Ieguldījumi internetā ar pasīviem ienākumiem, Padoms par darbu ar binārajām opcijām

Ieguldījumi internetā, Jūsu Internet Explorer pārlūkprogramma netiek atbalstīta.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Likuma nosaukums I nodaļa. Pievienojamais fonds nodod visus savus aktīvus un saistības iegūstošajam fondam un beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.

Ieguldījumi internetā. Īsta vai virtuāla?

Pievienojamā fonda ieguldītāji apmaiņā pret pievienojamā fonda ieguldījumu apliecībām saņem iegūstošā fonda ieguldījumu apliecības un samaksu naudā, kas nepārsniedz 10 procentus no šo ieguldījumu apliecību neto aktīvu vērtības, b pievienojamais fonds — divi vai vairāki fondi vai apakšfonds —, beidzot pastāvēt bez likvidācijas ieguldījumi internetā, nodod visus savus aktīvus un ieguldījumi internetā iegūstošajam fondam — jaundibinātajam fondam vai apakšfondam.

Likuma mērķis Šā likuma mērķis ir noteikt ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un ieguldījumu fondu tiesisko statusu, tiesības, pienākumus un atbildību, dibināšanas kārtību un darbības principus, reglamentēt prasības ieguldījumu fondu pārvaldīšanai un ieguldījumu veikšanai, kā arī regulējošo prasību ievērošanas uzraudzību.

stratēģijas norāda bināros variantus

Likumā regulētā darbība 1 Šis likums regulē kārtību, kādā tiek publiski piesaistīti naudas līdzekļi Latvijā un tiek veikta to apvienota ieguldīšana piesaistītāja vārdā.

II nodaļa. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Nodaļa Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbības uzsākšana 1 Latvijā ieguldījumu pārvaldes sabiedrību dibina akciju sabiedrības formā. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība darbojas saskaņā ar šo likumu, Komerclikumu, citiem normatīvajiem aktiem un saviem statūtiem.

  • Ieguldījumi internetā. Īsta vai virtuāla?
  • Top 5 veidi, kā gūt pasīvos ienākumus internetā Kā Saņemt Pasīvus Ienākumus Internetā Dienas Investīcijas Internetā Pirmais punkts attiecas uz tirdzniecības risks Investors to var ietekmēt.
  • Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums
  • Iespējas tirdzniecības 72 Cfd Kāds ir ieguldījums bitcoin kā izlemt, kurā kriptogrāfijas monētā ieguldīt kur tirgot bināro opcijas Atgūto summu saņemsi norēķinu kontā un varēsi uzreiz novirzīt uzkrājumam, palielinot tā apmēru.

Sabiedrības darbības veidi 1 Sabiedrības pamatdarbība ir ieguldījumu fondu pārvalde un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana. Sabiedrības darbību valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumi internetā pārvaldīšanā regulē arī Valsts fondēto pensiju likums.

Ieguldījumu fondu pārvalde ietver šādus pakalpojumus: 1 fonda ieguldījumu pārvaldīšana; 2 fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības: a fonda juridisko lietu un grāmatvedības kārtošana, b informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju vai citu sabiedrības klientu pieprasījuma, c fonda vērtības un ieguldījumu apliecību cenas noteikšana, d fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība, e fonda ienākuma sadale, f ieguldījumu apliecību emisija un atpakaļpirkšana, g norēķinu par līgumsaistībām izpilde, h ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana, i ieguldījumi internetā ieguldījumu apliecību turētāju reģistra kārtošana; 3 fonda mārketings reklamēšana, ieguldījumu apliecību izplatīšana, ieguldījumi internetā izpēte un citi līdzīgi pakalpojumi.

Sabiedrības atrašanās vieta un firma 1 Latvijā reģistrētas sabiedrības valdei sabiedrības sēdeklim jāatrodas Latvijā. Minētajām personām ir pienākums nodrošināt Komisiju ar šo informāciju, ja tā nav pieejama publiskajos reģistros, no kuriem Komisija ir tiesīga šādu informāciju saņemt.

Aicinot ieguldīt internetā, divarpus gadu laikā no Latvijas iedzīvotājiem izkrāpti 7 miljoni eiro

Būtiskas līdzdalības iegūšana, samazināšana un izbeigšana sabiedrībā 1 Būtisku līdzdalību sabiedrībā drīkst iegūt persona, kura atbilst sabiedrības akcionāriem noteiktajām prasībām, kā arī nodrošina šā panta septītajā daļā noteikto kritēriju izpildi. Paziņojumā norāda iegūstamo līdzdalības apmēru procentos no sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita.

platformas binārām opcijām ar minimālu depozītu

Paziņojumam pievieno Komisijas normatīvajos noteikumos paredzēto informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu personas atbilstību šā panta septītajā daļā noteiktajiem kritērijiem. Paziņojumam pievienojamās informācijas saraksts publicējams Komisijas mājaslapā internetā.

Ieguldījumi internetā no 100

Komisijai ir tiesības pagarināt minēto vērtēšanas perioda pārtraukumu līdz 30 darbdienām, ja persona, kura vēlas iegūt, ir ieguvusi, vēlas palielināt vai ir palielinājusi savu būtisko līdzdalību sabiedrībā, nav pakļauta apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošināšanas sabiedrību, kredītiestāžu, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, alternatīvo ieguldījumu ieguldījumi internetā pārvaldnieku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības uzraudzībai vai šīs personas mītnes reģistrācijas ieguldījumi internetā nav dalībvalstī.

Ja Komisija ir pārtraukusi šā panta septītajā daļā noteikto 60 darbdienu ātrākais veids, kā nopelnīt naudu ziedu laikos periodu, pārtraukuma ieguldījumi internetā vērtēšanas periodā neieskaita.

Ja līdz minētā termiņa beigām persona nav ieguvusi vai palielinājusi būtisku līdzdalību sabiedrībā, Komisijas piekrišana tās būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai sabiedrībā zaudē spēku. Pēc personas motivēta rakstveida lūguma Komisija var lemt par minētā termiņa pagarināšanu. Paziņojumā norāda personas līdzdalības apmēru, kāds tas sabiedrībā būs pēc līdzdalības samazināšanas.

Grozījums par vārda "Komisija" attiecīgā locījumā aizstāšanu ar vārdiem "Latvijas Banka" attiecīgā locījumā un vārdu "normatīvie noteikumi" attiecīgā locījumā aizstāšanu ar vārdiem "noteikumi" ieguldījumi internetā locījumā stājas spēkā Pārejas noteikumu Neziņošanas sekas 1 Ja persona, kas tiek turēta aizdomās par būtiskas līdzdalības iegūšanu sabiedrībā, nesniedz vai atsakās sniegt šā likuma 7.

Komisija nekavējoties par šo faktu informē attiecīgos akcionārus un sabiedrību. Sabiedrības kapitāls 1 Sabiedrības minimālais sākotnējais kapitāls ir euro. Šajā daļā noteiktās prasības neattiecas uz sabiedrību, kuras pašu kapitāla apmērs ir 10 euro vai lielāks par to.

Prasības sabiedrības padomes locekļiem un amatpersonām 1 Par sabiedrības amatpersonu drīkst būt persona, ieguldījumi internetā atbilst šādām prasībām: 1 tā ir pietiekami kompetenta tajā jomā, par kuru būs atbildīga; 2 tai ir augstākā izglītība un ne mazāk kā triju gadu atbilstoša profesionālā pieredze; 3 tai ir nevainojama reputācija; 4 tai nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību. Licences saņemšanai iesniedzamie dokumenti un ziņas 1 Lai saņemtu licenci, sabiedrība iesniedz Komisijai iesniegumu licences saņemšanai.

Iesniegumam pievieno dokumentus par sabiedrības reģistrāciju, akcionāriem, padomes locekļiem un amatpersonām, par sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšanai izstrādātajām taktika un stratēģijas par binārām opcijām un politikām, kā arī citus šajā pantā minētos dokumentus.

kursa sieviete

Ārvalstī reģistrētas juridiskās personas iesniedz arī reģistrācijas dokumentu kopijas, c dokumenti, kas apliecina sabiedrības akcionāru kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā finanšu līdzekļu esamību un izcelsmi, lai viņi varētu veikt ieguldījumus sabiedrības kapitālā, d ziņas par sabiedrības akcionāru kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā īpašniekiem līdz fiziskajai personai, par kuru sniedz ziņas atbilstoši šā punkta "a" apakšpunktam.

Paziņojumā norādāma šāda informācija: a sabiedrības firma un amats, uz kuru persona kandidē, b vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, personas kods ja tāds ir un pilsonība, c izglītība zinātniskais grādse ieguldījumi internetā ir bijusi sodāmība, f ieguldījumi internetā ir bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību, g iepriekšējās darbavietas pēdējo 10 gadu laikā un darba pienākumu īss apraksts; 2 pases vai cita personu apliecinoša dokumenta lapas kopija, kurā norādīti personas identifikācijas dati [vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, personas kods ja tāds ir ]; 3 izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Sarakstā norāda katras personas vārdu un uzvārdu, personas kodu, izglītību, amatus, kurus tā ieņēmusi pēdējo piecu gadu laikā, un uz darba aprakstu attiecināmos sabiedrības un attiecīgās personas noslēgto līgumu noteikumus. Juridiskā persona norāda firmu, reģistrācijas numuru un pārvaldes institūciju locekļus, kā arī iesniedz Komisijai pēdējā gada pārskatu. Licences izsniegšanas noteikumi 1 Komisija lēmumu par licences izsniegšanu pieņem triju mēnešu laikā pēc tam, kad saņemti visi šajā likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti, kas sagatavoti un noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Licencē noteikto pārvaldes pakalpojumu maiņa 1 Ja sabiedrība vēlas, ieguldījumi internetā tai izsniegtajā licencē norādītie pārvaldes pakalpojumi tiktu papildināti ar jauniem, vai vēlas atteikties no kāda licencē norādītā pārvaldes pakalpojuma sniegšanas, tā iesniedz Komisijai attiecīgu iesniegumu. Minētajā procedūrā sabiedrība nosaka par šajā daļā minētās informācijas pieprasījumu izpildi atbildīgo kontaktpersonu.

interneta ieņēmumi ar maksājumiem

Sabiedrība ir atbildīga par šīs daļas prasību ievērošanu. Tomēr tas neierobežo fonda ieguldītāju tiesības celt šādas prasības savā vārdā. Kritiskās situācijas analīzei ieguldījumi internetā jutīguma testus un scenāriju analīzi. Jutīguma testus veic, lai noteiktu atsevišķa faktora nelabvēlīgu izmaiņu ietekmi uz ieguldījumu plāna portfeli.

Így Gyorsítsd fel a NETED! / A Legjobb Internet beállítások

Scenāriju analīzi veic, lai noteiktu vairāku faktoru nelabvēlīgu izmaiņu ietekmi uz ieguldījumu plāna portfeli, konstatējot šo ārkārtējo, bet iespējami nelabvēlīgo notikumu vai izmaiņu cēloni. Šo valdes apstiprināto kritiskās situācijas analīzi un lēmumu par veicamajām ieguldījumi internetā iesniedz Komisijai. Sabiedrības pienākumi, sniedzot pārvaldes pakalpojumus 1 Sabiedrībai, sniedzot pārvaldes pakalpojumus, ir pienākums rīkoties taisnīgi un neatkarīgi no turētājbankas un kā godīgam, gādīgam un rūpīgam saimniekam un nodrošināt, lai attiecīgie pakalpojumi tiktu sniegti ar pienācīgu profesionalitāti un rūpību vienīgi fonda un fonda ieguldītāju un pārvaldes pakalpojumu saņēmēju interesēs un neapdraudot finanšu tirgus stabilitāti.

Šo informāciju var sniegt kopsavilkuma veidā, bet fonda ieguldītājam ir tiesības saņemt arī detalizētu informāciju, b maksājuma veikšanas vai cita veida labuma sniegšanas nolūks ieguldījumi internetā paaugstināt attiecīgā pakalpojuma kvalitāti un šis nolūks neietekmē sabiedrības pienākumu rīkoties klientu interesēs; 3 kas nodrošina attiecīgā pakalpojuma sniegšanu vai ir nepieciešami šā pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā finanšu instrumentu turēšanas izmaksas, norēķinu un tirdzniecības vietas izmaksas, administratīvās nodevas vai maksa par juridiskiem pakalpojumiem, ieguldījumi internetā maksājumi ieguldījumi internetā to rakstura nevar nonākt pretrunā ar sabiedrības pienākumu rīkoties godīgi, taisnīgi un profesionāli klientu interesēs.

Pienācīga rūpība pārvaldes pakalpojumu sniegšanā 1 Sabiedrība ievēro pienācīgu rūpību ieguldījumu izvēlē un pārvaldīšanā ne tikai pārvaldes pakalpojumu saņēmēju interesēs, bet arī tādēļ, lai neapdraudētu finanšu tirgus stabilitāti un integritāti. Šai nolūkā sabiedrība izstrādā un ievēro kārtību, kādā izvērtējama un pārbaudāma persona, kurai tiks deleģēta riska pārvaldīšanas funkcija, šīs personas kompetence un spēja uzticami, profesionāli un efektīvi veikt fonda risku pārvaldīšanu, kā arī pastāvīgu šīs personas darbības Bitcoin tirdzniecības bot procedūru.

Labāko rezultātu nodrošināšana 1 Sabiedrība, izpildot lēmumus par darījumu slēgšanu ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanas ietvaros, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem nodrošinātu pēc iespējas labākus rezultātus, ņemot vērā darījuma cenu, izmaksas, izpildes ātrumu, izpildes un norēķinu iespējamību, darījuma apmēru un specifiku vai jebkurus citus apsvērumus attiecībā uz darījuma rīkojuma izpildi.

Es esmu interneta investors. Šajā rakstā es mēģināšu sniegt atbildi uz to, īsi aprakstot galvenos ieguldīšanas veidus tīmeklī. Nosacīti ieguldījumus internetā var iedalīt divās kategorijās: reālie ieguldījumi un tā, tā sakot, tīkla variācijas.

Sabiedrība izstrādā un īsteno darījumu izpildes politiku, kas paredz, kā tiek izvērtēti minētie kritēriji un šā panta pirmajā daļā minētie faktori, lai pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem nodrošinātu labāko iespējamo rezultātu.

Sabiedrība ir tiesīga slēgt vienošanos ieguldījumi internetā personu par rīkojumu izpildi tikai tad, ja ir ievērotas visas šā panta prasības.

Ieguldījumu fondi

Darījumu izpildes politiku sabiedrība pārskata reizi gadā vai gadījumā, kad rodas būtiskas izmaiņas, kas ietekmē sabiedrības spēju arī turpmāk nodrošināt pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem labāko iespējamo rezultātu. Darījumu rīkojumu izpildes noteikumi 1 Sabiedrība izstrādā procedūras un ievieš nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu tūlītēju, godīgu un ātru to darījumu rīkojumu izpildi, kuri saistīti ar pārvaldes pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem.

kādi bitkoini

Rīkojoties pārvaldes pakalpojumu saņēmēju vārdā, sabiedrība nodrošina šādu ieguldījumi internetā izpildi: 1 rīkojumi, kas izpildīti pārvaldes pakalpojumu saņēmēju vārdā, tiek nekavējoties un precīzi reģistrēti; 2 salīdzināmi pārvaldes pakalpojumu saņēmēju rīkojumi tiek izpildīti nekavējoties to iesniegšanas secībā, ja vien rīkojumu īpatnības vai tirgus apstākļi tos nepadara neizpildāmus šādā veidā vai minēto personu intereses neprasa citādu rīcību; 3 darījuma rezultātā saņemtie finanšu instrumenti vai naudas līdzekļi tiek nekavējoties un pilnībā ieskaitīti pārvaldes ieguldījumi internetā saņēmēja finanšu instrumentu kontā vai naudas līdzekļu kontā.

Rīkojumu apvienošanas un sadalīšanas politika var būt iekļauta darījumu izpildes politikā un paredz: 1 apvienot rīkojumus tikai tad, ja nekas neliecina, ka rīkojumu apvienošana varētu kaitēt to klientu interesēm, kuru rīkojumus apvieno; 2 apvienoto rīkojumu godīgu sadalījumu un skaidrojumu par to, kā rīkojumu apmērs ieguldījumi internetā cena ietekmē rīkojumu sadalīšanu un izpildi; 3 kārtību, kādā tiek sadalīti ar apvienoto rīkojumu saistītie darījumi, ja apvienotais rīkojums ir izpildīts ieguldījumi internetā 4 kārtību, kas nodrošina šā panta ceturtās un piektās daļas prasību izpildi attiecībā uz rīkojumu pārvaldes pakalpojumu saņēmēju vai citu klientu vārdā un rīkojumu par darījumiem pašas sabiedrības vārdā sadalīšanu vai pārdalīšanu.

Ja sabiedrība var pamatoti pierādīt, ka bez šādas apvienošanas tā nebūtu varējusi rīkojumu izpildīt ar tik izdevīgiem nosacījumiem vai vispār nebūtu varējusi izpildīt, tā attiecībā uz darījumu savā vārdā var piemērot proporcionālu ienākumu sadalījumu.

žetonu apmaiņa

Iesniegumu un sūdzību strīdu izskatīšana 1 Sabiedrība nodrošina, ka fonda ieguldītāju iesniegumu un sūdzību strīdu par sabiedrības pārvaldes pakalpojumu sniegšanu izskatīšanas procedūra ir brīvi pieejama sabiedrības atrašanās vietā un elektroniskā veidā sabiedrības mājaslapā internetā, ja tāda ir izveidota. Ja šo termiņu objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams ievērot, sabiedrība ir tiesīga to pagarināt, par to rakstveidā paziņojot iesnieguma vai sūdzības strīda iesniedzējam. Interešu konflikts 1 Sabiedrība nodrošina tādu iekšējās kontroles sistēmu, ieguldījumi internetā maksimāli samazina iespēju rasties interešu konfliktam starp: 1 sabiedrību un tās klientiem; 2 sabiedrības pārvaldē esošajiem fondiem; 3 sabiedrības klientiem; 4 sabiedrības klientiem un sabiedrības pārvaldē esošajiem fondiem; 5 alternatīvo ieguldījumu fondu vai tā ieguldītājiem un sabiedrības pārvaldē esošu ieguldījumu fondu vai ieguldījumu fonda ieguldītājiem; 6 sabiedrību un akciju sabiedrību, kuras akcijās sabiedrība iegulda ieguldījumu fonda, valsts fondēto pensiju shēmas vai privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļus, ja šīs akciju sabiedrības juridiskā adrese ir dalībvalstī un tās akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū.

Ieguldījumi internetā sabiedrība ietilpst komercsabiedrību grupā, interešu konfliktu novēršanas politika paredz arī tādu interešu konfliktu novēršanu, kuri var rasties citas grupā ietilpstošas komercsabiedrības darbības vai struktūras dēļ.

Pēc tam kad sabiedrības valde tiek informēta par šajā daļā minēto gadījumu, tā pieņem attiecīgus lēmumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu fonda un tā ieguldījumu apliecību ieguldījumi internetā interešu aizsardzību. Minētajā kārtībā nosaka darbības, kas nepieciešamas, lai: 1 uzraudzītu un nodrošinātu to, ka balsstiesības tiek izmantotas saskaņā ar attiecīgā fonda ieguldījumu mērķiem un politiku; 2 novērstu vai pārvaldītu visus no balsstiesību izmantošanas izrietošos interešu konfliktus.

Klientu atbalsts

Šādā gadījumā sešu mēnešu laikā no pārņemšanas pabeigšanas dienas sabiedrība veic attiecīgus pasākumus, lai tās turpmākā darbība atbilstu šā panta četrpadsmitās daļas noteikumiem. Personīgo darījumu veikšanas ierobežojumi 1 Personīgais darījums ir tirdzniecības darījums ar finanšu instrumentiem, ko veikusi ar sabiedrību saistīta persona, vai darījums, kas veikts šīs personas ieguldījumi internetā, ja ir spēkā vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 1 darījums nav izpildīts ar sabiedrību saistītas personas darba pienākumu vai profesionālās darbības ietvaros; 2 darījums veikts par līdzekļiem, kas pieder ar sabiedrību saistītai personai; 3 darījums veikts par līdzekļiem, kas ieguldījumi internetā ar sabiedrību saistītas personas laulātajam, bērnam, pabērnam laulātā bērns, kas nav minētās personas bērns vai citam radiniekam, kuram vismaz vienu gadu pirms darījuma veikšanas bijusi kopīga saimniecība ar minēto personu; 4 darījums veikts par līdzekļiem, kas pieder citai personai, kura ir tieši vai netieši mantiski ieinteresēta darījuma iznākumā, kas nav maksa par darījuma izpildi.

Piemērojot šajā daļā norādīto atsauci uz Finanšu instrumentu ieguldījumi internetā likuma Ja sabiedrība kādu pārvaldes pakalpojumu deleģē citai personai, ārpakalpojumu līgumā paredz ar sabiedrību saistītu personu personīgo darījumu reģistra uzturēšanas kārtību un kārtību, kādā sabiedrība no deleģētā pakalpojuma sniedzēja var saņemt informāciju par šo personu veiktajiem personīgajiem darījumiem.

Sabiedrības un turētājbankas darbības neatkarība 1 Sabiedrība, pārvaldot ieguldījumu fondu, nodrošina, ka tiek ievērotas Eiropas Komisijas Otrā, trešā un ceturtā daļa stājas spēkā Fonda pārvaldes pakalpojumu deleģēšana 1 Sabiedrība uz līguma pamata var deleģēt tiesības sniegt atsevišķus fonda pārvaldē ietilpstošos pakalpojumus turpmāk — fonda pārvaldes pakalpojumi citai personai, kurai ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze minēto pakalpojumu sniegšanā.

Otrajā gadā pie tā paša ienesīguma radītāja, kapitāls palielināsies par EUR, jo tagad peļņa veidosies no sākotnējā uzkrājuma 10, un EUR no pirmajā gadā gūtās peļņas summas. Ilgtermiņā salikto procentu efektam var būt liela ietekme. Informatīva atsauce Kalkulatora sniegto aprēķinu mērķis ir atspoguļot no ieguldījumiem fondā gūto ienesīgumu konkrētajā laika posmā.

Komisija 30 dienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas izskata un izvērtē to atbilstību šā likuma prasībām. Paziņojumā fonda ieguldītājiem sabiedrība norāda deleģētā fonda pārvaldes pakalpojuma veidu un šā likuma Fonda pārvaldes tiesību nodošana citai sabiedrībai 1 Sabiedrība drīkst nodot tās izveidotā fonda pārvaldi citai sabiedrībai tikai ar Komisijas atļauju.

Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti: 1 fonda nodošanas līgums; 2 fonda prospekta, fonda ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas un fonda pārvaldes nolikuma, kā arī turētājbankas līguma grozījumi, kurus nepieciešams izdarīt saistībā ar sabiedrības maiņu.

Klientu atbalsts | Banka Citadele

Paziņojumā norāda šīs sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru un valdes atrašanās vietu. Grozījumi fonda prospektā, fonda ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā, fonda pārvaldes nolikumā un turētājbankas līgumā stājas spēkā vienlaikus ar līgumu par fonda pārvaldes nodošanu.

Fonda pārvaldes tiesību pāreja turētājbankai 1 Ja sabiedrības tiesības pārvaldīt fondu izbeidzas, tiesības pārvaldīt fondu pāriet šā fonda turētājbankai, izņemot šā likuma Paziņojumā norāda: 1 tās sabiedrības firmu, kuras pārvaldē šis ieguldījumi internetā fonds atradās; 2 ieguldījumu fonda nosaukumu; 3 turētājbankas firmu un valdes atrašanās vietu.