Latvijas valsts portāls

Kopiju darījumi

Saturs

  kopiju darījumi

  Tāpat pārzinim jānodrošina godprātīga un likumīga personas datu apstrāde tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā, kā arī atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības. Tātad personas datu apstrāde var tikt atzīta par tiesisku tikai tad, ja tai ir piemērojams vismaz viens no regulas 6.

  Ja paredz normatīvie akti Personu apliecinošu dokumentu personas apliecības vai pases lietošanā jāievēro Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktais.

  kopiju darījumi

  Piemēram, Noziedzīgi iegūtu kopiju darījumi legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā ir noteikts, ka likuma subjekts, uzsākot darījuma attiecības ar fizisku personu, izgatavo šo personu apliecinoša dokumenta kopiju, uz kura pamata tiek veikta kopiju darījumi identifikācija. Arī Augstskolu likums paredz, ka augstskolām un koledžām, veidojot studējošā personas lietu, ir pienākums izgatavot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

  Valsts ieņēmumu dienests Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa, Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste Ja kopiju darījumi partnerim izsniegtais kases čeks nozaudēts, lietotājs pēc darījuma partnera pieprasījuma izsniedz noformētu attaisnojuma dokumentu, kurā norādīti noteikumos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām noteiktie rekvizīti. Vēršam uzmanību, ka uzņēmuma vadītājs, ievērojot attaisnojuma dokumentiem normatīvajos aktos noteiktās prasības, patstāvīgi izvēlas šo dokumentu formu un sagatavošanas veidu, izņemot gadījumus, ja attiecīga attaisnojuma dokumenta noformēšanu vai saturu reglamentē konkrēts normatīvais akts.

  Līdz ar to abos gadījumos piemērojamais tiesiskais pamats ir regulas 6. Vai tiešām nepieciešams Tomēr, ja ārējais normatīvais regulējums nenosaka pienākumu glabāt personu apliecinoša dokumenta kopiju, pārzinim komersantam vai jebkurai citai institūcijai pirms dokumenta iegūšanas jāievēro visi regulas nosacījumi, it sevišķi uzskatāmi jāpierāda, ka mērķi nav iespējams sasniegt, apstrādājot kopiju darījumi datus mazākā apjomā.

  kopiju darījumi

  Ja kopiju darījumi rodas pamatotas aizdomas, ka nepamatoti tiek lūgts iesniegt personu apliecinoša dokumenta kopiju, DVI aicina sākumā sazināties ar konkrēto komersantu vai iestādi un lūgt pamatotu skaidrojumu, kāpēc tas nepieciešams, izvērtēt saņemto informāciju un pēc tam attiecīgi rīkoties. Ja tiek konstatēts, ka organizācija veic prettiesisku personas datu apstrādi, personai ir tiesības vērsties DVI ar sūdzību.

  Ir vērts rūpīgi izvēlēties saziņas kanālus Attiecībā uz personu apliecinoša dokumenta kopijas sūtīšanu, izmantojot Kopiju darījumi vai Facebook Messenger, DVI vērš uzmanību, ka saskaņā ar regulu pārzinis ir atbildīgs par tehnisko un organizatorisko prasību nodrošināšanu, lai personas dati nenonāktu trešo personu rokās.