Interneta iespējas Jaunpiebalgā un Latvijā

Interneta iespējas

Citi noteikumi 1. Līguma priekšmets 1. Tele2 sniedz, un Abonents lieto elektronisko sakaru pakalpojumus Tele2 un citu elektronisko sakaru komersantu elektronisko sakaru tīklos, kā arī citus pakalpojumus saskaņā ar līgumu turpmāk tekstā — Pakalpojumi. Līgums nosaka Tele2 Pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, un tas attiecas uz visiem Pakalpojumiem, par kuriem vienojas Tele2 un Abonents.

Pakalpojumu pieslēgšana 2. Tele2 pieslēdz Pakalpojumus pēc līguma noslēgšanas, ievērojot Pakalpojumu pieslēgšanas tehnoloģisko kapacitāti un citus faktorus. Tele2 Abonentam sniedz konsultācijas un atbalstu Pakalpojumu pieslēgšanā un lietošanā. Informāciju par Pakalpojumiem, to lietošanas kārtību izvieto redzamā vietā Tele2 centros, attiecīgajā pašapkalpošanās portālā Mans Tele2 vai Mana ZZ, nosūta Abonentam informatīvu īsziņu, ietver ikmēneša rēķinā, publisko internetā mājas lapās www.

Piesakot numura saglabāšanu pakalpojumu: 2. Abonents uzdod Tele2 interneta iespējas pieprasījumu Donora tīkla operatoram par Numura saglabāšanas pakalpojumu; 2. Abonents pilnvaro Tele2 veikt visas nepieciešamās darbības, lai pārvietotu saglabājamo interneta iespējas uz Tele2 elektronisko sakaru tīklu, tajā skaitā izbeigt līgumattiecības ar Donora tīkla operatoru; 2.

Mēs dzīvojam nepārtrauktas tehnoloģiskās attīstības pasaulē Internets mūsu dzīvē ieņem aizvien svarīgāku lomu, taču pasaulē vēl joprojām ir 5 miljardi cilvēku, kuriem tas nav pieejams.

Abonents apliecina, ka ar Numura saglabāšanas noteikumiem ir iepazinies; 2. Abonents ir informēts un piekrīt, ka līguma ar Donora operatoru izbeigšana neatbrīvo no pienākuma veikt samaksu donora tīkla operatoram par saņemtajiem pakalpojumiem; 2. Tele2 pieslēgumu izveido ne vēlāk kā otrajā darba dienā pēc apstiprinājuma saņemšanas no Donora tīkla operatora; 2.

Tele2 izsniedz vai nosūta Abonentam SIM karti, kura nodrošina Tele2 elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošanu.

Interneta Vēsture – Pirmsākumi Un Iespējas | Swedbank blogs

Tele2 nav atbildīgs par nenodrošinātu numura saglabāšanas pakalpojumu, ja tam par iemeslu ir Donora tīkla operatora prettiesiska darbība vai bezdarbība. Līguma parole tiek izmantota Abonenta identificēšanai, ja Abonents vēlas attālināti veikt izmaiņas kādam no saviem pieslēguma numuriem, pieslēgt jaunus pakalpojumus vai iegādāties preces, zvanot uz Tele2 informatīvo dienesturakstot elektronisku ziņu uz tele2 tele2. Tarifi un norēķini 3.

  1. Piegāde Veicot pasūtījumu, Jūs varat izvēlēties sev izdevīgāko piegādes veidu.
  2. Internets — Vikipēdija
  3. Interneta atkarība Kāpēc rodas atkarība no interneta?
  4. Nopirkt kursus par naudas pelnīšanu par binārajām opcijām
  5. Interneta un TV provaiders Rīgā — Balticom
  6. Piegādes iespējas mūsu interneta veikalā
  7. Kā var uzlabot mobilā interneta darbību iekštelpās?
  8. LMT | 4G internets

Maksu par Pakalpojumiem un Pakalpojumu tarifus, abonēšanas maksu, norēķinu kārtību un kredītlimita apjomu interneta iespējas Tele2. Tele2 var mainīt abonēšanas maksu, norēķinu kārtību, tarifus un noteikt papildu Pakalpojumu tarifus. Par izmaiņām Tele2 informē Abonentu 30 trīsdesmit kalendārās dienas iepriekš Līgumā noteiktajā kārtībā.

Ja Abonents nepiekrīt Tele2 vienpusēji veiktajām Līguma izmaiņām, Abonentam ir tiesības līdz Līguma grozījumu spēkā stāšanās dienai iesniegt rakstisku iesniegumu par Līguma izbeigšanu. Ja Abonents maksājumu nav veicis rēķinā norādītajā apjomā un termiņā, Tele2 ir tiesības veikt brīdinājuma procedūru, ierobežojot Interneta iespējas sniegšanu līdz pilnīgai Pakalpojuma pārtraukšanai. Tele2 Pakalpojumu sniegšanu atjauno, ja Abonents samaksājis par saņemtajiem Pakalpojumiem pilnā apmērā.

Ja Abonents rēķinu nav saņēmis, tas neatbrīvo Abonentu no rēķina savlaicīgas samaksas pienākuma. Informāciju par maksājumiem var saņemt, izmantojot 2. Kredītlimita noteikumi: 3. Ja Abonents ir saņēmis Pakalpojumus apmērā, kas pārsniedz Tele2 noteikto kredītlimitu, Tele2 ir tiesības ierobežot Pakalpojumus, un Abonentam ir pienākums veikt drošības naudas iemaksu. Ja Abonents drošības naudas iemaksu neveic, tad Interneta iespējas sniegšana Abonentam var tikt pārtraukta.

Abonentam ir pienākums patstāvīgi kontrolēt saņemto Pakalpojumu apjomu un izmaksas. Rēķins 4. Tele2 sagatavo Abonentam vienu normatīvo aktu prasībām atbilstošu rēķinu, neatkarīgi no piešķirto pieslēgumu skaita. Rēķins par Tele2 Pakalpojumu apmaksu Abonentam ir pieejams ne retāk kā reizi mēnesī Abonenta norādītajā rēķina piegādes adresē.

Abonentam ir iespēja izvēlēties saņemt bez maksas detalizētu rēķinu.

Mēs izmantojam sīkdatnes

Abonentam rēķins jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā. Ja Abonents piekrīt rēķinu saņemt elektroniskā veidā, tad Abonents atsakās no rēķina piegādes pa pastu un Abonentam nav jāsedz rēķina piegādes izdevumi. Maksa par Abonenta saņemtajiem viesabonēšanas pakalpojumiem tiek iekļauta nākamā mēneša rēķinā pēc viesabonēšanas elektronisko sakaru pakalpojuma sniedzēja — ārvalstu operatora rēķina saņemšanas Tele2.

#5BREINUMI: Zagļi internetā. Ko tie meklē un kā sevi pasargāt?

Abonenta rēķinā tiek iekļauta maksa par trešo pušu sniegtajiem pakalpojumiem. Abonents piekrīt, ka Tele2 veic norēķinu par trešo pušu Abonentam sniegtajiem pakalpojumiem.

Abonenta tiesības un pienākumi 5.

interneta iespējas

Abonents izmanto Tele2 Pakalpojumus, ievērojot šos Abonēšanas noteikumus, Līgumu un Latvijas Republikā spēkā interneta iespējas tiesību interneta iespējas. Abonents nedrīkst saistības, kas izriet no Līguma, pilnīgi vai daļēji nodot citām personām. Abonentam ir pienākums veikt norēķinu par Līguma ietvaros saņemtajiem pakalpojumiem, neatkarīgi no tā, vai Pakalpojumu izmantojis Abonents vai trešā persona.

Abonentam vienas nedēļas laikā rakstveidā vai, ierodoties personīgi Tele2 centrā, jāinformē Tele2, ja tiek mainīti Līgumā norādītie Abonenta dati vai rekvizīti.

Abonents patstāvīgi slēdz un izbeidz darījumus par trešo pušu piedāvāto pakalpojumu saņemšanu piemēram, paaugstinātas maksas satura piegādātāju pakalpojumikā arī veic norēķinus par trešo pušu sniegtajiem pakalpojumiem, kas tiek iekļauti Abonenta rēķinā, izmantojot Interneta iespējas uzskaites sistēmu. Abonenta SIM kartes bloķēšana nepārtrauc Abonenta ar trešajām pusēm noslēgto darījumu spēkā esamību un Abonentam ir interneta iespējas patstāvīgi, bez Tele2 starpniecības veikt trešo pušu pakalpojumu pieslēgšanu vai atslēgšanu.

Bāra tirdzniecība ar binārām opcijām 24 stundu laikā ir jāinformē Tele2 par SIM kartes zādzību vai pazaudēšanu. Līdz brīdim, kamēr netiks saņemta atbilstoša informācija, maksa tiek aprēķināta par sniegtajiem Pakalpojumiem to faktiskajā apmērā.

interneta iespējas

Abonentam ir tiesības iesniegt pretenziju par Tele2 rēķinu pamatotību 30 trīsdesmit dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Pretenzijas iesniegšana neatbrīvo Abonentu no interneta iespējas pilnīgas un savlaicīgas apmaksas. Ja Abonenta pretenzija tiek atzīta par pamatotu, Abonenta nepamatoti samaksātā summa tiek izmantota nākamā rēķina interneta iespējas daļas apmaksai.

Ja Abonents lieto Tele2 dotētu vai uz nomaksu iegādātu elektronisko sakaru ierīci, tad gadījumā, ja Abonents kavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk nekā 2 mēnešus, Tele2 ir tiesības noslēgt attiecīgās sakaru ierīces IMEI kodu, iepriekš nosūtot rakstveida brīdinājumu.

Lai atjaunotu sakaru ierīces IMEI koda darbību, Abonentam ir jāveic pilna parāda apmaksa un jāiesniedz Tele2 rakstveida iesniegums. Pirms trešo pušu pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas Abonents apņemas iepazīties ar pakalpojuma sniedzēja interneta vietnē publicētajiem pakalpojuma lietošanas noteikumiem.

Abonents apliecina, ka, šo Līgumu slēdzot, sniegtie dati ir patiesi. Tele2 tiesības un pienākumi 6. Tele2 nodrošina elektronisko sakaru tīkla darbību un Pakalpojumu sniegšanu Abonentiem, ievērojot Līguma noteikumus interneta iespējas Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus. Tele2 apņemas iespējami ātri novērst Pakalpojumu traucējumus.

Terminoloģija[ labot šo sadaļu labot pirmkodu ] Vārds "Internets" ir saīsināts no tehniska termina "starptīkls", kas ir rezultāts savstarpēji savienojot datoru tīklus ar īpašām vārtejām vai maršrutētājiem. Termins Internets, atsaucoties uz visu pasaules sistēmu IP tīklos, tiek uzskatīts par īpašvārdu, un tas tiek rakstīts ar lielo burtu. Plašsaziņas līdzekļos un popkultūrā ir izveidojusies tendence uzskatīt to kā vispārēju jēdzienu vai sugas vārdu un līdz ar to rakstīt kā "internets", bez kapitalizācijas. Vēsturiski "internets" interneta iespējas mazo burtu tika lietots jau

Tele2 neatbild par traucējumiem un nepilnībām elektroapgādes tīklos vai citos elektronisko sakaru tīklos Latvijā un ārvalstīs, ja tie notikuši nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Tele2 ir tiesības piešķirt Abonenta pieslēguma numuru citam Abonentam ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc Līguma darbības izbeigšanas.

interneta iespējas

Tele2 ir tiesības mainīt elektronisko sakaru tīkla ģeogrāfiskā pārklājuma teritoriju. Ja Tele2 elektronisko sakaru tīkla pārklājuma teritorija samazinās, Tele2 informē Abonentu 30 trīsdesmit kalendārās dienas iepriekš. Tele2 ir tiesības viena pieslēguma ietvaros atsevišķiem interneta iespējas pārraides pakalpojumiem noteikt papildus maksu.

Tele2 ir tiesības Abonenta personas datus un informāciju par kavētajiem maksājumiem nodot interneta iespējas personām ar mērķi veidot kredītvēstures datu bāzi, iekļaujot tajā Abonenta personas datus, veikt parāda piedziņu, kā arī izmantot kredītvērtējumu veidošanai, ja Abonents savlaicīgi neveic maksājumus un Abonentam Pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta.

Abonentam ir pienākums apmaksāt Tele2 izdevumus, kas saistīti ar juridiskajiem pakalpojumiem, tiesvedību un citiem zaudējumiem. Ja Abonents neveic maksājumus un Abonentam Pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta, tad ir uzskatāms, ka Abonents ir izbeidzis Līgumu pirms Līguma termiņa beigām ar visām no tā izrietošajām sekām.

Abonents var iesniegt rakstveida pretenziju par kvalitātes kritēriju neizpildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. Tele2 sniedz atbildi uz Abonenta kā patērētāja iesniegto rakstveida pretenziju par Līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu vai preci Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pārējos gadījumos Tele2 izskata un sniedz interneta iespējas uz Abonenta labākas binārās opcijas 30 trīsdesmit dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža. Ja Abonents, slēdzot līgumu, ir sniedzis nepatiesas Līgumā iekļaujamās ziņas, un šāda nepatiesu ziņu sniegšana ir izraisījusi Tele2 zaudējumus, tad interneta iespējas, ka Abonents, parakstot šo Līgumu, ir pilnvarojis Tele2 iepriekšminētos zaudējumus ieturēt no Abonenta iemaksātās drošības naudas vai iekļaut kārtējā rēķinā.

Lai piešķirtu pieslēgumu, Tele2 ir tiesības prasīt Abonentam drošības naudu. Tele2 nodrošina Abonentam iespēju izsaukt operatīvos dienestus. Ja Abonenta izmantotais elektronisko sakaru pakalpojumu apjoms ir sasniedzis interneta iespējas ierobežojumu, pēc kura tiek pārtraukta elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana, Tele2 nosūta Abonentam īsziņu par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu.

Ja Abonenta izmantotais elektronisko sakaru pakalpojumu apjoms viesabonēšanā ir sasniedzis maksas ierobežojumu, pēc kura atbilstoši normatīvajiem aktiem un Tele2 nosacījumiem tiek pārtraukta elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana, Tele2 nosūta Abonentam īsziņu par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu.

Ja Abonentam ir ierobežoti elektronisko sakaru pakalpojumi šo noteikumu 6. Līguma darbības izbeigšana 7. Abonents var izbeigt Līgumu, zvanot pa tālruni maksa par zvanu — saskaņā ar tarifu plāna nosacījumiemnosaucot tālruņa numuru un Līgumā norādīto paroli vai, iesniedzot rakstveida iesniegumu Tele2 un veicot pilnu norēķinu par saņemtajiem Pakalpojumiem.

Pieslēgumu veidi

Abonents — juridiska persona vai cits tiesību subjekts pieslēgumu var atslēgt, pamatojoties uz Abonenta rakstveida iesniegumu, iesniedzot Tele2 pakalpojumu sniegšanas vietā vai nosūtot to uz Tele2 juridisko adresi.

Tele2 ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu šādos gadījumos: 7. Pēc Līguma darbības izbeigšanas Abonents veic gala norēķinu kārtējā rēķinā. Līgums par pieslēgumu ar Numura saglabāšanas pakalpojumu interneta iespējas uzskatāms par izbeigtu, ja Donoroperators noraida Tele2 iesniegto numura pārvietošanas pieprasījumu atbilstoši šā Līguma 2. Līguma neievērošanas sekas 8. Ja kāda no pusēm neievēro Līgumā interneta iespējas saistības, otra puse var izbeigt Līgumu tā noteikumos paredzētajā kārtībā.

Par Balticom

Jebkurš strīds, domstarpības vai prasības, kas izriet no šī Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, interneta iespējas risināts sarunu veidā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesu iestādēs.

Pakalpojumu kvalitāte 9. Tele2 nodrošina Pakalpojumu kvalitāti Tele2 elektronisko sakaru tīkla darbības zonā, ievērojot ierobežojumus, kas var rasties atbilstoši attiecīgās pakalpojuma izmantošanas vietas īpašajiem apstākļiem. Tele2 neuzņemas atbildību par sniegto Pakalpojumu kvalitāti un zaudējumiem, kas radušies Abonentam, ja Abonents lieto bojātas elektronisko sakaru ierīces, kurām nav novērtēta un deklarēta atbilstība noteiktām prasībām.

Bakalaura darba mērķis ir ar gadījuma studiju metodes palīdzību noskaidrot: 1. Dombrovskis; 2. Bakalaura darba teorētiskajā daļā aplūkota interneta iespēju izmantošana politisko partiju komunikācijas mērķu sasniegšanā un interneta iespējas interneta iespējas sabiedrības politiskās līdzdalības veicināšanā, politisko zināšanu līmeņa celšanā, demokrātisko procesu veicināšanā. Pētījumā secināts, ka V.

Abonentam ir tiesības atkāpties no noslēgtā Interneta iespējas bez līgumsoda piemērošanas gadījumā, ja Tele2 nesniedz pakalpojumu atbilstoši kvalitātes kritērijiem, kas noteikti normatīvajos aktos. Tele2 nodrošina pakešdatu bezvadu interneta pārraides minimālo augšupielādes un lejupielādes ātrumu no galalietotāja pieslēguma punkta līdz Tele2 izmantotajam interneta pieslēguma punktam ne mazāk par 9.

Tele2 negarantē minimālo interneta ātrumu gadījumos, kas uzskaitīti mājas lapās www. Lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitāti, Tele2 ir tiesības atsevišķos gadījumos samazināt datu pārraides ātrumu. Ja Tele2 vainas dēļ nav iespējams izmantot pakalpojumus vai tie netiek nodrošināti kvalitātē, kāda ir publiskota 2. Citi noteikumi Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta uz laiku līdz Nepārvaramas varas apstākļu darbības beigām.

Prezentācija

Tele2 neatbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās cēlonis ir nepārvarama vara. Par nepārvaramas varas apstākļiem šī Līguma izpratnē ir uzskatāmi apstākļi, kas ir ārpus Tele2 kontroles un traucē Tele2 pildīt saistības, piemēram, dabas katastrofas, trešo personu prettiesiska rīcība, elektroapgādes traucējumi, eksplozijas un ugunsgrēki, streiki, traucējumi citos elektronisko sakaru tīklos, valsts un pašvaldību iestāžu noteiktie aizliegumi, ierobežojumi un cita rīcība.

Abonents apliecina, ka viņš ir novērtējis Pakalpojuma derīgumu un atbilstību, un viņam ir pieejama visa nepieciešamā informācija par Pakalpojuma saturu, kvalitāti, norēķinu kārtību un Līguma izpildi un atbildību. Parakstot šo Līgumu, Abonents ir informēts, ka Tele2 veiks viņa personas datu apstrādi nolūkā noformēt šo līgumu un sniegt Pakalpojumus.

Līgums un tā pielikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, vai brīdī, kad Tele2 ir saņēmis Abonenta apstiprinājumu, kas sniegts ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību, un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Ja Puses šo Līgumu un tā pielikumus noslēdz, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus interneta iespējas autorizējoties ar interneta iespējas portāla Mans Tele2 identifikācijas līdzekļiem, internetbanku vai izmantojot citus elektroniskos sakaru līdzekļus, piemēram, veicot pakalpojuma pieteikumu telefoniski, tad Līgums un visi tā pielikumi ir saistoši Abonentam.

Attālinātās tirdzniecības noteikumi, kas ir iekļauti www.

interneta iespējas

Redakcija: Tele2 līguma noteikumi.