Administratīvās atbildības likums

Administratīvās iespējas

Saturs

  Kontakti Administratīvo pārkāpumu lietas Administratīvās atbildības likuma mērķis ir aizsargāt pastāvošo tiesisko iekārtu, tai skaitā sabiedrības tiesiskās intereses, noteikto pārvaldes kārtību, sabiedrisko kārtību, kā arī, ievērojot personas pamattiesības, nodrošināt efektīvu administratīvā pārkāpuma procesu un panākt tiesisko attiecību taisnīgu noregulēšanu AAL 1.

  administratīvās iespējas investīcijas bitcoin qiwi

  Administratīvos pārkāpumus, par tiem administratīvās iespējas sodus un amatpersonu kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā iestādē, ievērojot Administratīvās atbildības administratīvās iespējas paredzētos administratīvās atbildības pamatnoteikumus, nosaka attiecīgo nozari regulējošajos likumos vai pašvaldību saistošajos noteikumos AAL 2. Administratīvais pārkāpums ir personas prettiesiska, vainojama rīcība darbība vai bezdarbībapar kuru likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos paredzēta administratīvā atbildība AAL 5.

  Administratīvo pārkāpumu izdarījušajai personai piemēro administratīvo sodu AAL Administratīvā pārkāpuma procesā administratīvās iespējas AAL Procesuālie izdevumi administratīvā pārkāpuma lietā ir AAL Administratīvā pārkāpuma process iestādē Publisko personu iestādes, kuru amatpersonas ir tiesīgas veikt administratīvā pārkāpuma procesu, noteiktas AAL Administratīvās iespējas pārkāpuma lietu administratīvās iespējas un lēmumu pieņem pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu AAL Tāpat AAL Amatpersona, izskatījusi administratīvā pārkāpuma lietu, pieņem lēmumu par soda piemērošanu vai lēmumu par administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu AAL Lēmumā par soda piemērošanu un lēmuma par administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu, cita starpā, norāda kur un kādā termiņā lēmums pārsūdzams AAL Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtais lēmums stājas spēkā ar brīdi, administratīvās iespējas beidzas termiņš tā pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts, bet, ja lēmums ir pārsūdzēts — ar brīdi, kad sūdzība ir noraidīta AAL Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt augstākai amatpersonai, iesniedzot rakstveida sūdzību.

  administratīvās iespējas bināro opciju stratēģijas 1 stundai

  Ja augstākas amatpersonas nav, lēmumu var pārsūdzēt rajona pilsētas tiesā fiziskā persona atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai, bet juridiskā persona — atbilstoši juridiskajai adresei AAL Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt augstākai amatpersonai 10 darbdienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas APL Augstāka amatpersona sūdzību izskata rakstveida procesā viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas AAL Administratīvā pārkāpuma administratīvās iespējas izskatīšana tiesā Administratīvā pārkāpuma lietu kā pirmās instances tiesa izskata rajona pilsētas tiesa pēc AAL noteiktās personas sūdzības par lēmumu saņemšanas, savukārt administratīvā pārkāpuma lietu apelācijas kārtībā izskata apgabaltiesa pēc AAL noteiktās personas apelācijas sūdzības saņemšanas.

  Tāpat, tiesa ierosina tiesvedību pēc prokurora protesta saņemšanas AAL Pirmās instances tiesas spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā apgabaltiesā 10 darbdienu laikā no sprieduma paziņošanas dienas AAL Saskaņā ar AAL Informācija administratīvās iespējas reizi atjaunota: Lapas apmeklējumu skaits.

  administratīvās iespējas Ārpusbiržas bināro opciju darījumi