Latvijas Republikas Ministru Kabinets: Stratēģiskā plānošana

Veidošanas iespēju stratēģijas. NLP paterni biznesa komunikācijā

veidošanas iespēju stratēģijas

Stratēģija sniedz redzējumu, kas Latvijas iedzīvotājiem, mājsaimniecībām, privātajam sektoram un publiskai pārvaldei būtu jādara, lai Tomēr, lielos apjomos ņemot kredītus mājokļu iegādei, tie paši iedzīvotāji ir uzņēmušies saistības vidēji astoņpadsmit gadu garumā. Valsts veidošanas iespēju stratēģijas stratēģisko plānošanas dokumentu laika horizonts lielākoties nepārsniedz piecu gadu robežu.

Tāpēc ir nepieciešams integrēts valsts nākotnes redzējums ilgākam laika posmam. Šī stratēģija vēršas pie dažādiem sabiedrības slāņiem un domāta Latvijas mājsaimniecībām, kas būs galvenās ieguvējas vai zaudētājas, ja mēs tomēr turpināsim domāt un darboties īstermiņā.

Darbības stratēģija Noslēgumā Ieguldījumu portfeļa veidošanas un vadības tēma pēdējos gados kļūst arvien populārāka.

Ilgtspējības modelis kā atbilde uz globālajiem izaicinājumiem 5 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija LIAS tika veidota, apzinoties, ka laikā līdz Kapitālu pieeja 10 LIAS izstrādē tika izmantota kapitālu pieeja ilgtspējībai.

Stratēģijas uzdevums ir atrast veidu, kā mums pārdomāti lietot savu kapitālu jeb nacionālo bagātību, lai nākamajām paaudzēm to nodotu nenoplicinātu un pavairotu. Mūsu veidošanas iespēju stratēģijas kapitāls ir cilvēki, viņu spējas, zināšanas un talanti.

Mūsu kapitāls ir arī Latvijas daba un vieta. Mūsu kapitāls ir arī spēja sadarboties un kopā izdarīt to, ko nav iespējams paveikt katram atsevišķi.

veidošanas iespēju stratēģijas

Visumā mūsu rīcībā pašlaik esošie kapitāli ir daudzveidīgi un labā stāvoklī, tikai mums nav veicies veidošanas iespēju stratēģijas šo daudzveidīgo kapitālu maksimāli efektīvu izmantošanu. Ja mēs izglītojam savus bērnus, bet viņiem ir jādodas prom, lai savu spēju un talantu pielietojumu meklētu citās zemēs, tā ir resursu izšķērdēšana. Mēs izšķiežam talantu. Mūsu daba ir bagāta un tīra, taču joprojām neproduktīvi izmantota. Arī Latvijas vieta pasaules kartē ir veiksmīga, tomēr šis vietas kapitāls ir vāji izmantots.

Kapitālus nedarbinot, tie noplicinās. Ja nesāksim rūpēties par savu kapitālu labu izmantošanu, globalizācijas spiediena ietekmē tie nenovēršami samazināsies — spējīgie un talantīgie cilvēki dosies projām, tīro dabu un bioloģisko daudzveidību noplicinās īstermiņa peļņas pasākumi, Rīgas kā potenciālas metropoles lomu pārņems tuvāko kaimiņvalstu lielpilsētas, bet ekonomiskās aktivitātes aizvirzīsies uz citiem reģioniem.

Viss par Ieguldījumu portfeļa diversifikāciju finanšu instrumentu tirdzniecībā

Latvijas veidošanas iespēju stratēģijas konkurences cīņā par vietējā līdera statusu izšķērdēs tos nelielos resursus, kas mums ir. Savu atjaunojamo energoresursu kapitālu kā izejmateriālu turpināsim pārdot citiem, bet iedzīvotāju radošums kalpos citu valstu vai starptautisku kompāniju turības vairošanai. Stratēģija sastāv veidošanas iespēju stratēģijas vairākiem vienkāršiem soļiem. Pirmkārt, mums jāapzinās nenovēršamas globālās tendences — mūsu sabiedrība noveco, globālā ekonomika mainās un kļūst viscaur inovatīva; sabiedrības pārvaldības ierastās formas pārdzīvo dziļas izmaiņas, bet enerģijas cenas un pieejamība lielā mērā sāk noteikt sabiedrības dzīvi mājsaimniecību līmenī.

Otrkārt, jāsaprot, kā šīs tendences ietekmē Latviju: ar kādiem izaicinājumiem un draudiem veidošanas iespēju stratēģijas un kādas iespējas mums paveras.

veidošanas iespēju stratēģijas

Treškārt, pamatojoties uz mūsu kapitālu bāzes vērtību, jāmeklē risinājumi, kas samazina draudus, maksimāli izmanto iespējas un nereti to, ko esam uzskatījuši par draudiem, padara par jaunu iespēju. Stratēģiskie principi 14 Ņemot vērā globālās tendences un rūpīgi izvērtējot Latvijas kapitālus un to izmantojumu, ilgtspējības modeļa ietvaros ir iespējams noteikt galvenos stratēģiskos principus, kurus ievērojot tiek stiprinātas Latvijas ilgtspējīgas attīstības iespējas: 15 Jaunrade.

Ņemot vērā, ka cilvēkkapitāls ir Latvijas svarīgākais resurss, jaunrade ir viens no būtiskākajiem attīstības dzinuļiem.

Produkta veidošanas un komunikācijas stratēģija 5 1. Pozicionēšanas komunikācijas stratēģija 6 1. Produkta pielāgošana mērķauditorijas Pieraksties un iegūsti piekļuvi mācību darbu arhīvam Augstskola, Kursa darbs, Kvalifikācijas darbs, Referāts Komunikācija notiek katru dienu un nepārtraukti, taču nereti ikdienas komunikācija mēdz būt haotiska, kas nemaz nepalīdz sasniegt iecerētos mērķus, bet šeit jāatceras, ka komunikācija ir svarīga produkta sastāvdaļa. Līdz ar to katram uzņēmumam ir nepieciešama komunikācijas stratēģija jeb plāns komunikācijas mērķu veidošanas iespēju stratēģijas. Komunikācijas stratēģija attiecas uz Komunikācijas stratēģija.

Jaunrade, kuras rezultātā radīts jauns komerciāls produkts, ir nākotnes globālās ekonomikas būtiskākais avots. Sekojot citu Eiropas valstu paraugam, jāpaplašina jaunrades jēdziens, to attiecinot ne tikai uz kultūru un zinātni, bet jebkuru sabiedriskās un saimnieciskās dzīves sfēru.

Jaunrade ir spēja radīt jaunas idejas, jēdzienus, metodes, rīcības formas vai arī sasaistīt esošās idejas, konceptus, metodes un rīcības jaunā veidā.

Iespēju portfeļa veidošanas stratēģijas

Tā nav tikai un vienīgi tā saucamo radošo profesiju — dzejnieku, rakstnieku, amatnieku u. Jaunrade ir vienlīdz būtiska jebkurā profesijā un dzīves sfērā, vai tā būtu dārzkopība, automehānika, tirdzniecība, izglītība vai sports.

Globalizācijas dēļ veidošanas iespēju stratēģijas palielinās cilvēku, ideju un resursu kustība pāri valstu robežām. Latvija ir maza valsts, tādēļ īpaši nozīmīga kļūs spēja būt pozitīvi atvērtai pret ārējām ietekmēm un prasme izmantot tās savā labā. Tolerances princips ietver atvērtību un cieņu pret dažādām kultūrām un dzīvesveidiem. Tolerance paredz visu veidu sociālās izstumtības un diskriminācijas mazināšanu, ieskaitot ienākumu nevienlīdzību, vecuma un dzimuma diskrimināciju darba tirgū, etniskos aizspriedumus un lingvistiskās institucionālās barjeras.

Ilgtspējas modelis pieprasa integrēti risināt ekonomikas, vides un sociālos jautājumus, tāpēc īpaši svarīgi kļūst gan vertikāli, gan horizontāli sadarbības mehānismi. Horizontāla sadarbība, piemēram, veidošanas iespēju stratēģijas pilsētām, dažādu nozaru institūcijām vai dažādu sfēru sabiedriskām organizācijām, ļauj jaunos veidos kombinēt katram pieejamos resursus un atrisināt problēmas, kas sniedzas pāri katra atsevišķa sociālā spēlētāja ietekmes robežām.

Laidienu arhīvs

Vertikāla sadarbība starp valsts līmeņa institūcijām, pašvaldībām un iedzīvotāju kopienām, dod iespēju pieņemt efektīvākus lēmumus un atrast optimālākos risinājumus. Globalizācijas apstākļos valstij jāspēj elastīgi un ātri reaģēt uz jaunām situācijām.

Tāpēc nepieciešama institucionālā vide, kurā atsevišķas institūcijas spēj šādi reaģēt un apvienoties atkarībā no situācijas. Lai efektīvi sabalansētu ekonomiskos, sociālos un vides apsvērumus, nepieciešama visas sabiedrības aktīva līdzdalība politikas veidošanas procesā. Tikai lielākajai sabiedrības daļai aktīvi līdzdarbojoties, iespējams atrast optimālus risinājumus un efektīvi reaģēt uz globālajiem izaicinājumiem. Stratēģijas izstrādes process 19 Šādā redakcijā LIAS ir gadu ilga ekspertu darba un sabiedriskās līdzdalības procesa rezultāts.

veidošanas iespēju stratēģijas

Stratēģijas izstrādes process aizsākās ar Pamatziņojuma izstrādi, kura mērķis bija veicināt debates un sākt konsultācijas. Pamatziņojumā identificētā problemātika tika paplašināta un padziļināta četros analītiskajos ziņojumos. Dilemmas savukārt tika apspriestas jau plašākā lokā reģionālajos forumos.

  1. Kur nopelnīt naudu vienā dienā
  2. Iespēju portfeļa veidošanas stratēģijas. Kā izvēlēties binārā opcijas terminu
  3. Ķipsna Anotācija Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos cenu veidošanas princips ir ļoti sarežģīts, jo ietver gan tirdzniecības, gan arī ražošanas elementus.

Šo forumu diskusijās tapa Latvijas attīstības scenāriji, kuru apspriešanai tika organizēta reģionālo forumu otrā kārta un papildus rīkoti tematiskie semināri. Paralēli sabiedriskajām diskusijām notika iedzīvotāju aptaujas, kas sniedza priekšstatu par Latvijas iedzīvotāju ilgtspējīga dzīvesveida paradumiem gatavību šķirot atkritumus, lietot veselīgu uzturu u.

Pieci dažādu jomu eksperti no Šveices, ASV, Beļģijas, Lielbritānijas un Jaunzēlandes veidošanas iespēju stratēģijas Pamatziņojumu un atsevišķus analītiskos ziņojumus, apmeklēja Latviju, tikās ar dažādiem attīstību ietekmējošiem spēlētājiem, sniedza konsultatīvu atbalstu veidošanas iespēju stratēģijas un visbeidzot pauda savu vērtējumu par procesu gan Latvijas medijos, gan izsmeļošās recenzijās par LIAS 1.

veidošanas iespēju stratēģijas

Kas notiks tālāk? Pašreizējā redakcijā LIAS vēl nav formulēta saskaņā ar visām Nacionālās plānošanas vadlīniju prasībām.

Aktīvu individuālā pārvaldīšana - finanšu instrumentu portfelis

Tam ir savi iemesli — gan tas, ka dokumenta tapšanā bija un ir nepieciešams iesaistīt plašāku sabiedrību, gan arī tas, ka, plānojot nākotni tik tālu uz priekšu, nav iespējama vadlīnijās noteiktā detalizācijas pakāpe. Visi citi plāni un stratēģijas, vidējā termiņa budžeti un rīcībpolitika būs pakārtoti LIAS un kalpos tās īstenošanai.

veidošanas iespēju stratēģijas

Tas nozīmē, ka Latvijai būs iespēja daudz konsekventāk izteikt savu pozīciju ES un globālā mērogā, piemēram, formulējot savu nostāju par kādu Eiropas Komisijas iniciatīvu. Citiem vārdiem — tas nozīmē jaunu veidu, kā mēs piedalāmies politikā, kādas iemaņas apgūstam darba vietā, kur un ko mācāmies skolā, augstskolā u. Protams, globalizācijas ietekmē pārmaiņas notiktu arī bez stratēģijas, taču, ja ir valstisks redzējums, mēs uz jaunajām iespējām varam reaģēt ātrāk un mērķtiecīgāk.

Iedzīvotājiem un mājsaimniecībām LIAS kā nākotnes redzējums ļaus skaidrāk pieņemt lēmumus par savu dzīvi, bet stratēģijas īstenošana sniegs jaunas iespējas.

Drukāt Stratēģiskās plānošanas process Lai efektīvi sasaistītu politikas un budžeta plānošanu un ieviešanu vidējā termiņā, valsts pārvaldes iestādēs tiek ieviesta stratēģiskā plānošana. Tās galvenais princips ir maksimāla esošo politikas plānošanas un budžeta veidošanas procesu integrācija un būtiskākais stratēģiskās plānošanas dokuments ir institūcijas darbības stratēģija. Stratēģiskās plānošanas procesa mērķis ir panākt: 1 lielāku valsts pārvaldes orientāciju uz rezultātiem; 2 efektīvāku finanšu, materiāltehnisko un cilvēkresursu izmantošanu, uzstādot konkrētus mērķus un rezultātus.

Stratēģiskie darbības virzieni 23 Stratēģijas bieži sākas ar vīziju — redzējumu par vēlamo stāvokli, kura sasniegšanai nepieciešams secīgs soļu plāns. Rezultātā tika noformulēti darbības virzieni, kuri ir izklāstīti deviņās nodaļās.

Par meistarību, nodrošinot augstāko kvalitāti, un spēku, ko dod drosme būt citādam - MĀRTIŅŠ RĪTIŅŠ