Mana Ekonomika

Optimālie ienākumi internetā

Saturs

  Darba laiks: Pirmdiena 8.

  optimālie ienākumi internetā

  Pakalpojuma apraksts pa soļiem Pakalpojuma pieprasīšana Lai saņemtu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, personai Jelgavas sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums, pievienojot šādus dokumentus: 1 ienākumu apliecinošu dokumentu -izziņu no darba vietas par darba algu pēdējos trīs mēnešos; 2 pasta vai bankas konta pilnu izdruku par ienākumiem un izdevumiem par pēdējiem trim mēnešiem; 3 citi apliecinoši dokumenti un izziņas, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  Dokumentus var iesniegt klātienē, iesniegumu ievietojot Sociālo lietu pārvaldes pastkastītē pie Informācijas kabineta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

  optimālie ienākumi internetā

  Nepieciešamības gadījumā sociālais darbinieks ar klientu sazināsies pa tālruni. Sociālais darbinieks sadarbībā ar pieprasītāju vai tās pilnvaroto personu pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības sistēmās esošos datus un iesniegtos apliecinošos dokumentus un izziņas.

  Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana 30 dienu laikā JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Pabalstu piešķiršanas optimālie ienākumi internetā grupa pieņem lēmumu par statusa piešķiršanu vai atteikumu. Persona saņem izziņu par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

  optimālie ienākumi internetā

  Atgādinājums: Maznodrošinātas mājsaimniecības statusu piešķirs uz 3 mēnešiem ja ģimenē optimālie ienākumi internetā darbspējīgas personas vai uz 6 mēnešiem ja ģimenē nav darbspējīgu personu Brīdinājums: Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam apliecina JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" izsniegta rakstiska izziņa Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu 1 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Pārsūdzības iespējas JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, optimālie ienākumi internetā iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.