Vai nepieciešama papildu palīdzība?

IR iespēju stratēģijas. Stratēģija Latvijai

Ekonomikas funkcionēšanai labvēlīgu nosacījumu veidošana 6. Efektīvas un konkurētspējīgas nozaru struktūras izveidošana 6. Sociāli ekonomisko disproporciju mazināšana 7. Nobeigums 1.

Kopsavilkums Latvijas ilgtermiņa ekonomiskā stratēģija kā galveno valsts ekonomiskās politikas mērķi IR iespēju stratēģijas attīstīto valstu dzīves standartiem atbilstoša valsts iedzīvotāju labklājības līmeņa sasniegšanu pārskatāmā nākotnē. Tam nolūkam Latvijai nākamo gadu laikā nepieciešams sasniegt Eiropas Savienības valstu vidējo iekšzemes kopprodukta līmeni uz vienu iedzīvotāju. Dokumentā veikta globālo ekonomisko procesu un Latvijas attīstības faktoru mijiedarbības analīze un iespējamo tautsaimniecības attīstības scenāriju modelēšana.

Atkarībā no ārējiem politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem, no Latvijas spējas adaptēties šajos procesos un izmantot esošās priekšrocības un iespējas savas attīstības veicināšanai, kā arī no iekšējo politisko, ekonomisko un sociālo faktoru attīstības un mijiedarbības, ir iespējami dažādi vairāk vai mazāk sekmīgas Latvijas ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības scenāriji. Aktīvais, vēlamais un sekmējamais konverģences scenārijs nodrošina izvirzīto mērķu sasniegšanu, tas īstenojas pie labvēlīgas ārējo un iekšējo faktoru kombinācijas, kā arī IR iespēju stratēģijas priekšrocību un iespēju izmantošanas.

Šī scenārija īstenošanai jāmaina Latvijas ekonomikā pašlaik dominējošais modelis, kas raksturojas ar lēta darba spēka un pieejamo dabas resursu priekšrocību izmantošanu, produkcijas ar mazu pievienoto vērtību ražošanu.

Šis modelis nespēj nodrošināt augstus ekonomikas attīstības tempus un veicināt nākotnē IR iespēju stratēģijas labklājības sasniegšanu.

Ņemot vērā ierobežotos dabas IR iespēju stratēģijas, mazās tautsaimniecības jaudas un mazo tirgus apjomu, kā arī nelabvēlīgos demogrāfiskos apstākļus, reālākais tautsaimniecības attīstības ceļš, kas var nodrošināt nepieciešamo IKP pieaugumu, ir zināšanu un augsto tehnoloģiju intensīva izmantošana, akcentu nobīde no darbietilpīgas ekonomikas uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku.

vietņu vērtējums par tiešsaistes ieņēmumiem

Tam nolūkam jāizveido jaunās ekonomikas funkcionēšanai labvēlīgi nosacījumi, jāveic Latvijas tautsaimniecības pārstrukturizācija, vienlaikus veicot reindustrializāciju tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs t.

Jāsamazina reģionu sociāli ekonomiskā disproporcija un jāpaaugstina reģionu attīstības potenciāls. Ekonomiskās politikas kontekstā pieaug sociālpolitikas nozīme, investīciju nozīmīgums sociālajā kapitālā - izglītībā, zinātnes attīstībā, veselības aprūpē. Inertais, nevēlamais un novēršamais, taču principā iespējamais stagnācijas scenārijs atspoguļo situāciju, kad galvenie stratēģiskie uzdevumi īstenojas neapmierinoši sakarā ar vājo priekšrocību un iespēju faktoru izmantošanu, kā arī trūkumu saglabāšanos un risku realizēšanos.

Rezultātā saglabāsies vai pat palielināsies esošā atpalicība no attīstītajām Eiropas valstīm.

  • Stratēģija sniedz redzējumu, kas Latvijas iedzīvotājiem, mājsaimniecībām, privātajam sektoram un publiskai pārvaldei būtu jādara, lai
  • Lūkos izmantot krīzes radītās iespējas, ieguldot infrastruktūrā un cilvēkresursos Publicēts pirms gada.
  • Latvijas ilgtermiņa ekonomiskā stratēģija

Ievads Pēc neatkarības IR iespēju stratēģijas aptuveni desmit gadu laikā Latvijas ekonomikā un sabiedrībā ir notikuši neatgriezeniski pārveides procesi. Sociālisma plānveida saimniekošanas modelis ir aizstāts ar tirgus ekonomikas modeli. Pārejot uz jauno saimniecisko sistēmu, Latvijas ekonomiskajā politikā dominēja īstermiņa un vidēja perioda uzdevumi tirgus ekonomikas pamatu veidošanai un makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanai.

To skaitā cenu un tirdzniecības liberalizācija, privātīpašumu atjaunošana, savas valūtas ieviešana, tirgus ekonomikas funkcionēšanai nepieciešamo institūciju veidošana u.

kur viņi pelna naudu

Šobrīd, kad ir radīti tirgus ekonomikas pamati un nodrošināta pietiekama makroekonomiskā stabilitāte, arvien aktuālāki kļūst ilgtermiņa ekonomiskās izaugsmes jautājumi. Kādai jābūt ekonomiskajai politikai, lai pārskatāmā nākotnē gados Latvijas iedzīvotāju dzīves līmenis tuvotos attīstīto valstu līmenim?

Papildu informācija

Kā panākt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, kas ir nepieciešama šī mērķa sasniegšanai? Lai apzinātu ekonomikas attīstības ilgtermiņa perspektīvas, precizētu valsts ekonomiskās politikas mērķus un prioritātes, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citu valsts institūciju un zinātnisko iestāžu pārstāvjiem ir izstrādājusi Latvijas ilgtermiņa ekonomisko stratēģiju. Ilgtermiņa stratēģija nepieciešama: - Lai Latvija sekmīgi integrētos pasaules ekonomiskajā un drošības sistēmā; - Lai pieņemtie politiskie un ekonomiskie lēmumi būtu saskaņā ar valsts ilgtermiņa mērķiem; - Lai IR iespēju stratēģijas radītu pārliecību un ticību nākotnes izaugsmes iespējām un dzīves IR iespēju stratēģijas, kas dotu valsts politikas veidotājiem atbalstu visos sabiedrības slāņos, tādējādi veidojot pilsonisko saskaņu un sadarbību.

Ministru kabinetam Šajā dokumentā, kuru Ekonomikas ministrijas speciālisti izstrādāja sadarbībā ar Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes zinātniekiem, no ilgtermiņa attīstības viedokļa tika analizēti faktori, kas nosaka izaugsmi, un ārējā ekonomiskā vide, modelēti iespējamie attīstības scenāriji.

naudas noguldīšana bitkoinos

Dokumentā tika raksturotas būtiskākās Latvijas ekonomiskās attīstības problēmas un norādīti galvenie virzieni, kā tās pārvarēt. Ministru kabinets uzdeva Ekonomikas ministrijai turpināt darbu, papildinot un pilnveidojot minēto dokumentu, lai tas kļūtu par valsts ilgtermiņa ekonomiskās attīstības stratēģijas pamatdokumentu.

Standarta ieguldījumu stratēģijas - Baltic International Bank

Ar ekonomikas ministra rīkojumu Šī darba rezultāts ir sagatavotā Latvijas ilgtermiņa ekonomiskā stratēģija tālāk tekstā - stratēģija. Tika noteikti šādi stratēģijas izstrādes pamatprincipi: - formulējot stratēģijas mērķi, to izteikt gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi; - necensties IR iespēju stratēģijas visas ekonomiskās politikas sfēras stratēģija nav visaptverošs plānsbet koncentrēties uz prioritātēm, kuras izriet no mērķa, esošā ārējā un iekšējā stāvokļa, priekšrocību un trūkumu, kā arī attīstības iespēju un risku analīzes; - orientēties uz ilgtermiņa, nevis īstermiņa vai vidēja termiņa uzdevumiem; - izvairīties no likumu un programmu uzskaitījuma, jo tie ir tikai konkrētu uzdevumu realizācijas līdzekļi, kuri var tikt mainīti, pilnveidoti vai atcelti ilgtermiņa mērķu īstenošanas gaitā; - formulējot prioritātes un uzdevumus, panākt, lai tie nepārklātos, bet gan papildinātu cits citu mērķa koka princips.

Stratēģijā ir definēts ilgtermiņa ekonomiskās politikas mērķis, raksturotas Latvijas ekonomiskās attīstības tendences, priekšrocības un trūkumi, analizētas attīstības iespējas un riski, formulētas politikas prioritātes un IR IR iespēju stratēģijas stratēģijas.

Dokumentā ir aprakstīti Latvijas attīstības ilgtermiņa iespējamie scenāriji atkarībā no ārējās vides apstākļiem un stratēģijas īstenošanas pakāpes.

ooo trail tirdzniecības apavu oficiālā vietne

Tomēr ilgtermiņa stratēģija nav uzskatāma par dokumentu, kurā visi jautājumi ir atrisināti pilnībā. Stratēģija ir uztverama kā process.

Tās vērtība ir diskusiju rosināšana, lai sabiedrība saskatītu būtiskākās problēmas un tiktu meklēti optimālākie ceļi to novēršanai. Latvija pasaules ekonomiskajā sistēmā 3. Ārējie faktori Ekonomikas attīstības procesiem pasaulē raksturīga to norise trīs galvenajos līmeņos: lokālajā, nacionālajā un globālajā starptautiskajā. Pastāv daudzi faktori, kas vienlaikus pastiprina gan globalizācijas, gan lokalizācijas tendences.

  1. Kā iegūt bitkīnus uz hidras
  2. Bināro opciju trix indikators
  3. Sāciet pelnīt naudu ar bitcoin
  4. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija… - Latvijas Vēstnesis

Piemēram, informācijas tehnoloģijas un mūsdienu telekomunikācijas veicina daudzu valsts un sabiedrības dzīves jomu globalizāciju, palielina dažādu valstu, uzņēmumu, organizāciju vai atsevišķu indivīdu iespēju dibināt kontaktus, nodarboties ar uzņēmējdarbību, veikt citas aktivitātes bez centrālās varas starpniecības.

Globalizācijas procesā katra valsts daudz ātrāk iegūst informāciju par jaunām tehnoloģijām, izgudrojumiem, atklājumiem vai praktisku pieredzi jebkurā jomā. Tas veicina ātrāku šīs valsts attīstību.

Laidienu arhīvs

Pateicoties starpnacionālajām institūcijām1, tiek atvieglota ekonomiskā sadarbība. No tā iegūst katra atsevišķa valsts neatkarīgi no tās attīstības līmeņa. Globalizācijas un lokalizācijas padziļināšanās ietekmē arvien vairāk mainās daudzi IR iespēju stratēģijas mehānismi, kā arī valsts pārvaldes un sabiedrības funkcionēšanas pamatprincipi. Līdz ar kapitāla un IR iespēju stratēģijas plūsmu pasaulē arvien mobilāks kļūst arī darbaspēks. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības līmenis dod iespēju ekonomiskajiem subjektiem būt savstarpēji saistītiem jebkurā darbības sfērā globālā mērogā.

Rodas principiāli jauni darbības un attīstības noteikumi, kas balstās uz visu ekonomisko subjektu iespējām piekļūt informācijai un adaptēt to. Tiek nodrošināta visu dalībnieku identitāte un sadarbība, visu procesu decentralizācija, vairs nav centra un nomaļu. Tajā pašā laikā nelielām un pat vidēja lieluma valstīm vairs nav noteicoša ietekmes uz kopējiem ekonomiskajiem procesiem. IR iespēju stratēģijas situācijā īpaša nozīme ir Baltijas valstu vienotības nostiprināšanai un savstarpējai sadarbībai.

Veidojas jauni integrēti globālie tirgi, kas strādā 24 stundas diennaktī reālā laikā.

  • Investīciju iespējas Baltic International Bank piedāvā inovatīvu investīciju kalkulatoru, rīku kurā Jums ir iespēja iepazīties ar Bankas aktuālo piedāvājumu un atbilstoši Jūsu interesēm atlasīt un izvēlēties dažādus investīciju produktus, noskaidrot atslēgas rādītājus — sagaidāmo ienesīgumu, termiņus, iespējamos riskus, kā arī pieteikties konsultācijai ar Bankas investīciju speciālistu.
  • Различие, однако, было фундаментальным.
  • Par mērķa seansu daļas cenu noteikšanu - Google Ads Palīdzība

Parādās jauni spēles noteikumi - daudzvalstu līgumi dažādās jomās tirdzniecība, intelektuālais īpašums, datu aizsardzība, vides aizsardzībakas arvien vairāk ietekmē dažādas saimnieciskās darbības iespējas. Pasaules tirdzniecības pieaugums dod bināro opciju analītiskās programmas lielākas iespējas preču izvēlē, padara IR iespēju stratēģijas lētākas. Tai pat laikā pieaug arī konkurence, palielinās starptautisko organizāciju un transnacionālu kompāniju ekonomiskā un politiskā ietekme.

Šādos apstākļos lielākas priekšrocības izrādās tiem uzņēmumiem, kas ir konkurētspējīgāki un spēj ātrāk reaģēt uz pārmaiņām. Straujās tehnoloģiju izmaiņas, informācijas tehnoloģiju attīstība saistītas gan ar izmaiņām pašos produktos, gan to ražošanā.

Arvien lielāka nozīme preču un pakalpojumu konkurētspējā ir to kvalitātei un atbilstībai vides aizsardzības prasībām. Informācijas tehnoloģiju izmantošana saimnieciskajā darbībā ļauj daudz efektīvāk izmantot ražošanas faktorus, veicinot augstāku produktivitāti. Pieaug pieprasījums pēc augsti kvalificēta darba spēka, kas ir spējīgs ātri uztvert jauninājumus un tos apgūt.

Darba tirgū izredzes palielinās jauniem cilvēkiem ar labu opciju izvēle.

Lūkos izmantot krīzes radītās iespējas, ieguldot infrastruktūrā un cilvēkresursos

Brīva kapitāla kustība rada papildu iespējas ekonomikai piesaistīt finansu līdzekļus, kas palielina valstu izaugsmes iespējas. Tomēr jāatzīmē, ka tādā pašā mērā, kā palielinās iespējas piesaistīt kapitālu, pašmāju kapitāls var izvēlēties ārvalstis, ja investēšanas apstākļi tur izrādīsies labvēlīgāki. Palielinoties kapitāla mobilitātei, pastāv arī lielāks risks būt iesaistītiem pasaules finansu krīzēs.

Brīva darbaspēka kustība paplašina iespējas indivīdam strādāt un gūt ienākumus IR iespēju stratēģijas viņa zināšanām, kvalifikācijai un vēlmēm neatkarīgi no nacionālās piederības un pilsonības. Iespēja brīvi izvēlēties darba un dzīves vietu liek pārvērtēt uzskatus par ekonomisko un sociālo jautājumu risināšanas prioritātēm. Mūsdienu ekonomikā sociālā labklājība un saskaņa ir ne tikai ekonomiskās izaugsmes sekas, bet arī viens no svarīgākajiem tās priekšnoteikumiem.

Dzīves kvalitāte ir ne tikai producētie materiālie labumi, kurus var patērēt, bet arī tīrs gaiss un ūdens, bioloģiskā daudzveidība utt. Tāpēc ar laiku var mainīties izpratne par investīcijām vides IR iespēju stratēģijas un investīcijām ražošanā, kur pirmās pašlaik uztver tikai kā izmaksas, kas nedod ienākumus, bet otrās - kā ienākumu nesošas.

Iespējams, ka ieguldījumi vides aizsardzībā nākotnē būs rentablāki par ieguldījumiem ražošanā. Par izšķirošu ekonomiskās izaugsmes faktoru pasaulē kļūst zināšanas. Uz zināšanām balstītā jaunā ekonomika dod lielākus ienākumus, garantē augstākus dzīves standartus, bet tā prasa arī ilgtermiņa ieguldījumus kā cilvēkkapitālā, tā izglītībā un zinātniskajā pētniecībā.

Tā rezultātā mainās ražošanas izmaksu struktūra, kur to lielākā daļa ir saistīta ar nemateriāliem ilgtermiņa ieguldījumiem. Savukārt šo ieguldījumu pieaugušais īpatsvars un straujās tehnoloģiju izmaiņas palielina uzņēmēju risku.

Par mērķa seansu daļas cenu noteikšanu

Virzība uz informācijas sabiedrību kā jaunu, augstāk organizētu, uz zināšanām bāzētu sabiedrības tipu, ir tiešs minēto procesu rezultāts. Process vienlaikus norisinās visās galvenajās pasaules ekonomiskajās zonās - Rietumeiropā, Ziemeļamerikā un Dienvidaustrumāzijā. Tomēr, saistībā ar brīvas cilvēku migrācijas iespējām var rasties arī problēmas. Tā ir smadzeņu aizplūšana.

Stratēģija un dokumenti

Valstis, kuras par galveno attīstības faktoru izvēlējušās izglītību un zinātni, zināmā situācijā riskē ar to, ka patiesībā daļēji subsidēs ekonomiski augsti attīstītās valstis.

Tādējādi liela attiecīgo investīciju daļa var izrādīties nepietiekami efektīva, un šādas valstis paātrinātas attīstības vietā turpinās ilgstoši stagnēt. Globalizācijas procesa ietekmē mainās daudzi starptautisko attiecību aspekti. Nacionālai valstij jāņem vērā globālie procesi atvērtas robežas, saskaņota likumdošana, kopēja valūta u.

Par cenu noteikšanas stratēģiju statusiem

Turpretim pieaugošās komunikāciju iespējas ievērojami palielina atsevišķu valsts reģionu iespējas, lomu un nozīmīgumu, tiem vairs nebūt nav nepieciešama centrālā vara kā starpnieks sadarbībai ar attāliem partneriem.

Arī Latvijai kopumā un tās reģioniem aktīvi jādarbojas tieši šādos apstākļos - ir iespējas ieņemt vietu pasaules un Eiropas preču, pakalpojumu un kapitāla tirgū, taču ievērojot spēles noteikumus kvotas, antidempinga pasākumi, kvalitātes prasības un rēķinoties ar pieaugošu un aizvien nesaudzīgāku konkurenci vietējā tirgū.

Tīklveida darbības modelis kļūst par Tas paplašina un pārveido tradicionālās horizontālās un vertikālās lineārās saites.

Līdz ar to notiek būtiskas pārmaiņas kā tekošajā ekonomiskajā darbībā, tā arī attīstībā. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības līmenis veicina kontaktu un transakciju īstenošanu reālā laikā. Aktīvi izmantojot šādas iespējas, valstis, uzņēmumi, cilvēki arī Latvija un tās subjekti kā valsts iekšienē, tā starptautiskajā līmenī kļūst savstarpēji saistīti jebkurā uzņēmējdarbības jomā, rodas principiāli jaunas iespējas.

Lokalizācija reģionalizācija radās un turpina attīstīties kā pretstats, bet patiesībā kā papildinājums globalizācijas procesiem. Proti, viens no globalizācijas galvenajiem mehānismiem ir starptautiskā darba dalīšana. Tas nozīmē, ka atsevišķas valstis vai pasaules reģioni pakāpeniski specializējas atsevišķās tautsaimniecības nozarēs, kurās tām ir salīdzinošās priekšrocības. Savukārt specializācija rada nepieciešamību pēc intensīvākas preču un pakalpojumu apmaiņas starptautiskā mērogā, kas, tieši pretēji, izpaužas kā globalizācija.

Bez lokalizācijas specializācijas nebūtu globalizācijas un otrādi. Abi šie procesi organiski papildina viens otru. Lokalizācijas procesiem IR iespēju stratēģijas būt arī citi aspekti.

Pilnveidojoties sakaru un informācijas sistēmām, standartizējoties normatīvajiem aktiem un finansu mehānismiem, pieaugot vispārējam izglītības līmenim, arvien vairāk saimniecisko un pārvaldes funkciju efektīvāk veikt lokālā līmenī. Pabeidzot teritoriāli administratīvo reformu, Latvijā iespējams būtiski palielināt pašvaldību patstāvību, nodrošināt lielāku to dzīvotspēju naftas tirdzniecības darbinieku atsauksmes centrālās valsts varas iejaukšanās.