Latvijas valsts portāls

Iespēja iegādāties daļu, Kopīpašums un tā zemūdens akmeņi (I)

Apskatīt informāciju par nekustamajiem īpašumiem visā Latvijas teritorijā varat izmantojot portālu Kadastrs. Papildus portālā Kadastrs. Noskaidrot, vai Jums interesējošā īpašuma tuvumā nav reģistrēta dzīvnieku novietne teritorijā var tikt turēti lopi, mājputni, u. Svarīga informācija, kas noteikti jānoskaidro pirms nekustamā īpašuma iegādāšanās, ir ar to saistītie ierobežojumi. Vairāk informācijas par apgrūtinājumiem, servitūtiem, kultūras pieminekļa statusu vairāk lasiet sadaļā Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi.

Tādos gadījumos pārsvarā telpas ir nodotas lietošanā, noslēdzot lietošanas kārtības līgumu. Tas nozīmē, ka viens īpašums — zeme vai ēka — ir kopīgā lietošanā ar citām personām.

No vienas puses, cilvēks it kā var ar sava īpašuma domājamo daļu rīkoties pēc saviem ieskatiem, bet, no otras puses, — nekādi nedrīkst aizskart kopīpašnieku intereses un tādējādi savās tiesībās ir ierobežots.

Kopīpašumā var būt arī zeme.

Kopīpašums un tā zemūdens akmeņi (I)

Kopīpašums var izveidoties mantojuma ceļā, kad persona kļūst par līdzīpašnieku kādam īpašumam. Tas var notikt, arī šķirot laulību, iespēja iegādāties daļu tiek dalīts īpašums.

Ja starp kopīpašniekiem ir noslēgts lietošanas kārtības līgums, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā, tad kopīpašniekam ir noteikta brīvāka rīcība ar īpašumu, jo ir sadalīts, kurš lieto kuru kopīpašuma daļu. Ja nav noslēgts lietošanas kārtības līgums, tad bieži rodas domstarpības.

Recepšu zāles pa daļām jeb atsevišķām plāksnītēm - iegādāties neļauj

Ja kāds nekustamā īpašuma kopīpašnieks atsavina savu daļu personai, kura nav kopīpašnieks, tad pārējiem kopīpašniekiem divu mēnešu laikā, skaitot no pirkuma līguma noraksta saņemšanas, ir pirmpirkuma tiesības. Pirms iegādāties domājamās daļas daudzdzīvokļu iespēja iegādāties daļu, kas nav sadalīts dzīvokļu īpašumos, ieteicams pārliecināties par īpašuma statusu, dokumentiem, to, vai telpas atbilst domājamajām daļām, vai ir noslēgts un zemesgrāmatā reģistrēts lietošanas kārtības līgums.

Civillikuma Tas nozīmē, ka vairākām personām — divām, desmit vai 20 — pieder viens īpašums un tas ir kopīgā lietošanā, skaidro zvērināts advokāts Artūrs Lielgalvis. Kopīpašums var iespēja iegādāties daļu privātmāja, kas sadalīta kā legāli nopelnīt naudu bitkoinos mājās un pieder diviem īpašniekiem, tajā pašā laikā kopīpašums var būt daudzdzīvokļu nams, kurā ir 50 iespēja iegādāties daļu vairāk dzīvokļu, kuri nav sadalīti dzīvokļu īpašumos.

Kopīpašumā, īpaši Rīgā, mēdz būt pirmskara daudzdzīvokļu mājas, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos.

Kas jāzina, iegādājoties daļas kopīpašumā

Var būt arī gadījums, kad īpašumu iegādājas divas vai vairākas personas un to kopīgi tālāk lieto un izmanto. Kā rīkoties ar kopīpašumu Kā drīkst rīkoties ar kopīpašumu?

Neviens atsevišķs kopīpašnieks nevar bez visu pārējo piekrišanas ne apgrūtināt kopīpašuma priekšmetu ar lietu tiesībām, ne atsavināt to visā tā sastāvā vai pa daļām, ne arī kaut kādi to pārgrozīt. Kopīpašumi var būt dažādi, var būt arī starp kopīpašniekiem noslēgti lietošanas kārtības līgumi, kas ir reģistrēti zemesgrāmatā.

Tādos gadījumos kopīpašniekam ir noteikta brīvāka rīcība ar īpašumu, jo ir sadalīts, iespēja iegādāties daļu lieto kuru kopīpašuma daļu. Lietošanas kārtības līgums paredz to, ka kopīpašnieki savā starpā nosaka daļas, kuras viņiem pieder attiecībā pret īpašumu, kas tiek nodots lietošanā. Bet, ja vienošanās par koplietošanu nav, tad ar kopīpašumu var rīkoties, tikai visiem īpašniekiem kopīgi vienojoties. Vai savu domājamo daļu daudzdzīvokļu mājā kopīpašnieks var izīrēt?

Notikuma apraksts

Ja ir noslēgts lietošanas kārtības līgums ar pārējiem kopīpašniekiem un domājamās daļas ir atsevišķas telpas, tad tās var izīrēt trešajām personām. Ja šāda lietošanas kārtības līguma nav, tad ar telpām var rīkoties tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu. Var vienoties, ka telpas tiek izīrētas un ienākumi sadalīti atbilstoši domājamajām daļām.

grafiskās figūras binārā opcijās

Kopējās lietas augļi piekrīt atsevišķiem kopīpašniekiem — samērīgi ar katra daļu tajā. Ja nevar vienoties, ko kurš lietos Ja nav noslēgts lietošanas kārtības līgums, tad bieži rodas domstarpības. Praksē ir bijuši gadījumi, kad iespēja iegādāties daļu domājamo daļu īpašnieks patvaļīgi pats pievieno klāt savai dzīvojamai telpai tualeti, kāpņu telpas daļu un pēc tam, mainoties īpašniekam, izrādās, ka dzīvoklis ir par vienu telpu mazāks.

Šobrīd Amatciemā ir pārdoti īpašumi, uzsākta 94 māju būvniecība, no tām pilnībā pabeigtas un apdzīvotas ir 79 mājas. Vai Amatciemā iedzīvotāji dzīvo pastāvīgi vai tikai brīvdienās?

Ja kopīpašnieki nevar vienoties, kas kuram pieder, iespēja iegādāties daļu izeja ir vērsties tiesā. Nosakot lietošanas kārtību, tiek skatīts, lai katrs kopīpašnieks var netraucēti lietot īpašumu cik tas iespējams.

Kopīpašuma uzturēšana Lai uzturētu īpašumu pienācīgā kārtībā, ir iespēja noslēgt vienošanos starp kopīpašniekiem par dalītu nekustamā īpašuma lietošanu vai līgumu par kopīpašuma apsaimniekošanu un lietošanas kārtību, piemēram, piemājas teritorijas zāles pļaušanu, sniega tīrīšanu, atkritumu izvešanu. Viens īpašnieks piecus gadus maksā visus rēķinus par nekustamā īpašuma nodokli, elektrību, apsaimniekošanu tikai viņam ir noslēgts obligāts apsaimniekošanas līgumszāli pļauj, lai nav soda.

Otrs īpašnieks pilnīgi neko nedara īpašuma labā un nepiekrīt to pārdot. Vai ir iespējams atsavināt otra īpašnieka daļu nemaksāšanas dēļ? Nē, par parādiem īpašumu atņemt nevar.

Civillikums noteic, ka kopīpašniekiem būtu jāatlīdzina izdevumi, kas ir nepieciešami īpašuma uzturēšanai, — nevis greznuma izdevumi, bet tieši uzturēšanas izdevumi. Ja ir divi īpašnieki kādai ēkai vai zemei un viens veic visas nepieciešamās apsaimniekošanas darbības, tad viņam ir tiesības pieprasīt kompensēt izdevumus.

Interneta izpeļņa par to vienošanos nevar panākt, tad ir jāsniedz prasība tiesā. Nams var arī nebūt sadalīts dzīvokļu īpašumos Būtiska atšķirība ir starp daudzdzīvokļu namiem, kuri ir sadalīti dzīvokļu īpašumos, un namiem, kuri nav sadalīti, bet kuros ir noteikta īpašuma lietošanas kārtība. Dzīvokļa īpašuma likuma 2. Savukārt likuma 4. Par kopīpašuma lietošanu un apsaimniekošanu dzīvokļu īpašnieki lemj Dzīvokļa īpašuma likuma noteiktajā kārtībā.

Pirmpirkuma un izpirkuma tiesības Kopīpašumā savas domājamās daļas var pārdot jebkuram, taču ir viens ierobežojums, kuru nosaka Civillikuma Ja kāds nekustamā īpašuma kopīpašnieks atsavina savu daļu personai, kas nav kopīpašnieks, tad pārējiem kopīpašniekiem iespēja iegādāties daļu mēnešu laikā, skaitot no pirkuma līguma noraksta saņemšanas, ir pirmpirkuma tiesības.

Šajā gadījumā, sūtot paziņojumu, nereti rodas problēmas, jo kopīpašnieki dzīvo ārpus Latvijas.

Šīs kapitālsabiedrības ir lielākās no kopumā četriem autotransporta tehnisko apskašu pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem Latvijā. Pieteikšanās dalībai šajās izsolēs elektronisko izsoļu vietnē ir līdz Possessor nodrošina CSDD piederošo kapitāla daļu pārdošanas procesu, tai skaitā organizē kapitāla daļu vērtības noteikšanu, izstrādā pārdošanas noteikumus, saskaņojot tos ar CSDD, veic pārdošanas izziņošanu un citus publicitātes pasākumus, kā arī organizē izsoles. Šobrīd transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa pārbaude ir uzticēta CSDD, kura ir šo funkciju deleģējusi četrām direkcijas akreditētām kapitālsabiedrībām.

Turklāt, ja viņi uz vēstulēm neatbild, tad ir jāgaida iespēja iegādāties daļu mēneši, iekams var noslēgt pirkuma līgumu.

Var arī rasties situācija, ka, noslēdzot pirkuma līgumu ar potenciālo pircēju, tomēr domājamās kopīpašuma daļas var iegādāties kāds no kopīpašniekiem. Iespējamas arī situācijas, kad potenciālais domājamo daļu pārdevējs nav izpildījis Civillikumā noteikto pienākumu paziņot kopīpašniekiem par darījumu, tad iestājas pirmpirkuma tiesības. Gadījumos, kad pirmpirkuma tiesības nav bijis iespējams izlietot atsavinātāja vainas dēļ, pārējie kopīpašnieki var izmantot izpirkuma tiesības.

Līdz ar to citi kopīpašnieki var izmantot izpirkuma tiesības, atsavinot domājamās daļas ar tieši tādiem pašiem noteikumiem, kādi ir bijuši pirkuma līgumā. Ja kopīpašnieki interneta investīciju idejas vienoties Civillikuma Ja Tiesa, raugoties pēc dalāmā priekšmeta īpašībām un lietas apstākļiem: piespriež katram kopīpašnieka reālas daļas, uzliekot, kad vajadzīgs, viena daļai zināmus servitūtus par labu otra daļai; atdod visu lietu vienam kopīpašniekam ar pienākumu samaksāt pārējiem viņu daļas naudā; noteic lietu pārdot, izdalot ieņemto naudu kopīpašnieku starpā; izšķir jautājumu ar lozi, it īpaši tad, kad jāizšķir, kurš kopīpašnieks var paturēt sev pašu lietu un kurš apmierināms ar naudu.

Darījuma iespēja iegādāties daļu Atbildot uz jautājumu, vai būtu ieteicams pirkt domājamo iespēja iegādāties daļu no kopīpašuma, zvērināts advokāts A. Lielgalvis norāda, ka pirms tam rūpīgi jāpārdomā darījuma sekas. Pirms iegādāties domājamās daļas daudzdzīvokļu namā, kas nav sadalīts dzīvokļu īpašumos, ieteicams pārliecināties par īpašuma statusu, dokumentiem, to, vai telpas atbilst domājamām daļām, vai ir noslēgts un zemesgrāmatā reģistrēts lietošanas kārtības līgums.

Ko pircēji darītu citādāk, ja mājokli pirktu vēlreiz

Ar dzīvesbiedru attiecības nav reģistrētas, neesam laulāti vēlamies iegādāties nekustamo īpašumu, noformējot to kā kopīpašumu nesadalot faktiski. Kādi ir riski? Šis nekustamais īpašums piederēs divām personām.

Nākotnē to sadalīt atsevišķi nevarēs. Ja radīsies strīds un īpašumu atsevišķi vēlēsies lietot katra puse, jārēķinās ar to, ka īpašums būs vai nu jāpārdod, maksu sadalot, vai vienai pusei jāatpērk no otras.

top 5 vietnes, lai nopelnītu naudu internetā

Līdz ar to arī maksājumi būs jādala uz pusēm. Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.

pārbaudīti kursi par naudas pelnīšanu tiešsaistē 2022