Gada ienākumu deklarācija

Fizisko personu ienākumi no interneta.

Saturs

  Ministru kabineta noteikumi Nr. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests uz aprēķinu pamata nosaka apliekamā ienākuma lielumu, kā arī kārtību un termiņu, kādā Valsts ieņēmumu dienestam iesniedzama informācija Fizisko personu ienākumi no interneta iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja turpmāk — maksātājs ieņēmumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem un to vērtības maiņu.

  Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums 1. Likuma mērķis un darbības joma 1 Likuma mērķis ir sekmēt fizisko personu mantiskā stāvokļa, ienākumu un izdevumu atbilstības un attiecīgi nodokļu samaksas un ienākumu legalitātes kontroles iespējas, kā arī dot fiziskajām personām iespēju deklarēt iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus, izņemot tos ienākumus, kurus personai bija tiesības nedeklarēt turpmāk — nedeklarētie ienākumi. Grozījums otrajā daļa stājas spēkā

  Valsts ieņēmumu dienests, nosakot apliekamo ienākumu, veic maksātāja ienākuma netiešo aprēķinu turpmāk — ienākuma aprēķinsizdarot iedzīvotāju ienākuma nodokļa turpmāk — nodoklis aprēķināšanas un ieturēšanas pareizības pārbaudi.

  Maksātāja ienākuma aprēķinu var veikt par iepriekšējiem trim taksācijas gadiem hronoloģiskā secībā.

  Galvenie statistikas rezultāti Piekļuve internetam IST kļuvušas brīvi pieejamas plašai sabiedrībai gan pieejamības, gan izmaksu ziņā. Robežšķirtne tika pārvarēta Šis īpatsvars turpināja palielināties un Plaši izplatīts un izmaksu ziņā pieejams platjoslas pieslēgums ir viens no zināšanās balstītas informācijas sabiedrības veicināšanas līdzekļiem. Visās ES dalībvalstīs platjoslas pieslēgums bija visplašāk lietotais interneta piekļuves veids, ko

  Valsts ieņēmumu dienests likuma " Par iedzīvotāju ienākuma nodokli " Maksātājs papildu deklarācijai var pievienot jebkuru citu informāciju par saviem ienākumiem, izdevumiem, to struktūru un īpatnībām, kuru tas uzskata par nepieciešamu sniegt Valsts ieņēmumu dienestam pirms ienākuma aprēķina veikšanas. Maksātājam ir pienākums ar savu parakstu apliecināt papildu deklarācijas aizpildīšanas pareizību un pilnību.

  1. Nodokļu maksātāji un nodokļu veidi | Naudas skola
  2. Interneta ieņēmumi no video
  3. Valstīs, kas nav bagātas ar dabas resursiem, šie kopējie līdzekļi tiek iegūti ar nodokļu palīdzību.
  4. Pasīvie ienākumi internetā | gitaristusesija.lv blogs, Ienākumi internetā dienā

  Ar maksātāja parakstu apliecināta papildu deklarācija par pārbaudāmo taksācijas periodu ir pamats turpmākajam ienākuma aprēķinam. Ja maksātājs papildu deklarācijai nav pievienojis informāciju par ienākumiem vai izdevumu īpatnībām, ienākumu aprēķināšanai ir izmantojama Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošā informācija un Centrālās statistikas pārvaldes statistikas dati.

  Maksātāja pienākums ir ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc papildu deklarācijas veidlapas saņemšanas aizpildīto papildu deklarāciju par pārbaudāmo periodu Fizisko personu ienākumi no interneta iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests nosaka citu papildu deklarācijas iesniegšanas termiņu, pamatojoties uz maksātāja motivētu iesniegumu, kas iesniegts Valsts ieņēmumu dienestam ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc papildu deklarācijas veidlapas saņemšanas, ja deklarācijas iesniegšanai ir nepieciešama informācija, kuru nav iespējams iegūt 15 darba dienu laikā, vai ja maksātājs slimības, komandējuma vai citu attaisnotu iemeslu dēļ nevar to iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta norādītajā termiņā.

  Fizisko personu ienākumi no interneta bināro opciju tendenču līnijas

  Saskaņā ar šo noteikumu 9. Ja maksātājs bez attaisnota iemesla neiesniedz aizpildītu papildu deklarāciju, ir uzskatāms, ka Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošā informācija atbilst papildu deklarācijā iekļaujamajai informācijai.

  Maksātājam iesniedzot papildu deklarāciju, Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona veic maksātāja aptauju un aizpilda maksātāja aptaujas veidlapu 2.

  Fizisko personu ienākumi no interneta planēt binārās opcijas

  Maksātāja aptaujā nepieciešams konstatēt, vai maksātājs: Valsts ieņēmumu dienesta pieprasīto ienākuma aprēķinam nepieciešamo informāciju Latvijas Republikas reģistru iestādes un pārējie informācijas turētāji bez maksas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

  Informācijas turētājs var vienoties ar Valsts ieņēmumu dienestu par informācijas iesniegšanas termiņa pagarinājumu, ja attaisnojošu iemeslu dēļ tas nevar nodrošināt informācijas iesniegšanu šo noteikumu Ja, veicot maksātāja aptauju vai izmantojot Valsts robežsardzes datus, ir konstatēts, ka maksātājs ir bijis ārvalstīs vairāk par 90 dienām taksācijas gadā, Valsts ieņēmumu dienests noslēgto divpusējo līgumu ietvaros pieprasa informāciju no attiecīgās valsts nodokļu administrācijas par konkrētā maksātāja ārvalstīs gūtajiem ienākumiem vai veiktajiem veicamajiem darījumiem.

  Valsts ieņēmumu dienests ienākuma aprēķinā izmanto šādas metodes: Šo noteikumu Ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, tiek izvēlēta viena no šo noteikumu Kristovskis 1.

  Fizisko personu ienākumi no interneta Marina Marčenko pelna naudu internetā