Tējkanna gāzes plītim: izvēles noteikumi, ražotāju vērtējums

Izvēles noteikumi

Saturs

  Ja mēneša laikā domstarpības netiek atrisinātas, katra Puse var nodot minēto strīdu izlemšanai Latvijas Republikas tiesā vai Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā, saskaņā ar tās reglamentu un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, pēc prasītāja izvēles.

  izvēles noteikumi

  Ja radušos strīdus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tie tiks nodoti izskatīšanai Rīgas Starptautiskā šķīrējtiesā viena tiesneša sastāvā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šķīrējtiesas reglamentu, pēc prasītāja izvēles. Gadījumā, ja strīda izšķiršana ir paredzēta tikai šķīrējtiesā, tai skaitā izvēles noteikumi vai tiesā pēc prasītāja izvēles, tiek ierobežotas patērētāja tiesības vērsties tiesā.

  PTAC atzīmē, ka vēršanās šķīrējtiesā pēc prasītāja izvēles tāpat kā strīdu izskatīšana tikai šķīrējtiesā ierobežo patērētāja tiesības gadījumā, ja prasītājs būs Sabiedrība.

  izvēles noteikumi

  PTAC norāda, ka, Sabiedrībai, iesniedzot prasījuma pieteikumu šķīrējtiesā, patērētājam pēc būtības tiek liegta iespēja savas likumīgās tiesības aizsargāt tiesā, tādejādi pārkāpjot PTAL 6. Ievērojot augstāk minēto, šāds līguma noteikums ir atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu.

  izvēles noteikumi

  Tādējādi patērētājam var tikt apgrūtinātas iespējas aizstāvēt tiesā savas intereses, ja patērētājs dzīvo, piemēram, Liepājā vai Daugavpilī. Gadījumā, ja patērētāja izvēles noteikumi nav piekritīga Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesai, patērētājs tiek nostādīts savu tiesību realizācijai neizdevīgā stāvoklī un šāds noteikums ir pretrunā ar labticīguma prasībām un saskaņā ar PTAL 5.

  izvēles noteikumi