Finanšu rezultāta iespēja, Par Latvijas grāmatvedības standarta Nr.1 'Finanšu… - Latvijas Vēstnesis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Ministru kabineta noteikumi nr.

Z/S "Vīganti" saimnieciskās darbības finanšu analīze un rezultātu novērtējums

Noteikumos lietotie termini Bilance — finansu pārskats, kas pēc stāvokļa uz noteiktu datumu parāda uzņēmuma līdzekļu, saistību un pašu kapitāla apmēru.

Grāmatvedības bilance ir tabula, kuras divas daļas — aktīvs un pasīvs — ir līdzsvarā.

Darba mērķa sasniegšanai tiek risināti šādi uzdevumi: 1. Izpētīta finanšu analīzes metožu un paņēmienu būtība; 2. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā ir izpētīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti.

Aktīvā norāda saimnieciskos līdzekļus īpašumu — reālos resursus, naudu, nemateriālos ieguldījumus, finansu ieguldījumus un prasības pret debitoriem. Pasīvā norāda saimniecisko līdzekļu avotus kapitālu — pašu kapitālu, uzkrājumus un ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru parādus saistības.

  • Finanšu instrumentu tirgus likums
  • Kā nopelnīt naudu internetā qw
  • Finanšu pārskatā jāietver kvalitatīva informācija.
  • Finanšu informācija| AST
  • Likumā lietotie termini 1 Likumā ir lietoti šādi termini: 1 kategorija — viena veida finanšu instrumenti, kuros nostiprinātas viena un tā paša veida tiesības ar vienādiem šo tiesību īstenošanas noteikumiem; 2 ieguldījumu brokeru sabiedrība — kapitālsabiedrība, kas regulāri un profesionāli sniedz ieguldījumu pakalpojumus; 3 dalībvalsts — Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts; 4 izcelsmes dalībvalsts — dalībvalsts saskaņā ar šā likuma 3.
  • Noteikumi par uzņēmumu grāmatvedības kārtošanu… - Latvijas Vēstnesis

Bilances pamatelements ir postenis. Bilances tabulā katram postenim atvēlēta viena rinda.

satoshi maku

Posteņi tiek apvienoti grupās, un grupas — iedaļās. Debets — grāmatvedības konta kreisā puse. Līdzekļu uzskaites kontu debeta pusē ieraksta uzņēmuma līdzekļu sākuma saldo un to palielinājumu.

kā ātri nopelnīt naudu bez depozīta

Pašu kapitāla un saistību uzkrājumu un kreditoru uzskaites kontu debetā ieraksta saimniecisko līdzekļu avotu samazinājumu. Debetēt — izdarīt ierakstu grāmatvedības konta kreisajā pusē. Debitori — uzņēmuma parādnieki. Debitoru parādi rodas: — pārdodot produkciju un nesaņemot samaksu par to; — aizdodot savus līdzekļus meitas uzņēmumiem, saistītajiem uzņēmumiem vai citiem uzņēmumiem; — gadījumos, kad uzņēmējsabiedrības dibināšanas brīdī nav iemaksāta pilna parakstītā kapitāla summa; — citos gadījumos.

Debitoru parādu atlikumi bilancē jāatspoguļo atbilstīgi ierakstiem uzņēmuma grāmatvedības reģistros, kuri saskaņoti ar datiem debitoru grāmatvedības reģistros.

opcijas šķirnes un veidi

FIFO metode — krājumu iegādes izmaksu novērtēšanas metode, kas pamatojas uz pieņēmumu, ka uzņēmumā vispirms tiek izlietoti un norakstīti krājumi atbilstīgi pirmās iepirktās partijas cenai, tad — otrās iepirktās partijas cenai utt.

Ar šo metodi uzņēmumā veic periodiskas krājumu inventarizācijas, lai noteiktu krājumu atlikumu apjomu un to novērtētu pēdējās partijas iepirkšanas cenās.

cik viegli nopelnīt naudu shēma

Inventarizācija — uzņēmuma īpašumā un lietojumā esošo līdzekļu ilgtermiņa ieguldījumu, produkcijas un naudas līdzekļu apsekošana, reģistrācija inventarizācijas sarakstos un salīdzināšana ar grāmatvedības datiem, kā arī prasību un saistību summu saskaņošana ar debitoriem un kreditoriem.

Koncerns — šo noteikumu izpratnē uzņēmumu grupa, kura sastāv no vairākiem tiesiski patstāvīgiem uzņēmumiem un kuru, ņemot vērā uzņēmējdarbības mērķus, vada kontrolē mātes uzņēmums. Koncerna sastāvā ir mātes uzņēmums un tā meitas uzņēmumi.

Par Latvijas grāmatvedības standarta Nr.1 'Finanšu… - Latvijas Vēstnesis

Kredīts — naudas vai preču aizdevums; grāmatvedības konta labā puse. Pašu kapitāla un saistību uzkrājumu un kreditoru uzskaites kontu kredīta pusē ieraksta saimniecisko līdzekļu avotu sākuma saldo un to palielinājumu. Līdzekļu uzskaites kontu kredīta pusē ieraksta minēto līdzekļu samazinājumu. Kreditoru uzskaites kontu labajā pusē ieraksta citām juridiskajām vai fiziskajām personām maksājamās summas. Kreditēt — sniegt naudas vai preču aizdevumu; izdarīt ierakstu grāmatvedības konta labajā pusē.

Kājenes izvēlne LV

Kreditors — fiziska vai juridiska persona, kas uzņēmumam aizdod naudu vai preces parasti — ar samaksu vēlākā termiņā un ar noteikto aizdevuma procentu. Pašu kapitāls — līdzekļu avoti, ko dalībnieki uz neierobežotu laiku bez atlīdzības nodod uzņēmuma rīcībā, cik kosmetologs nopelna pārskatus mājās arī uzņēmuma darbības rezultātā iegūtais līdzekļu avotu pieaugums.

VadZ, Uzņēmuma vadīšana Kursa anotācija Studiju kurss padziļina zināšanas un paplašina izpratni par finanšu menedžmentu, finanšu vadības vietu uzņēmuma menedžmentā. Studenti iegūst praktiskas zināšanas kā mērķtiecīgi un nepārtraukti, izmantojot finanšu vadības principus un metodes, iespējams panākt uzņēmuma vērtības palielināšanu, darbības efektivitātes paaugstināšanu, stabilitātes un rentabilitātes nodrošināšanu, kā arī izvairīties no finanšu zaudējumiem, neracionālajām izmaksām. Studija kursa ietvaros tiek apkopots un analizēts uzņēmuma finanšu stāvoklis, lai savlaicīgi noteiktu un novērstu trūkumus uzņēmuma finanšu un saimnieciskajā darbībā, kā arī rastu iespējas uzlabot finanšu situāciju. Kursa rezultāti un to vērtēšana 1. Paplašināta izpratne par finanšu menedžmenta teorētiskajiem aspektiem.

Pašu kapitāla svarīgākās sastāvdaļas ir akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls, akciju emisijas uzcenojums, rezerves un nesadalītā peļņa. Tas atspoguļo uzņēmuma ieņēmumus un izmaksas, kā arī noteiktā laikposmā iegūto peļņu vai radušos zaudējumus.

Pielikums — paskaidrojums pie gada pārskata par bilances un peļņas un zaudējumu aprēķina posteņiem. Pielikumā detalizēti raksturots ar skaitlisku un aprakstošu informāciju bilances un peļņas un zaudējumu aprēķina saturs.

Saimnieciskais darījums — šo noteikumu izpratnē — katrs fakts vai notikums, kas radījis pārmaiņas uzņēmuma īpašuma stāvoklī. Kapitāla ieguldītājam ir tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā par saistītā uzņēmuma finansu politiku, darbības veidu un virzienu, turklāt stipri ietekmējot, bet nenosakot nekontrolējot tos. Sarkanais storno — kļūdu labošanas paņēmiens, grāmatvedības reģistros lietojot negatīvus skaitļus neatkarīgi no kļūdas konstatēšanas laika.

Atpakaļceļš

Uzkrājumi — summas, kas paredzētas noteiktu zaudējumu, parādu vai izmaksu segšanai, ja tās var attiecināt uz pārskata gadu vai uz iepriekšējiem gadiem.

Šādus izdevumus var paredzēt bilances sastādīšanas dienā, kad to apjoms lielums un maksāšanas termiņš nav precīzi zināms. Uzkrājumi nedrīkst pārsniegt nepieciešamās summas.

Uzkrājumu summas nedrīkst izmantot aktīvu vērtības regulēšanai, un gada pārskata pielikumā šīs summas jāpamato par katru izveidoto uzkrājumu veidu atsevišķi uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām, uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem, citi uzkrājumi.

Uzņēmuma vadītājs — persona, kura ir tiesīga vai pilnvarota pieņemt lēmumus par uzņēmuma darbību.

Romēna Šulca

Uzņēmējsabiedrībās par uzņēmuma vadītājiem uzskatāmas valdes vai padomes pilnvarotās personas priekšsēdētāji, ģenerāldirektori, direktori u. Uzskaites cenas — uzņēmuma iekšējās uzskaites un kontroles vajadzībām aprēķinātas īpašas cenas, kas apvienotas uzņēmuma iekšējo cenrāžu sistēmā, kurā katram materiālu un preču veidam izveidota sava — nosacīti nemainīga — cena.

Ziņojums — rakstiska informācija pie gada pārskata par tiem apstākļiem, kuri nav atspoguļoti bilancē, peļņas un finanšu rezultāta iespēja aprēķinā un pielikumā, bet kuriem ir nozīmīga loma uzņēmuma līdzekļu un saistību, tā finansiālā stāvokļa un pārskata gada finansu plazmas tirdzniecības platforma novērtēšanā.

Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumu mērķis un piemērošanas kārtība 1. Šie noteikumi neattiecas uz: 3. Latvijas Banku, kredītiestādēm un finanšu rezultāta iespēja sabiedrībām, kuru grāmatvedības kārtošanas un organizācijas jautājumus, kā arī pārskatu sastādīšanas kārtību nosaka īpaši normatīvie akti; finanšu rezultāta iespēja. Pienākums kārtot grāmatvedību 4.

Katra uzņēmuma vadītāja pienākums ir savā uzņēmumā organizēt grāmatvedību un nodrošināt, lai grāmatvedībā tiktu uzskatāmi atspoguļoti uzņēmuma saimnieciskie darījumi un uzņēmuma īpašuma stāvoklis.

Finansu analīzes piemērs | Lursoft

Grāmatvedībai jābūt organizētai tā, lai uzņēmuma vadītājs ar tās palīdzību varētu kvalificētai trešajai personai sniegt pārskatu grāmatvedības jautājumos par visiem uzņēmuma saimnieciskajiem darījumiem noteiktā laikposmā un finansiālo stāvokli attiecīgā perioda beigās, kā arī lai būtu iespējams konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei. Grāmatvedības galvenie uzdevumi ir šādi: 5. Grāmatvedības uzskaites kārtošanas pamatprasības 6. Grāmatvedības organizācijai jābūt lietišķai, grāmatvedībai jābūt skaidrai un pārskatāmai.

Grāmatvedībā jāreģistrē visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi. Visiem uzņēmuma saimnieciskajiem darījumiem jābūt apliecinātiem ar attaisnojuma dokumentiem un iegrāmatotiem uzņēmuma grāmatvedības reģistros.

Visi ieraksti grāmatvedības reģistros jāizdara, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un saskaņā ar tiem. Grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt savlaicīgai, nozīmīgai, patiesai, salīdzināmai, saprotamai un pilnīgai. Finansu informācijai jāatbilst finansu pārskatu sagatavošanas vispārīgo principu prasībām.

Finansu pārskati, grāmatvedības reģistri, attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības organizācijas dokumenti jāuzglabā sistemātiski sakārtoti visā paredzētajā grāmatvedības informācijas glabāšanas laikā.

Z/S "Vīganti" saimnieciskās darbības finanšu analīze un rezultātu novērtējums

Uzņēmuma vadītāja pienākums ir nodrošināt grāmatvedības informācijas saglabāšanu un saglabāt arī visu nosūtīto ar uzņēmuma uzņēmējdarbību saistīto darījumu vēstuļu oriģināliem atbilstīgas kopijas novilkumus, norakstus vai satura cita veida identisku atspoguļojumu, izmantojot teksta, attēlu vai cita veida datu nesējus. Finansu pārskatu sagatavošanas vispārīgie principi Finansu pārskatiem jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Gada pārskats jāsagatavo saskaņā ar strādājoša uzņēmuma principu — uzņēmums darbojas, darbosies arī turpmāk un pārredzamā nākotnē tā darbība netiks apturēta. Gada pārskata struktūrai jābūt skaidrai un pārskatāmai. Saskaņotības pastāvīguma princips — pārskata gadā tiek izmantotas iepriekšējā gadā lietotās grāmatvedības un novērtēšanas metodes. Minētās metodes netiek mainītas pa pārskata periodiem, ja vien nerodas svarīgi iemesli metožu maiņai. Uzkrāšanas princips — ieņēmumi un izdevumi jānorāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas finanšu rezultāta iespēja izdošanas laiku.

ieņēmumi oficiāli attālināti

Neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma finanšu rezultāta iespēja ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izdevumi. Bilancē var būt uzkrājumi, saistības, kā arī izdevumi un ieņēmumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem. Izmaksas jāsaskaņo ar ieņēmumiem pa attiecīgiem pārskata periodiem.

Piesardzības princips — ieņēmumi jānorāda tikai tad, kad tie jau iegūti vai to ieguve droši finanšu rezultāta iespēja, bet izdevumi zaudējumi jāreģistrē jau tad, kad paredzama to iespējamība.

Jāaprēķina un finanšu rezultāta iespēja vērā visas vērtības samazināšanās un nolietojuma summas — neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem. Piesardzības princips finanšu rezultāta iespēja simetriju, jo, norādot ieņēmumus vai izdevumus, jāievēro dažādi nosacījumi. Formas pakļaušanas saturam princips — uzņēmuma saimnieciskie darījumi jāiegrāmato un jāatspoguļo finansu pārskatos, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Būtiskuma princips — finansu pārskatos jānorāda visi posteņi, kuri būtiski ietekmē finansu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Nav ieteicams norādīt maznozīmīgus posteņus, kuri neko būtisku finanšu rezultāta iespēja, bet padara finansu pārskatu pārāk detalizētu.

  • Algotrading bitcoin
  • Finanšu rādītāju un pārskatu izpratne autors: Lilita Bērziņa publicēts: Finanšu rādītāju un pārskatu izpratne- palīgs uzņēmuma vērtības palielināšanā.
  • Vieta: 63 Trīs tā saucamie bilances zelta likumi izsaka uzņēmuma ieguldījumu finansēšanas noteikumus.

Šādā gadījumā bilancē, kā arī peļņas un zaudējumu aprēķinā ieteicams norādīt apvienotos posteņus, bet pielikumā sniegt to detalizējumu.

Izmaksu princips — iegūtie līdzekļi un saņemtie pakalpojumi sākotnēji jānorāda atbilstīgi to iegādes vai ražošanas izmaksām. Zemākās vērtības princips — apgrozāmajiem līdzekļiem izņemot vērtspapīrus, kuri pakļauti kursu svārstībām fondu biržā jāpiemēro zemākais novērtējums, savstarpēji salīdzinot to iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksu un zemāko tirgus cenu bilances sastādīšanas dienā.