelaimes gadījumu viegla ienākumu forma, 2 maksājumiem privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem, ja šie maksājumi kopā pārsniedz 10 procentus no apdrošinātajām personām un pensiju plānu dalībniekiem aprēķinātās darba samaksas taksācijas periodā likuma 6.

 • Veidlapas un iesniegumi | Valsts ieņēmumu dienests
 • Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis jeb UVTN
 • Rezidents, nerezidents?
 • Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā.
 • Piedāvāja nopelnīt naudu internetā
 • Он понял, что люди не всегда жили в городах и что с тех пор, как машины освободили их от тяжкого труда, начался спор между двумя цивилизациями различного типа.
 • Binārās opcijas bez indikatoriem
 • Идти здесь стало легче, и ему уже ясно была видна вершина холма и венчавшее ее здание простых очертаний.

Turklāt 10 procentu ierobežojums ir attiecināms uz katras apdrošinātās personas pensiju plānu dalībnieka saskaņā ar darba līgumu aprēķinātās darba samaksas apmēru taksācijas periodā. Apliekamais ienākums jāpalielina, ja nav šādu nosacījumu: 1 dzīvības apdrošināšanas līguma ar līdzekļu uzkrāšanu darbības termiņš ir pieci gadi vai garāks par to; 2 dzīvības, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas līguma bez līdzekļu uzkrāšanas darbības termiņš ir viens gads vai garāks par to; 3 dzīvības, veselības viegla ienākumu forma nelaimes gadījumu apdrošināšanas līguma noteikumi paredz, ka: — apdrošināšanas atlīdzību par apdrošināšanas gadījumu izmaksā apdrošinātajai personai vai tās labuma guvējam— citas summas, kas saistītas ar līguma darbību vai tā pārtraukšanu, izmaksā darba devējam, — nav paredzēta aizdevumu izsniegšana apdrošinātajām personām; 4 darba devējam pēctaksācijas perioda otrā mēneša viegla ienākumu forma datumā nav nodokļu parādu par iepriekšējiem periodiem.

Ievērojot minētos ierobežojumus, pārējo apdrošināšanas veidu apdrošināšanas prēmiju maksājumi var samazināt uzņēmuma peļņu nodokļa vajadzībām un par to summu apliekamais ienākums nav jāpalielina likuma 6.

Apliekamā ienākuma noteikšana 4.

Apliekamais ienākums jāpalielina par apdrošināšanas prēmijām, ko uzņēmums maksā ārvalstu apdrošināšanas sabiedrībām, izņemot gadījumus, ja apdrošināšanas prēmijas tiek maksātas par tādiem apdrošināšanas pakalpojumu veidiem, kurus nenodrošina Latvijā reģistrētās apdrošināšanas sabiedrības atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam likuma 6.

Uzņēmums "S" noslēdz nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgumu sava darbinieka labā uz diviem gadiem no Uzņēmuma taksācijas periods sakrīt ar kalendāro gadu. Ievērojot likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" Ņemot vērā minēto, kā arī likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" Tādējādi Apliekamais ienākums jāpalielina par uzņēmuma aizņēmumu procentu faktisko maksājumu viegla ienākumu forma summu pār to pieļaujamo apmēru, kuru aprēķina: Centrālās statistikas pārvaldes noteiktā uzņēmuma paša vidējā īstermiņa kredīta likme kredītiestādēs X kapitāls taksācijas taksācijas perioda pēdējā mēnesī perioda sākumā Apliekamais ienākums nav jāpalielina par šo summu, ja uzņēmums kārto procentu maksājumus viegla ienākumu forma aizņēmumiem un kredītiem no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm, viegla ienākumu forma arī par nodokļu pamatparādu palielinājuma un nokavējuma naudas samaksātajām piedzītajām summām likuma 6.

Apliekamais ienākums jāpalielina par kompensācijas summu, ko uzņēmums, uz kuru saskaņā ar likuma Apliekamo ienākumu koriģē tādā apmērā, kādā kompensācija ir atskaitīta ņemta vērā deklarācijas 1. Apliekamais ienākums jāpalielina par kompensācijas summu par stihiskā nelaimē vai citādā piespiedu kārtā zaudētu zemi, ēkām, to daļām un būvēmkas ir saņemta un 12 mēnešu laikā no kompensācijas saņemšanas dienas, to ieskaitot nav reinvestēta tādos pašos vai līdzīgos pamatdarbības pamatlīdzekļos likuma Kompensāciju izmaksājot pa daļām, apliekamais ienākums jāpalielina par katru kompensācijas daļu, kura 12 mēnešu laikā nav reinvestēta tādos pašos vai līdzīgos pamatlīdzekļos.

sarkanas zaļas sveces stratēģijas binārām opcijām kā nopelnīt naudu un to izņemt

Koriģējot apliekamo ienākumu, šīs summas ņem vērā, ja par tām ir samazināts apliekamais ienākums iepriekšējos taksācijas periodos. Apliekamais ienākums jāpalielina likuma Lai noteiktu minētās preču tirgus cenas vai darījumu vērtības, viegla ienākumu forma tikt izmantotas metodes, kas aprakstītas Ministru kabineta Darījumu vērtība ar pircēju A un pircēju B ir Tirdzniecības uzņēmums samaksā 80 naudas vienību ražošanas uzņēmumam t.

Iespējams, viegla ienākumu forma ražošanas uzņēmums izskaidrotu atšķirību starp darījumiem ar pircējiem A un B un C 80minot faktisko situāciju C valsts tirgū, nepieciešamību attīstīt jaunu tirgu, konsultatīvo u.

Pašnodarbinātajiem jāpaziņo VID, ka viņi ceturksnī nenopelnīs 1500 eiro

Ja samaksa nenotiktu šādi, ražošanas uzņēmumam būtu jāsedz citi izdevumi par izpēti, mārketingu, attīstību u. Tirdzniecības uzņēmuma peļņa tiek aplikta ar nodokli pēc ļoti zemas likmes vai vispār netiek aplikta, un tā "atgriežas" Latvijā nelegāli vai arī tiek izmantota ārvalstu ieguldījumu izdarīšanai. Minētais ir tipisks darījuma piemērs starp saistītiem uzņēmumiem, un šādā gadījumā ir piemērojamas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" Ražošanas uzņēmums par noteiktu materiālu piegādes apjomu tiem maksā naudas vienības.

Viegla ienākumu forma I norēķinās ar piegādātāju, bet ražotājs veic norēķinus ar kompāniju I. Līdz ar to ražošanas uzņēmums samaksā kompānijai I naudas vienības, bet piegādātājs saņem naudas vienības. Kompānijas I peļņa tiek aplikta ar nodokli pēc ļoti zemas likmes vai vispār netiek aplikta, un tā "atgriežas" Latvijā nelegāli vai arī tiek izmantota ārvalstu ieguldījumu izdarīšanai.

Ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma

Arī šāds gadījums ir tipisks darījuma piemērs starp saistītiem uzņēmumiem, un var tikt piemērotas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" Apliekamais ienākums jāpalielina par rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas darbu izmaksu summu: 1 ja iznomātājs to kompensē nomniekam saskaņā ar nomas līgumu, gadījumā, ja pamatlīdzekļi ir nomāti bez izpirkuma tiesībām.

Koriģē nomnieka apliekamo ienākumu likuma Par kapitālajām izmaksām ir uzskatāmas pamatlīdzekļu uzlabošanas, atjaunošanas un rekonstrukcijas izdevumi, kuri būtiski palielina to ražošanas potenciālu vai pagarina ekspluatācijas laiku. Nosakot kapitālās izmaksas, attiecībā uz ēkām un būvēm jāievēro Latvijas būvnormatīvi LBNbet attiecībā uz tehnoloģiskajām iekārtām un mašīnām par piemēru var minēt mašīnas vai iekārtas būtiskas daļas dzinēja, spēka pārvada u.

Uzņēmējsabiedrība iegādājas privatizē ēku, ko tā iepriekš saskaņā ar nomas līgumu nomāja bez izpirkuma tiesībām un veica tajā rekonstrukcijas un uzlabošanas darbus. Ēkas nomas līgums tika lauzts sakarā ar to, ka nomnieks nolēma ēku privatizēt.

Sākotnējo privatizējamās ēkas cenu, ko viegla ienākumu forma Privatizācijas komisija, samazināja par uzņēmuma iepriekš izdarītajiem ieguldījumiem ēkas rekonstrukcijā.

Šajā gadījumā nomas termiņā nenorakstītās atlikušās rekonstrukcijas un uzlabošanas darbu izmaksas pievieno ēkas iegādes privatizācijas vērtībai, no kuras tiks rēķināts nolietojums nevis noraksta nomas līguma laušanas gadā. Nodokļa deklarācijā, kā viena no rindām apliekamā ienākuma palielināšanai, ir paredzēta Piemēram, to var izmantot šādos gadījumos: 1. Šāda pamatlīdzekļa uzturēšanas izmaksas saistītas ar tā uzturēšanu darba kārtībā vai saglabāšanuaprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli, var tikt attiecinātas uz saimnieciskās darbības izdevumiem; 2.

kādā vietnē jūs patiešām varat nopelnīt naudu opcijas šķirnes un veidi

Turklāt šajā gadījumā apliekamo ienākumu palielina par dividenžu summas daļu, kas atbilst tai peļņas daļai, kura, piemērojot minētajos likumos noteiktās atlaides vai atvieglojumus, nav aplikta ar uzņēmumu ienākuma nodokli likuma Vai arī, palielinot apliekamo ienākumu, par uzņēmuma pastāvīgās pārstāvniecības piemēram, Lietuvā vai Igaunijā taksācijas perioda zaudējumiem, ja, nosakot uzņēmumu ienākuma nodokli par taksācijas periodu, tiek piemērota atbrīvošanas metode.

Zaudējumu summu norāda ar mīnus zīmi.

 • Dzīvo karalistē – Lielbritānijā, bet atskaities VID! | gitaristusesija.lv
 • Zaudējis spēku - Par uzņēmumu ienākuma nodokli
 • Mūsdienās auto nav luksusa lieta, tā ir nepieciešamība.
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra 1.
 • Ethereum izmaksas
 • Minimālo iemaksu objekts ir trīs minimālās algas — eiro ceturksnī.
 • Opciju saraksts ar demonstrācijas kontu
 • Ārvalsts komersanta filiāles, kas ierakstītas komercreģistrā Zemnieku saimniecības, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Par ko jāmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis jeb UVTN?

Apliekamā ienākuma samazināšana zaudējumu palielināšana 1. Uzņēmumu apliekamo ienākumu samazina par pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summu atbilstoši likuma Pamatlīdzekļu un ar tiem saistīto darījumu uzrādīšana grāmatvedībā nodokļa vajadzībām apskatīta šo norādījumu V daļā.

Apliekamo ienākumu samazina par nekustamā īpašuma nodokļa summu dekl. Ja uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas periods nesakrīt ar kalendāra gadu, aprēķinot apliekamo ienākumu, uzņēmumu peļņa jāsamazina par nekustamā īpašuma nodokļa un azartspēļu nodevas un nodokļa summu, kuru nosaka atbilstoši katra kalendārā gada aprēķinātajiem faktiskajiem nodokļu vai nodevas maksājumiem, sadalot tos proporcionāli uzņēmuma taksācijas periodā ietilpstošā katra kalendārā gada mēnešu skaitam.

Taksācijas periods tiek noteikts no Aprēķinātie nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi sastāda Ls par Uzņēmums, kas atrodas Rīgā, par Nosakot taksācijas perioda no Nosakot apliekamo ienākumu, peļņu samazina par summām, kas izmaksātas subsīdiju veidā kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai likuma iespējas, kā ātri nopelnīt naudu. Ja koriģēšanas rezultāts ir zaudējumi vai zaudējumu palielinājums, tad nākamo taksācijas periodu apliekamo ienākumu nedrīkst samazināt par minētajām zaudējumu vai zaudējumu palielinājuma summām likuma Uzņēmums taksācijas periodā saņēmis subsīdijas Ls apmērā linu pārstrādāšanai.

Taksācijas perioda koriģētais apliekamais ienākums saskaņā ar likuma I un II nodaļas normām, kas norādīts nodokļa deklarācijas Tātad nākošajā taksācijas periodā uzņēmums nevarēs samazināt apliekamo ienākumu par zaudējumu summu Lskas radusies pirmstaksācijas periodā, un, sastādot nodokļa deklarāciju nākošajā taksācijas periodā, šie zaudējumi ir jāatņem no kopējo zaudējumu summas, norādot Viegla ienākumu forma deklarācijas Apliekamo ienākumu samazina par taksācijas viegla ienākumu forma zaudēto parādu summām, ja no turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem ievēroti pirmie trīs un viens no pārējiem nosacījumiem likuma 9.

Apliekamo ienākumu samazina par naudas summām, kas atradās uzņēmuma norēķinu kontā bankas bankrota brīdī, ja minētā banka ar tiesas nolēmumu ir atzīta par bankrotējušu, izņemot summas, attiecībā uz kurām uzņēmums ir nodevis savas prasījuma tiesības citām personām, kā arī tās summas, kuras uzņēmumam izmaksātas no noguldījumu apdrošināšanas fonda likuma 9.