Reālie ienākumi internetā 2020. gadā

Reālie ienākumi internetā

Reformām viesabonēšanas jomā būtu jārada tiešajiem lietotājiem pārliecība, ka, ceļojot Savienībā, viņi varēs saglabāt savienojamību, un ar laiku būtu jākļūst par cenu un citu nosacījumu tuvināšanas veicinātājām Savienībā. Pašreizējā tiesiskā regulējuma mērķis ir veicināt tiešo lietotāju spēju piekļūt informācijai un to izplatīt vai pēc savas izvēles izmantot lietojumprogrammas un pakalpojumus.

forts opciju apmācības kursi

Tomēr ievērojamu skaitu tiešo lietotāju ietekmē datplūsmas pārvaldības prakse, kas bloķē vai palēnina atsevišķas lietojumprogrammas vai pakalpojumus. Minētās tendences parāda, ka Savienības līmenī ir nepieciešami kopīgi reālie ienākumi internetā, kā gan citādi var nopelnīt nodrošinātu interneta atvērtību un izvairītos no iekšējā tirgus sadrumstalotības, ko rada atsevišķu dalībvalstu pieņemtie pasākumi. Tomēr tādu iemeslu dēļ, kas ir ārpus interneta piekļuves reālie ienākumi internetā datplūsmā sniedzēju kontroles, dažiem interneta galapunktiem ne vienmēr var būt iespējams piekļūt.

Tādēļ būtu jāuzskata, ka šādi sniedzēji ir šīs regulas nozīmē izpildījuši savus pienākumus, kas saistīti ar interneta piekļuves pakalpojuma sniegšanu, ja ar minēto pakalpojumu tiek nodrošināta savienojamība ar praktiski visiem interneta galapunktiem. Tādēļ interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu ierobežot savienojamību ar jebkādiem pieejamiem interneta galapunktiem.

Vai ir kāds reāls veids kā nopelnīt naudu tiešsaistē. Pelnīt naudu tiešsaistē ar nulles investīcijām, reāli veidi kā nopelnīt naudu tiešsaistē Kā nopelnīt naudu internetā? Pelni naudu online ar bezmaksas hostinga partnerprogrammu Ko es varu nopelnīt ar šo partnerprogrammu? Kā pelnīt reālie ienākumi tiešsaistē no nulles tiešsaistē? Padomi par naudas pelnīšanu internetā Kā pelnīt naudu tiešsaistē?

Izcilas satura mārketinga stratēģijas reālie ienākumi internetā — Google AdSense Interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējiem papildus tiem ierobežojumiem, ko saskaņā ar Savienības tiesībām nosaka galiekārtu ražotāji vai izplatītāji, nebūtu jānosaka reālie ienākumi internetā galiekārtu, ar ko nodrošina pieslēgumu tīklam, izmantošanai. Šo tiesību izmantošanai nebūtu jāskar Savienības tiesības vai tie valsts tiesību akti, kuri atbilst Savienības tiesībām, attiecībā uz satura, lietojumprogrammu vai pakalpojumu likumību.

Ar šo regulu opciju stratēģija ir visprecīzākā reglamentēt nedz reālie ienākumi internetā datplūsmā, lietojumprogrammu vai pakalpojumu likumību, nedz ar to tiecas reglamentēt ar tiem saistītas procedūras, prasības un aizsardzības pasākumus.

Tādēļ uz minētajiem jautājumiem reālie ienākumi internetā turpmāk attiecas Savienības tiesības vai valsts tiesību akti, kas atbilst Savienības tiesībām. Ar šādu vienošanos, kā arī jebkuru interneta piekļuves pakalpojuma sniedzēju komercpraksi nevajadzētu ierobežot minēto tiesību izmantošanu un tādējādi apiet šīs regulas noteikumus par piekļuves atvērtam internetam nodrošināšanu. Izcila tīmekļa vietnes satura izveide, veicot trīs darbības Valstu regulatīvās un citas kompetentās iestādes būtu jāpilnvaro vērsties pret vienošanos vai komercpraksi, kas sava mēroga dēļ noved pie situācijām, kad tiešo lietotāju izvēle praksē tiek būtiski samazināta.

Šajā sakarā vienošanos un komercprakses izvērtējumā būtu inter alia jāņem vērā to interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēju, kā arī satura, lietojumprogrammu un pakalpojumu attiecīgās tirgus pozīcijas, kuri ir iesaistīti. Valstu regulatīvajām un citām kompetentajām iestādēm būtu — saistībā ar to pārraudzības un izpildes funkciju — jānosaka prasība iejaukties gadījumos, kad vienošanās vai komercprakses rezultātā tiktu apdraudēta tiešo lietotāju tiesību būtība. Atbilstīgi Savienības tiesību vispārējiem principiem un iedibinātajai judikatūrai pret salīdzināmām situācijām nebūtu jāattiecas atšķirīgi, savukārt pret atšķirīgām situācijām nebūtu jāattiecas vienādi, ja vien šādai attieksmei nav objektīva pamatojuma.

Saprātīgiem datplūsmas pārvaldības pasākumiem, ko piemēro interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēji, vajadzētu būt pārredzamiem, nediskriminējošiem un samērīgiem, un tiem nevajadzētu būt balstītiem uz komerciāliem apsvērumiem. Prasība, lai datplūsmas pārvaldības pasākumi būtu nediskriminējoši, interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējiem neliedz reālie ienākumi internetā tādus datplūsmas pārvaldības pasākumus, ar kuriem tiek diferencētas objektīvi atšķirīgas datplūsmas kategorijas, lai tādējādi optimizētu pārraides vispārējo kvalitāti.

  • Ir bināro iespēju reālie ienākumi Navigācijas izvēlne
  • Peļņa Internetā - vai viss ir tik bēdīgi, kā apkārt runā - Reālie ienākumi internetā datplūsmā

Šādiem diferencējošiem pasākumiem vajadzētu būtu samērīgiem attiecībā uz vispārējās kvalitātes optimizēšanas mērķi, un ar tiem pret līdzvērtīgu datplūsmu būtu jāattiecas vienādi. Šādus pasākumus nevajadzētu izmantot ilgāk, nekā tas ir nepieciešams.

Uz minētajiem izņēmumiem būtu jāattiecina stingra interpretācija un proporcionalitātes prasības. Konkrēts saturs, lietojumprogrammas un pakalpojumi, kā arī konkrētas to kategorijas būtu jāaizsargā negatīvās ietekmes dēļ, ko uz tiešo lietotāju izvēli un inovāciju atstāj bloķēšana vai citi ierobežojoši pasākumi, uz kuriem neattiecas pamatotie izņēmumi.

Reālie ienākumi internetā ar izņemšanu

Noteikumi par satura, lietojumprogrammu vai pakalpojumu nepārveidošanu attiecas uz izmaiņām sakaru saturā, bet neaizliedz nediskriminējošus datu saspiešanas paņēmienus, ar kuriem samazina datu datnes lielumu, neizdarot nekādas izmaiņas saturā. Šāda saspiešana ļauj efektīvāk izmantot ierobežotos resursus un kalpo tiešo lietotāju interesēm, samazinot datu apjomus, palielinot ātrumu un uzlabojot pieredzi saistībā ar attiecīgā satura, lietojumprogrammu vai pakalpojumu izmantošanu.

Turklāt var rasties situācijas, kad uz minētajiem sniedzējiem attiecas pasākumi, kas atbilst Savienības tiesībām, ar kuriem ievieš vai piemēro Savienības leģislatīvus aktus vai valsts tiesību aktus, piemēram, vispārēji piemērojamus pasākumus, tiesas rīkojumus, tādu publisku iestāžu lēmumus, kurām ir piešķirtas attiecīgas pilnvaras, vai citus pasākumus, ar kuriem nodrošina atbilstību šādiem Savienības leģislatīviem aktiem vai valsts tiesību aktiem piemēram, pienākums izpildīt tiesas rīkojumus vai publisku iestāžu rīkojumus, kuros prasīts bloķēt nelikumīgu saturu.

Proporcionalitātes princips paredz, ka ar datplūsmas pārvaldības pasākumiem, kas balstīti uz minēto izņēmumu, pret reālie ienākumi internetā datplūsmā datplūsmas kategorijām ir jāattiecas vienādi. Ar pagaidu pārblīvi būtu jāsaprot konkrētas īslaicīgas situācijas, kad — papildus pastāvīgajiem lietotājiem — pēkšņi palielinās lietotāju skaits vai pēkšņi palielinās pieprasījums pēc konkrēta satura, lietojumprogrammām vai pakalpojumiem, kas tādējādi var pārsniegt dažu tīkla elementu pārraides jaudu un padarīt reālie ienākumi internetā tīklu mazāk reaģētspējīgu.

Pagaidu pārblīve īpaši varētu notikt mobilo sakaru tīklos, uz kuriem attiecas mainīgāki apstākļi, piemēram, fiziski šķēršļi, mazāks pārklājums iekštelpās vai mainīgs aktīvo lietotāju skaits, kuri maina atrašanās vietu. Ja var paredzēt, ka šāda pagaidu pārblīve reālie ienākumi internetā datplūsmā pa laikam notiktu zināmos tīkla punktos — kuru nevar uzskatīt par ārkārtas pārblīvi, — tā nevarētu tik bieži atkārtoties vai notikt uz tik ilgstošiem laikposmiem, ka jaudas palielināšana būtu ekonomiski pamatota.

Ar ārkārtas pārblīvi būtu jāsaprot neparedzamas un neizbēgamas situācijas, kad notiek pārblīve, gan mobilo, gan fiksēto sakaru tīklos. Gada diferencētais neapliekamais minimums gadā reālie ienākumi internetā.

Šādas pārblīves problēmas, visticamāk, notiks reti, bet tās var būt smagas un ne vienmēr ir īslaicīgas.

Vajadzībai piemērot datplūsmas pārvaldības pasākumus, kas pārsniedz saprātīgus datplūsmas pārvaldības pasākumus, lai novērstu tīkla pagaidu vai ārkārtas pārblīvi vai mazinātu tās reālie ienākumi internetā, nebūtu interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējiem jāsniedz iespēja apiet vispārējo aizliegumu par konkrēta satura, lietojumprogrammu vai pakalpojumu, vai konkrētu to kategoriju bloķēšanu, palēnināšanu, pārveidošanu, ierobežošanu, traucēšanu, pasliktināšanu vai diskriminēšanu.

Atkārtotai un ilgstošākai tīkla pārblīvei, kas nav nedz ārkārtas, nedz pagaidu pārblīve, nebūtu jāpiemēro minētais izņēmums, bet tā drīzāk būtu jānovērš, palielinot tīkla jaudu. Šādi noteikti kvalitātes līmeņi tiek prasīti, piemēram, saistībā ar dažiem pakalpojumiem, ko sniedz sabiedrības interesēs, vai dažiem jauniem mašīnas—mašīnas sakaru pakalpojumiem. Tādēļ publisko elektronisko sakaru nodrošinātājiem, tostarp interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējiem un satura, lietojumprogrammu un pakalpojumu sniedzējiem, vajadzētu būt iespējai brīvi piedāvāt pakalpojumus, kas nav interneta piekļuves pakalpojumi un kas ir optimizēti noteiktam saturam, lietojumprogrammām vai pakalpojumiem vai to kombinācijai, ja optimizācija ir nepieciešama, lai izpildītu ar saturu, lietojumprogrammām vai pakalpojumiem saistītās prasības par noteiktu kvalitātes līmeni.

nopelnīsim naudu kopā

Valsts regulatīvajām iestādēm būtu jāpārbauda, vai un kādā apjomā šāda optimizācija ir objektīvi nepieciešama, lai nodrošinātu vienu vai vairākas konkrētas un būtiskas satura, lietojumprogrammu vai pakalpojumu iezīmes un lai nodrošinātu to, ka tiešajiem lietotājiem tiek sniegta atbilstoša kvalitātes garantija, nevis vienkārši jāpiešķir vispārēja prioritāte attiecībā pret salīdzināmu saturu, lietojumprogrammām vai pakalpojumiem, kas pieejami ar interneta piekļuves pakalpojuma starpniecību, tādējādi apejot interneta piekļuves pakalpojumiem piemērojamos kā padarīt naudu pārnēsājamu par datplūsmas pārvaldības pasākumiem.

Tādēļ publisko elektronisko sakaru nodrošinātājiem, tostarp interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējiem, šādi citi pakalpojumi būtu jāpiedāvā vai atbilstošas vienošanās ar satura, lietojumprogrammu vai pakalpojumu sniedzējiem, kas sekmē šādus citus pakalpojumus, būtu jānoslēdz tikai tad, ja tīkla jauda ir pietiekama to nodrošināšanai papildus jebkuriem sniegtajiem interneta piekļuves pakalpojumiem. Šīs regulas noteikumus par piekļuves atvērtam internetam nodrošināšanu nevajadzētu apiet ar citiem pakalpojumiem, kas izmantojami vai reālie ienākumi internetā piedāvāti, lai aizstātu interneta piekļuves pakalpojumus.

Faktiski reālie ienākumi internetā teritorija ir ļoti plaša. Video pamācības bināro opciju reālie ienākumi internetā Tomēr tādēļ vien, ka ar tādiem korporatīviem pakalpojumiem kā virtuālie privātie tīkli arī varētu piešķirt piekļuvi internetam, tie nebūtu jāuzskata par interneta piekļuves pakalpojuma aizstāšanu, ar noteikumu, ka šādu piekļuvi internetam publisko elektronisko sakaru nodrošinātājs sniedz atbilstīgi šīs regulas 3. Šādu pakalpojumu, kas nav interneta piekļuves pakalpojumi, sniegšanai dinamiskā iespēja reālie ienākumi internetā kaitēt tiešajiem lietotājiem paredzēto interneta piekļuves pakalpojumu pieejamībai un vispārējai kvalitātei.

Mobilo sakaru tīklos datplūsmas apjomus konkrētā radio šūnā ir grūtāk paredzēt, jo aktīvo tiešo lietotāju skaits ir mainīgs, un šā iemesla dēļ neparedzamos apstākļos varētu tikt ietekmēta interneta piekļuves pakalpojumu kvalitāte tiešajiem lietotājiem.

Attiecībā uz mobilo sakaru tīkliem — gadījumos, kad pakalpojumu, kas nav interneta piekļuves pakalpojumi, kopējā negatīvā ietekme ir neizbēgama, minimāla un īslaicīga, nevajadzētu uzskatīt, reālie ienākumi internetā datplūsmā rodas kaitējums interneta piekļuves pakalpojumu vispārējai kvalitātei tiešajiem lietotājiem. Valsts regulatīvajām iestādēm būtu jānodrošina, ka publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji ievēro minēto prasību. Vai varam iedomāties dzīvi bez "gūglēšanas" jeb cik ne reāli ir apturēt "Google" dominanci Šajā sakarā valstu regulatīvajām iestādēm būtu jāizvērtē ietekme uz interneta piekļuves pakalpojumu pieejamību un reālie ienākumi internetā kvalitāti, inter reālie ienākumi internetā datplūsmā analizējot pakaplojuma kvalitātes parametrus piemēram, latentumu, trīci, pakešu zudumiemtīkla pārblīves mērogu un ietekmi, faktisko ātrumu pretstatā reklamētajam ātrumam, interneta piekļuves pakalpojumu veiktspēju salīdzinājumā ar pakalpojumiem, kas nav interneta piekļuves pakalpojumi, un kvalitāti reālie ienākumi internetā datplūsmā lietotāju uztverē.

Interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējiem būtu skaidri jāinformē tiešie lietotāji par to, kā īstenotā datplūsmas pārvaldības prakse varētu ietekmēt interneta piekļuves pakalpojuma kvalitāti, tiešo lietotāju privātumu un personas datu aizsardzību, kā arī par iespējamo ietekmi, kādu pakalpojumi, kuri nav interneta piekļuves pakalpojumi un kurus tie abonē, var atstāt uz tiešo lietotāju attiecīgo interneta piekļuves pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.

Novājēšanu kafijas mlm

Lai šādās finmax iespējas uzlabotu tiešo lietotāju stāvokli, interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējiem tādēļ būtu tiešie lietotāji līgumā jāinformē par ātrumu, ko tie var reāli nodrošināt.

Ar parasti pieejamo ātrumu var saprast ātrumu, ko tiešais lietotājs varētu saņemt lielākajā daļā no pakalpojuma izmantošanas laika. Interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējiem būtu arī jāinformē patērētāji par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem pieejami veiktspējas neatbilstības gadījumā.

Jebkādu būtisku un pastāvīgu vai regulāru atšķirību, kad to konstatē pārraudzības mehānisms, ko sertificējusi valsts regulatīvā iestāde, starp pakalpojuma faktisko veiktspēju un līgumā reālie ienākumi internetā datplūsmā veiktspēju būtu jāuzskata par veiktspējas neatbilstību, reālie ienākumi internetā patērētājiem pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Metodoloģija būtu jānosaka Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes BEREC pamatnostādnēs, un vajadzības gadījumā tā būtu jāpārskata un jāatjaunina, lai atspoguļotu tehnoloģiju un infrastruktūras attīstību. Valstu regulatīvajām iestādēm būtu jānodrošina atbilstība šīs regulas noteikumiem par pārredzamības pasākumiem, reālie ienākumi internetā nodrošinātu piekļuvi atvērtam internetam.

Šajā ziņā valstu regulatīvajām iestādēm būtu jāpiemēro pārraudzības un ziņošanas pienākums, un tām būtu jānodrošina, ka publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji, tostarp interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēji, ievēro savus pienākumus attiecībā uz piekļuves atvērtam internetam nodrošināšanu.

Tie ietver reālie ienākumi internetā nodrošināt pietiekamu tīkla jaudu augstas kvalitātes nediskriminējošu interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanai, kuru vispārējai kvalitātei nevajadzētu ciest no tā, ka tiek sniegti pakalpojumi, kuri nav interneta piekļuves pakalpojumi un kuriem ir noteikts kvalitātes līmenis.

tirdzniecības kauliņu cenas aprēķins

Valstu regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt arī pilnvarām noteikt prasības attiecībā uz tehniskiem raksturlielumiem, pakalpojumu kvalitātes minimālās prasības un citus atbilstošus pasākumus attiecībā uz visiem vai atsevišķiem publisko elektronisko sakaru nodrošinātājiem, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas noteikumiem par piekļuves atvērtam internetam reālie ienākumi internetā datplūsmā vai lai novērstu tiešajiem lietotājiem paredzēto interneta piekļuves pakalpojumu vispārējās kvalitātes pasliktināšanos.

Šādi rīkojoties, valstu kompetentajām iestādēm būtu maksimāli jāņem vērā attiecīgās BEREC pamatnostādnes. Rezultātā, lai nodrošinātu mobilo sakaru pakalpojumus saviem iekšzemes klientiem, kuri ceļo Savienībā, viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem jāiegādājas vairumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumi no operatoriem apmeklētajā dalībvalstī vai ar tiem jāapmainās ar viesabonēšanas pakalpojumiem.

Tomēr galīgo mērķi — likvidēt atšķirību starp iekšzemes maksām un viesabonēšanas reālie ienākumi internetā — nevar sasniegt ilgtspējīgā veidā ar novēroto vairumtirdzniecības maksas līmeni.

  • Reāli ienesīgi ienākumi internetā, Preču pārdošana no ārzemēm, Novājēšanu kafijas mlm
  • Ar ECB skriaudžia indėlininkus?

Tādēļ ar šo Regulu tiek noteikts, ka mazumtirdzniecības viesabonēšanas papildmaksas būtu jāatceļ no Šajā sakarā Komisijai būtu jāveic pārskats par vairumtirdzniecības viesabonēšanas tirgu un jāiesniedz tiesību akta priekšlikums, kas pamatots uz minētā pārskata rezultātiem. Godīgas izmantošanas politika ir paredzēta, lai novērstu to, ka viesabonenti ļaunprātīgi vai anomāli izmanto regulētos mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumus, piemēram, ka šādus pakalpojumus viesabonenti izmanto dalībvalstī, kas nav to iekšzemes pakalpojumu sniedzēja dalībvalsts, citiem mērķiem, ātri nopelnīt 50 USD nav saistīti ar periodisku reālie ienākumi internetā.

Peļņa Internetā - vai viss ir tik bēdīgi, kā apkārt runā Jebkurai godīgas izmantošanas politikai būtu jādod viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja klientiem iespēja patērēt regulēto mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu apjomus par piemērojamo iekšzemes mazumtirdzniecības cenu, kas saskan ar viņu attiecīgajiem tarifu plāniem.

Reālie ienākumi internetā datplūsmā, Izcilas satura mārketinga stratēģijas izveide — Google AdSense

Iekšzemes tarifikācijas modeļa ilgtspējības izvērtējumam vajadzētu balstīties uz attiecīgiem objektīviem faktoriem, reālie ienākumi internetā ir raksturīgi minētajam viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējam, tostarp uz objektīvām atšķirībām starp viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem attiecīgajā dalībvalstī un iekšzemes cenu un ienākumu līmeni.

Tas reālie ienākumi internetā attiekties, piemēram, uz operatoru vienotas likmes iekšzemes mazumtirdzniecības modeļiem ar nozīmīgu negatīvu datplūsmas nelīdzsvarotību, kad domātā iekšzemes vienības cena ir zema un operatora kopējie ienākumi arī ir zemi salīdzinājumā ar viesabonēšanas izmaksu slogu, vai, kad domātā vienības cena ir zema un faktiskais vai plānotais viesabonēšanas pakalpojumu patēriņš ir liels.

Kad gan vairumtirdzniecības, gan mazumtirdzniecības Interneta bizness, kā nopelnīt naudu tirgi ir pilnībā pielāgojušies plašākai viesabonēšanas lietošanai iekšzemes cenu līmenī un tā kā normāla sastāvdaļa ir iekļauta mazumtirdzniecības tarifu plānos, reālie ienākumi internetā datplūsmā izņēmuma apstākļu rašanās vairs nav sagaidāma.

Ieņēmumi no regulētiem mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumiem būtu jānosaka, ņemot vērā ienākumus iekšzemes cenu līmenī, kas attiecināmi uz regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu patēriņu, vai nu pamatojoties uz vienības cenu vai kā daļa no fiksētas maksas, atspoguļojot klientu Savienībā patērēto regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu un iekšzemes patēriņa attiecīgo faktisko un plānoto īpatsvaru. Būtu jāņem vērā arī regulēto mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu patēriņš un tas, cik iekšzemē patērē viesabonēšanas pakalpojumu sniedzēja klienti, un konkurences līmenis, cenas un ienākumi iekšzemes tirgū, un jebkurš novērojams risks, ka viesabonēšana par iekšzemes mazumtirdzniecības cenām varētu ievērojami ietekmēt šādu cenu attīstību.

Ar minēto pārejas režīmu būtu jau jāsagatavo būtiskās izmaiņas pieejā, Savienības mēroga reālie ienākumi internetā pakalpojumu kā sastāvdaļu iekļaujot iekšzemes tarifu plānos, ko piedāvā dažādajos iekšzemes tirgos. Tādējādi pārejas režīma sākumpunktam vajadzētu būt attiecīgajām iekšzemes mazumtirdzniecības cenām, reālie ienākumi internetā kurām var attiekties papildmaksa, kas nav reālie ienākumi internetā datplūsmā par maksimālo vairumtirdzniecības viesabonēšanas maksu, kas ir piemērojama laikposmā tieši pirms pārejas laika.