Ko es varu darīt lai ātri bagātinātu bināro opciju patiesie rezultāti

Opciju stratēģijas rezultāti, Tirdzniecības stratēģijas pārbaude. Vienkāršas stratēģijas: slīdošo vidējo krustošanās

Saturs

  Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs Studiju priekšmeta uzdevums ir dot studentiem zināšanas un praktiskas iemaņas, kuras vajadzīgas, darbojoties finanšu tirgos.

  opciju stratēģijas rezultāti

  Priekšmeta apguve attīstīs kompetences: novērtēt un salīdzināt dažādus finanšu instrumentus, kurus izmanto vērtspapīru tirgus dalībnieki. Tiks apkopotas un sistematizētas zināšanas par teorijām un praktiskiem paņēmieniem, lai spētu veidot un pārvaldīt vienkāršākos vērtspapīru opciju stratēģijas rezultāti.

  Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana Spēj parādīt izpratni par vērtspapīru tirgus funkcionēšanas principiem un par svarīgākajiem vērtspapīriem.

  opciju stratēģijas rezultāti

  Saprot galvenos likumus, pēc kuriem notiek operācijas ar kuponu un bezkuponu obligācijām. Saprot kombinēto obligāciju un riska aktīvu veidošanas un novērtēšanas principus un spēj izmantot attiecīgo programmatūru.

  Spēj izmantot Bleka-Šoulsa modeli opcijas prēmijas novērtēšanai.

  opciju stratēģijas rezultāti

  Saprot naudas plūsmas vadīšanas principus izmantojot opciju stratēģijas. Saprot līdzsvara kapitāla tirgū būtību un spēj noteikt firmas līdzsvara cenu. Saprot viena indeksa modeļu veidošanas principus un spēj novērtēt firmas "beta" koeficientu.

  opciju stratēģijas rezultāti

  Ir iepazinies ar risku vadīšanas analītiskajām programmām un spēj tās izmantot. Priekšzināšanas Augstākā matemātika pamatkursa apjomā, finanšu matemātika Studiju kursa plānojums.

  opciju stratēģijas rezultāti