Kas ir ĢIS?

Ģeogrāfiskā iespēja, Gaja pēc ģeogrāfijas gada. OGE demonstrācijas iespējas ģeogrāfijā (9. klase)

Tendenču izprašana Izmaiņu fiksēšana ĢIS rīki ļauj apstrādāt dažāda veida datus un iegūt jaunu informāciju.

Ieva Tenberga

Nodarbībā parādīts, kā analizēt satelītattēlu datus, lai noteiktu vietas, kur noticis ugunsgrēks. Aplūkot nodarbību par satelītattēlu ģeogrāfiskā iespēja Informācijas ievākšana ĢIS ģeogrāfiskā iespēja vide un lietotnes ļauj ievākt datus un papildināt esošo datubāzi, palīdzot racionalizēt datu ievākšanas procesu un atvieglot darbu.

ģeogrāfiskā iespēja

Aplūkot nodarbību ciklu par datu ievākšanu ang. Plānošana un prognozēšana ĢIS nodrošina nepieciešamos rīkus ģeogrāfiskā iespēja analīzei un modelēšanai.

Ģeogrāfija Ģeogrāfija Studiju programmā studenti padziļināti apgūst mūsdienīgas zināšanas un prasmes kādā no ģeogrāfijas zinātnes apakšnozarēm dabas ģeogrāfija, cilvēka ģeogrāfija, reģionālā un vides ģeogrāfija, lietišķā ģeogrāfija un ģeomātika vai virzieniem, kā arī iegūst priekštatu par ģeogrāfijas zinātnes kopējām attīstības aktualitātēm un tendencēm. Tāpat studenti iegūst spēju izprast mijiedarbības procesus ģeogrāfiskajā telpā, risināt interdisciplināras problēmas, kas sekmē darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu apgūšanu. Studiju laikā padziļināti tiek apgūta pētnieciskā darba veikšanas metodoloģija, patstāvīgi veicot pētījumus akadēmiskā personāla vadībā un tā rezultātus apkopojot maģistra darbā. Agrita Briede Jelgavas iela 1- Dabas māja, Piemēram, maģistrantiem, kuri izvēlas specializēties Ģeogrāfiskā iespēja un vides ģeogrāfijas virzienā iegūst padziļinātas zināšanas vides ģeomorfoloģijā, Zemes virsas sistēmās, hidroklimatisko un bioģeogrāfisko procesu izpētē globālo klimata pārmaiņu kontekstā, meža ainavu izpētē un pārvaldībā, kā arī kvartāra paleoģeogrāfijā un paleoekoloģijā.

Nodarbībā parādīts, kā prognozēt saules enerģijas potenciālu noteiktā vietā. Aplūkot nodarbību par saules enerģijas potenciāla aprēķināšanu ang.

Tas ir normāli, un patiesība ir tāda, ka ģeogrāfija ir atkārtota tēma tikšanās jautājumiem, kopš parādījās galda spēle Trivial Pursuit tie mazie zilie sieri Nu, jums tas būtu jāzina jūsu Android terminālis darbojas nevainojami lai jūs uzzinātu visu par šo tēmu, pārvēršot to par a skolotājs ģeogrāfija.

Situācijas pārvaldība ĢIS ļauj attēlot datus kartē, ļaujot novērtēt izplatību, pētīt sakarības un plānot tālāko nepieciešamo rīcību. Prioritāšu izvirzīšana ĢIS ļauj izmantot telpisko analīzi, lai noteiktu prioritātes.

Nodarbībā parādīts, kā analizēt noziedzības datus, drošības dienestu pārstāvji var identificēt teritorijas, kurās nepieciešama pastiprināta kārtības sargu klātbūtne.

ģeogrāfiskā iespēja

Aplūkot nodarbību par noziedzības datu analīzi ang. Tendenču izprašana ĢIS ar informācijas vizualizēšanu kartē ļauj gūt plašāku ieskatu datos.

GEO: Deanna Sirlin (ASV/ USA)

Aplūkot nodarbību ciklu par datu analīzi ang. ĢIS darbības principi ĢIS tehnoloģija izmanto ģeogrāfijas zinātni un rīkus, ģeogrāfiskā iespēja ļauj vizualizēt, analizēt, uzglabāt un koplietot ģeotelpiskos datus.

Galvenais – uzdrīkstēties sākt!

Tā palīdz cilvēkiem sasniegt kopīgu mērķi: no visa veida datiem iegūt informāciju, ko tālāk izmantot datos balstītu lēmumu pieņemšanā. Plašās simbolizācijas un funkcionalitātes pielāgošanas iespējas ļauj ērti vizualizēt datus viegli uztveramās kartēs, ko tālāk var izmantot lēmumu pieņemšanai, sabiedrības informēšanai u.

ģeogrāfiskā iespēja

Lasīt vairāk par kartēm ang. Dati ĢIS nodrošina nepieciešamos rīkus datu ievākšanai, apstrādei, analīzei un tālākai izmantošanai.

ģeogrāfiskā iespēja

Lasīt vairāk par datiem ang. Analīze ĢIS rīki ļauj veikt daudzpusīgu datu telpisko analīzi, kas ļauj labāk izprast situāciju un pieņemt pamatotus, datos balstītus lēmumus. Lasīt vairāk par analīzi ang.

ģeogrāfiskā iespēja

Lietotnes ArcGIS interaktīvā vide nodrošina piekļuvi dažādām lietotnēm, lai attēlotu, vizualizētu datus interaktīvās kartēs, ievāktu datus lauka vidē, sazinātos ar sabiedrību un ērtā veidā apmainītos ar ģeotelpisko informāciju. Lasīt par ĢIS lietotēm ang.

ģeogrāfiskā iespēja

ĢIS nodrošina sadarbību, iesaistīšanos un informācijas apmaiņu. Atklājiet, kā Esri tehnoloģijas var paplašināt iespējas, uzlabot darbu efektivitāti, veicināt sadarbību un uzlabot komunikāciju ar sabiedrību.