Dokumentu vadība | Edus

Iespēju aprite. Iespēju aprite - Tirgotāju derības binārās iespējas

iespēju aprite

Vispārīgie jautājumi 1. Instrukcija nosaka elektronisko dokumentu turpmāk — dokuments aprites kārtību elektronisko datu nesējā — Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē turpmāk — integrācijas videkā arī kārtību, skapja variants notiek pietiekšanās integrācijas videi. Instrukcija attiecas uz iestādēm, kas lieto integrācijas vidi vai ir pieteikušās integrācijas vides lietošanai.

Atsvaidzināt eParaksta rīki un elektronisko dokumentu aprite Iedzīvotāju un uzņēmēju saziņai ar iestādēm un iestāžu saziņai ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, īpaši gadījumos, kas skar personu datus, komercnoslēpumu saturošu informāciju un citu aizsargājamu informāciju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija turpmāk — VARAM aicina izmantot Oficiālo elektronisko adresi e-adresi. E-adreses sistēmas darbību un izmantošanu nosaka Oficiālās elektroniskās adreses likums un tā nodrošina drošu komunikāciju atbilstoši ierobežotas pieejamības informācijas statusam, atšķirībā no e-pasta sarakstes.

Integrācijas vide nodrošina dokumentu drošu apriti starp iestādēm, savienojot iestāžu lietvedības sistēmas, un integrācijas vidē esošo dokumentu aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi. Integrācijas vide ir Valsts informācijas sistēmu savietotāja sastāvdaļa, un minētā savietotāja pārzinis un turētājs ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra turpmāk — pārzinis.

iespēju aprite

Dokumentu apritē starp iespēju aprite vides dalībniekiem dokumentu juridisko spēku nodrošina atbilstoši dokumentu juridisko spēku un elektronisko dokumentu jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem. Pārzinis izstrādā un apstiprina integrācijas vides lietošanas noteikumus turpmāk — lietošanas noteikumikuros noteiktas tehniskās un organizatoriskās prasības integrācijas vides lietošanas uzsākšanai un darbībai integrācijas vidē.

Ja lietošanas noteikumos izdara izmaiņas, tās stājas spēkā 10 darbdienu laikā pēc tam, iespēju aprite pārzinis integrācijas vides dalībniekiem ir nosūtījis paziņojumu par izmaiņām.

Dokumentu aprite integrācijas vidē 9. Dokumentu sūta un saņem šādā kārtībā: 9. Sūtītājs dokumenta saņemšanas apstiprinājumu var pārbaudīt, izmantojot sūtītāja lietvedības sistēmas saskarni ar integrācijas vidi.

Ja iestāde integrācijas vidē nosūta dokumentu, kas papildus integrācijas vides dalībniekiem tiek adresēts arī personai vai iestādei, kura nav integrācijas vides dalībnieks, iestāde dokumentu nosūta saskaņā ar dokumentu apriti reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

  1. Alpari variants
  2. 1C:Dokumentu aprite 8
  3. Aprites ekonomikas koncepts | gitaristusesija.lv
  4. Pakalpojumi visā Eiropā, izmantojot stratēģiskas partnerības Pilns apkārtējās vides temperatūras un noteikta temperatūras režīma pakalpojumu klāsts Pārtikas drošības un kvalitātes pārbaude Sekošana kravām un temperatūras uzraudzība, izmantojot satelītus Ātra un elastīga piegāde Mēs piedāvājam uzticamus, ātrus un elastīgus piegādes pakalpojumus, ko varat izmantot ātras aprites patēriņa preču un mazumtirdzniecības nozarē, — tās ir regulāras mazumtirdzniecības kravu piegādes no mūsu noliktavām, ievērojot pārtikas nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas prasības.
  5. Dokumentu vadība Dokumentu vadība EDUS sistēma piedāvā pilna cikla dokumentu vadību un uzturēšanu, lai taupītu uzņēmuma līdzekļus un darbinieku laiku.
  6. Labākās stratēģijas 30 minūtes
  7. Kā var lasīt Eiropas Komisija sagatavotajā faktu lapā, aprites ekonomikā produktu un materiālu vērtība tiek uzturēta iespējami ilgi, atkritumu radīšana un resursu izmantošana tiek samazināta, un, kad produkts ir sasniedzis dzīves cikla beigas, resursi paliek ekonomikā, kur tos izmanto atkal un atkal, lai radītu papildu vērtību.
  8. Atbalstīt un ieviest modeļus efektīvai un praktiskai apguvei, veicinot izpratni un iedvesmojot studentus pārdomāt ekonomikas nākotni no aprites ekonomikas viedokļa; izveidot inovatīvās mācību prakses un apmācību platformas, lai paātrinātu pāreju no lineārās uz aprites ekonomiku; sniegt jaunāko informāciju, ieskatus un viedokļus, kas iekļautas aprites ekonomikas maģistra studiju programmā un nepieciešamas pārejas paātrināšanai; veicināt inovācijas, jaunradi un uzņēmējdarbības prasmes.

Pieteikšanās integrācijas vides lietošanai un attiekšanās no tās Iestāde piesakās dalībai integrācijas vidē, nosūtot pārzinim elektroniski aizpildītu un parakstītu vienošanos pielikums. Iestāde pirms šīs instrukcijas Vienošanās nosūtīšana apliecina iestādes piekrišanu ievērot lietošanas noteikumus.

ĀTRAS APRITES PATĒRIŅA PRECES UN MAZUMTIRDZNIECĪBA

Pārzinis 10 darbdienu laikā pēc vienošanās iespēju aprite atļauj iestādei kļūt par integrācijas vides dalībnieku, nosakot iestādei pieslēgšanas procesa uzsākšanas datumu. Turpmākā pieslēgšanās procedūra notiek atbilstoši lietošanas noteikumiem un pārziņa norādījumiem. Pārzinim ir tiesības 10 darbdienu laikā pēc vienošanās iespēju aprite atteikt iestādei kļūt par integrācijas vides dalībnieku, par to informējot iestādi, ja iestāde pieslēgšanas procesa laikā nespēj nodrošināt lietošanas noteikumos noteikto tehnisko un organizatorisko prasību izpildi vai kādu lietošanas noteikumos noteikto pieslēgšanās procesa darbību izpildi.

iespēju aprite

Ja pēc veiksmīga pieslēgšanās procesa iestāde var nodrošināt lietošanas noteikumos noteikto tehnisko un organizatorisko prasību izpildi, pārzinis piecu darbdienu laikā apstiprina iestādes iesūtīto vienošanos un nosūta apstiprināto vienošanos atpakaļ iestādei. Iestāde kļūst par integrācijas vides dalībnieku ar brīdi, kad pārzinis ir parakstījis iestādes iesūtīto vienošanos, iekļāvis iestādi integrācijas vides adresātu sarakstā un nosūtījis pārējiem integrācijas vides dalībniekiem paziņojumu par jaunas iestādes iespēju aprite integrācijas videi.

iespēju aprite

Ja iestāde vai iestādes struktūrvienība — integrācijas vides lietotājs — vēlas atteikties iespēju iespēju aprite integrācijas vides lietošanas, tā pārzinim nosūta atteikumu 10 darbdienas pirms darbību izbeigšanas integrācijas vidē. Pēc atteikuma saņemšanas pārzinis vienas darbdienas laikā informē pārējos integrācijas vides dalībniekus par iestādes vai tās struktūrvienības darbības izbeigšanu integrācijas vidē, norādot datumu, no kura attiecīgā iestāde vai tās struktūrvienība integrācijas vidē vairs nav pieejama.

iespēju aprite

Pārziņa un iestādes pienākumi Pārzinim ir šādi pienākumi: Iestādei ir šādi pienākumi: Viņķele Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E. Sprūdžs Pielikums.