Seko aktualitātēm

Stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji, Stratēģiskā plānošana

Saturs

  IeM īstenos jaunu pieeju stratēģisko mērķu sasniegšanā efektivitātes uzlabošanā Publicēts pirms 2 gadiem.

  Drukāt Stratēģiskās plānošanas process Lai efektīvi sasaistītu politikas un budžeta plānošanu un ieviešanu vidējā termiņā, valsts pārvaldes iestādēs tiek ieviesta stratēģiskā plānošana.

  Tās galvenais princips ir maksimāla esošo politikas plānošanas un budžeta veidošanas procesu integrācija un būtiskākais stratēģiskās plānošanas dokuments ir institūcijas darbības stratēģija.

  Stratēģiskās plānošanas procesa mērķis ir panākt: 1 lielāku valsts pārvaldes orientāciju uz rezultātiem; 2 efektīvāku finanšu, materiāltehnisko stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji cilvēkresursu izmantošanu, uzstādot konkrētus mērķus un rezultātus. Ar stratēģisko mērķu sasniegšanas rādītāji palīdzību institūcija plāno savu darbību atbilstoši tās finansiālajām iespējam — balstoties uz Saeimā pieņemto budžetu.

  Lai izvērtētu progresu galvaspilsētas stratēģisko mērķu sasniegšanā, informētu par to sabiedrību, kā arī identificētu turpmāk risināmos jautājumus, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir sagatavojis pārskatu par Rīgas ilgtspējīgās attīstības stratēģijas līdz Tas izskatīts domes pastāvīgajās komitejās un Rīgas stratēģiskos mērķu sasniegšanai ir noteikti deviņpadsmit rīcības virzieni. Pārskatā ir izvērtēts rīcības virzienu izpildes progress, sniegts detalizēts to apraksts, t. Analizējot visus rezultatīvos rādītājus, jāatzīmē, ka 52 no tiem ir sasnieguši vai pārsnieguši

  Balstoties uz institūcijas ārējās un iekšējās darbības vides un resursu analīzi, institūcija izvirza mērķus tās galvenajiem darbības virzieniem. Savukārt, lai mērītu mērķu sasniegšanas pakāpi, institūcija plāno rezultātus, raugoties, lai tiktu formulētas skaidras to definīcijas un nodrošināta pēctecība.

  Rezultātiem jābūt saskaņotiem ar plānošanas dokumentos uzstādītajiem mērķiem un tikai īpašos gadījumos ir pieļaujama rezultātu vārdiskā formulējuma un jēgas maiņa.

  q optona binārā opcijas ievade kā ātri pagatavot 1000 dienā un

  Stratēģijas aktualizācijas procesā papildina rādītāju skaitliskās vērtības un norāda jaunākos datus par rādītāju izpildi. Beidzoties plānošanas ciklam, tiek paredzēts laikposms kvalitatīva stratēģijas novērtējuma veikšanai, kuru iekļauj institūcijas publiskajā pārskatā.

  Balstoties uz stratēģijā nospraustajām vidēja termiņa prioritātēm, institūcija izstrādā gada darba plānu, kas satur informāciju par konkrētiem pasākumiem atbildīgajām struktūrvienībām un darbiniekiem stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanai.

  localbitcoins likme bināro iespēju depozīta prēmijas

  Stratēģiskās plānošana sistēma Darbs pie stratēģiskās plānošanas sistēmas ieviešanas Latvijas valsts pārvaldes iestādēs tika uzsākts Attīstot sistēmu un instrumentus tās praktiskajai ieviešanai, Darbības stratēģija ir vidēja termiņa iestādes vadības dokuments, kas kļūst par neatņemamu institūcijas vidēja termiņa budžeta plānošanas sastāvdaļu, tādējādi saskaņojot iestādes stratēģisko mērķu un to īstenošanai nepieciešamo finanšu līdzekļu plānošanu.

  Institūcijas darbības stratēģijas vietu plānošanas dokumentu sistēmā var aplūkot šeit. Pamatojoties uz Metodiskajiem ieteikumiem institūciju darbības stratēģiju izstrādei, Ņemot vērā pilotprojekta īstenošanā gūto pieredzi, stratēģiskās plānošanas un vidēja termiņa budžeta plānošanas sistēmu ieviešana visās centrālajās valsts pārvaldes iestādēs tika uzsākta Pirms sistēmas ieviešanas Sistēmas tālāka attīstība ir saistīta arī ar Rezultātā tika izstrādātas Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādnes apstiprinātas Ministru kabineta Pamatnostādnes nosaka, ka, sākot ar Saskaņā ar pamatnostādnēm, sākot ar Šis process saskan ar Apstiprinot augstākminētās pamatnostādnes, tika pieņemts lēmums izstrādāt Attīstības plānošanas sistēmas likumu un aktualizēt Instrukcija nosaka, ka stratēģiju izstrādā trīs gadu plānošanas ciklam, kas saskan ar Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara termiņu.

  labākās bināro iespēju stratēģijas 2022. gadam repo iespējas

  Ņemot vērā, ka ietvars katru gadu tiek pārskatīts un tiek koriģēts maksimālais izdevumu kopapjoms katrai institūcijai, stratēģija katru gadu aktualizē.